Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Typy trendu a urovni

0 0 Vote
Instructor

Typy trendu a urovni

Dvacátá druhá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme typy trendů a úrovní, stoupající a klesající trendy, suport a rezistenci a cenový kanál, plus popí?eme prora?ení trendu.

Trend

Trend je směr vývoje ceny během časového období naznačující pohyb trhu.

Suport

Hladina či oblast ve které je trend podporován k dal?ímu pohybu v současném směru.

Rezistence

Hladina či oblast ve které hrozí změna směru trendu proti současnému vývoji.

Úroveň

Úroveň je vodorovná linie v oblasti z technické analýzy, jako jsou úrovně suportu či rezistence. Na příklad, úroveň rezistence se změní v úroveň suportu, kdy? tr?ní cena projde touto oblastí. Kdy? se utvoří celá svíčka nad úrovní rezistence na svíčkovém grafu při rostoucím trendu, dal?í svíčka se musí utvořit nad tou přede?lou. Pouze za toho předpokladu se rezistence mů?e změnit na úroveň suportu v tomto příkladu.

Typy trendů

Rostoucí či býčí trend

Směr rostoucího trendu, známý jako býčí je odvozen od toho být nara?en býkem. Kdy? chce být zaútočit svými rohy, první skloní hlavu a následně ji zvedne, přesně jako v případě rostoucího trendu.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Linie suportu u býčích trendů je tvarována spojováním údolí cenových vln linií, za předpokladu, ?e jsou nové údolí vý?e ne? ty staré. Očekává se, ?e trend bude pokračovat stejným směrem.

Linie rezistence u býčích trendů je tvarována spojováním vrcholů, které zastupují opačný efekt u rostoucího pohybu a zaviní pád.

Úrovně jsou vodorovné linie spojující vrcholy či údolí u rostoucích či klesajících trendů.

Bude u?itečné ukázat si pár příkladů v platformě MT4. U symbol AUSUSD se i přes pokles ceny vytvořil přechodně stoupající trend. Spojením údolí pomocí linie se vytvoří stoupající trend ve kterém se pohybuje cena. Cena dosáhla hladiny rezistence, ve které se trend změnil, následně opět dosáhla rezistence. Poka?dé, kdy? tr?ní cena dosáhla rezistence se směr trendu změnil. Časem byla linie rezistence protnuta a vytvořilo se pod ní několik svíček co?vedlo k náhlému kolapsu. Tr?ní cena se dočasně dr?ela v kanálu mezi rezistencí a suportem, který byl vytvořen spojením vrcholů. U ceny 0.93538 je úroveň, kde se cena pohybovala i kdy? pro?la kanálem.

I přes pokračující propad ceny na AUDUSD mů?eme najít stoupající trend. Mů?eme nakreslit suport spojením údolí. Rezistence je tvořena spojením vrcholů. Cena několikrát dosáhla hladiny suportu díky značnému efektu linie rezistence ve směru trendu. Úrovně mohou být polo?eny na určité ceny, kde trend několikrát zakolísal. Obchodník musí být flexibilní a bystrý pro zakreslení nejlep?ího suportu a rezistence a úrovní. Úroveň mů?e být polo?ena s ohledem na oscilaci ceny, tak?e obchodník na ni klikne pravým tlačítkem my?i pro otevření nastavení vodorovné linie a dal?ích detailů. Úroveň mů?e být změněna na tlust?í čáru či mů?e být povoleno zobrazení úrovně jako pozadí. Přesné umístění úrovně by mělo být stanoveno v místě, kde má vět?í vliv na tr?ní cenu v nedávném čase.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Klesající či medvědí trend

Klesající či medvědí trendy jsou odvozeny od klesajícího pohybu medvědích tlap, kdy? chce něco udeřit.

Linie suportu v medvědím trendu je tvarována spojením vrcholů cenových vln, co? je indikace klesání ceny.

Linie rezistence mů?e  být zakreslena spojením údolí, kde obchodníci očekávají změnu směru tr?ní ceny ve stoupající trend.

Úrovně jsou vodorovné linie spojující vrcholy či údolí u cenových vln.

Řadové trendy

 Řadový trend je čára vzniklá na oscilujícím trhu, který nemá trvalý směr nebo konstantní pohyb nahoru či dolů.

Na USDJPY jsou nějáké medvědí trendy kde mů?e obchodník zakreslit linie suportu a rezistence. Je zde několik nepravidelných tvarů. Linie rezistence a suportu mohou být zakresleny v příkré formě, kde se cena ji? strmě sní?ila. Obchodník mů?e umístit úroveň suportu na vrcholy a rezistenci spojením údolí. Úroveň rezistence se změnila na suport po protnutí několika svíčkami. Do?lo by k několika klesajícím trendům s různými svahy a tvary. Zde je opět pokles, ale narozdíl od předchozí ukázky, zde mů?e být střední strmost analyzována zakreslením suportů a rezistencí. Suport spojuje vrcholky cenových vln a rezistence spojuje údolí.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

Obchodník mů?e zakreslit suporty a rezistence u řadových trendů, nicméně budou to vodorovné linie. Po zakreslení suportu a rezistencí do trendu, obchodník si mů?e v?imnout, ?e se cena pohybuje v kanálu bez ostrých pohybů nahoru či dolů. Cena se mů?e zvý?it či sní?it velmi strmě. Na příklad, cena kolísala v řadovém trendu různě strmě.

Aktualizace

Obchodník musí v?dy aktualizovat místo úrovně a suportu s rezistencí ve grafu pro lep?í efektivitu.

Kanál

Symetrický pohyb ceny mezi suportem a rezistencí se nazývá kanál. Obchodník mů?e na příklad najít kanál u rostoucího trendu, kde cena vyrostla středně rychle mezi suportem a linií. Suport mů?e být znovu pou?it po aktualizaci nejnověj?ího pohybu ceny. V tomto příkladu mů?e být suport zakreslen mezi dvě údolí a po dal?ím pohybu ceny obchodník upraví suport s ohledem na dal?í údolí. Suport mů?e být doplněn opakovaně.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Prora?ení úrovně a suportu

Určení prora?ení je jedno z nejobtí?něj?ích témat. Suport, rezistence a úrovně mohou být protnuty cenou mnohokrát, k prora?ení v?ak dochází zřídka.

U medvědího trendu, při vytvoření celé svíčky zcela nad suportem a následnou dal?í svíčkou nad tou první, do?lo k prora?ení. Řekněmě, ?e první svíčka musí být následována dal?ími maximálně 5 svíčkami. Pokud je rezistence kompletně protnuta svíčkou a dal?í svíčka je ní?e ne? přede?lá, potom je rezistence prora?ena.

U býčího trendu, při vytvoření celé svíčky zcela nad rezistencí a následnou dal?í svíčkou nad tou první, do?lo k prora?ení. U suportu, pokud je kompletně protnut svíčkou a dal?í svíčka je ní?e ne? přede?lá, potom je suport prora?en.

Je jednodu??í vysvětlit prora?ení v platformě MT4. V prvním případě nedo?lo k ?ádnému prora?ení a? do 1. Dubna, kdy cena prorazila suport na býčím trendu a pokles pokračoval. Dal?í příklad je o prora?ení úrovně. Jestli je úroveň na 101.28, 27. Března vidíme, ?e svíčka ze zcela zformovala nad touto úrovní a následovala dal?í. Cena pokračovala nahoru. Tato úroveň je navíc protnuta několikrát ze spodu i z vrchu těmito svíčkami. Je důle?ité, aby byla první svíčka následována dal?ími, aby bylo zřejmé, ?e do?lo ke změně a cena se nevrátí mezi suport a rezistenci. Nad úrovní se vytvoří svíčka, která je následována dal?í, tedy směr trhu pokračuje. Pod úrovní se vytvořila malá svíčka, ale dal?í nepřekročila tu první, tak?e se cena vrátila na úroveň. Tak?e obchodník mů?e polo?it pokyn na nákup v určitých bodech nad svíčkou, která protla bod prorazení, a v dal?ím příkladu mů?e být podat pokyn na prodej pod určitou svíčkou. Na příkladu stoupajícího trendu zakreslí obchodník suporty spojením údolí, první svíčka pro?la suportem, ale ?ádná dal?í svíčka se pod tou první nevytvořila, tak?e se cena vrátila. Obchodník musí aktualizovat suport proto?e se tr?ní cena neustále mění. U linií suportu musí obchodník spojit v?echny údolí, včetně toho nejnověj?ího. Je mo?né, ?e k prora?ení někdy nedojde a obchodník v?dy aktualizuje linie o nejnověj?í vrcholy a údolí, ne? opravdu dojde k prora?ení.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates