Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Dalsi informace k indikatoru Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Dalsi informace k indikatoru Andrew’s Pitchfork

Čtyřicátá osmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme dodatečné informace k indikátoru Andrew?s Pitchfork; selhání Andrew?s Pitchfork, odezva a varovné čáry.

Selhání v Andrew?s Pitchfork

Jestli?e ve formaci Andrew?s Pitchfork cena protne 3. pivotní linii poté co se dotkla 1. pivotní linie, potom by byl jakýkoliv nákupní pokyn u býčí formace neplatný. Na druhou stranu, pokud cena protne 3. pivotní linii poté co se dotkla 1. pivotní linie, jakýkoliv prodejní signál by nebyl spolehlivý.

U dal?ího stavu selhání, v býčím typu, kdy? se cena dotkne 3. pivotní linie poté co dosáhla 1. pivotní linie, následována dal?í vlnou nad 3. pivotní linií, poté protnutí 3. pivotní linie nedá ?ádný prodejní signál. Jestli?e u medvědího typu cena dojde poblí? 3. pivotní linie poté co dosáhla 1. pivotní linie, následována dal?í vlnou ni??í ne? 3. pivotní linie, poté protnutí 3. pivotní linie nedá ?ádný nákupní signál.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

U medvědího příkladu v MT4 vidíme typ prvního selhání. Poté co cena pro?la 3. pivotem, neobjevily se ne formaci ?ádné prodejní signály. V dal?ím příkladu na rostoucím trendu, formace nevytvořila ?ádný nákupní signál poté, co cena pro?la 3. pivot směrem dolů.

3. typ selhání se vytvoří, kdy? cena osciluje mezi 3. a 1. pivotní linií s následujícím pohybem směrem ke spou?těcí linii. Jestli?e u býčího trendu cena neprotne spou?těcí linii, vrátí se směrem nahoru a dotkne se 3. linie, i kdyby se cena časem dotkla spou?těcí linie, prodejní signál by nebyl platný a spolehlivý. Jestli?e u medvědího typu cena neprojde spou?těcí linií, vrátí se směrem dolů a dotkne se 3. pivotní linie, i kdyby cena pro?la spou?těcí linií směrem nahoru, nákupní signál by nebyl platný a spolehlivý.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Býčí příklad ukazuje, ?e se nevytvořil 3. typ selhání a prodejní signál byl tedy vytvořen poté co cena protnula spou?těcí linii.

4. typ selhání na formaci Andrew?s Pitchfork vznikne, kdy? cena projde spou?těcí linií a poté se vrátí zpět na ni. Jestli?e u býčího trendu cena projde spou?těcí linií směrem dolů a změní směr směrem nahoru, po protnutí spou?těcí linie a změně trendu, i kdy? cena klesá a? pod spou?těcí linii, není prodejní signál ji? platný. Jestli?e u medvědího trendu cena projde spou?těcí linií směrem nahoru a změní směr směrem dolů, po protnutí spou?těcí linie a změně trendu, i kdy? cena roste a? nad spou?těcí linii, není nákupní signál ji? platný. U přede?lého příkladu se mohly svíčky vytvořit nad spou?těcí linií, tak?e prodejní signál byl platný.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Malý Andrew?s Pitchfork uvnitř hlavní formace

Jestli?e se uvnitř hlavní formace vytvoří men?í Andrew?s Pitchfork, má to své výhody:

  • SL se sní?í
  • TP se zvý?í
  • Dal?í potvrzení na daný signál

Malá medvědí formace se tvoří uvnitř hlavní medvědí formace a malá býčí formace je uvnitř vět?í býčí formace. Malé formace mohou být nalezeny v krat?ích časových úsecích.

Příklad ukazuje jak najít men?í formace. Na klesajícím trendu byl vytvořen nákupní signál. Kdy? obchodník vybere krat?í časový úsek, uvidí dal?í malý Andrew?s Pitchfork s klesajícím trendem. Poté co byla protnuta spou?těcí linie směrem nahoru, byl vygenerován nákupní signál a obchodník mohl podat nákupní pokyn s cenou SL pod posledním údolím. Po men?ích výkyvech cena dosáhla po?adovaného TP a pokračovala v růstu k TP hlavní formace.

Varovná čára

U formace Andrew?s mů?e obchodník změřit vzdálenost ?R? mezi 3. a 1. pivotní linií. U býčího typi mohou být zakresleny 3 paralelní linie pod 3. pivotní linii. U medvědího typu mohou být umístěny 3 paralelní linie nad 3. pivotní linii. Mezera mezi ka?dou linií je rovná R. Ka?dá linie mů?e mít značný vliv na pohyb tr?ní ceny.

Čára odezvy

Kdy? spojíme 2. a 3. pivot čárou, potom je přímá vzdálenost mezi touto čárou a 1. pivotem zvaná ?L?. Vedle formace mohou být zakresleny 3 paralelní linie s linií mezi 2. a 3. pivotem s jednotlivými vzdálenostmi L. Předpokládá se, ?e se tr?ní cena změní poblí? těchto linií. V příkladu je formace zakreslena na klesající trend.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

V platformě MT4 byla zakreslena klesající formace a obchodník mů?e zaznačit varovné čáry vlo?ením formátu kopie formace přes ni. 1. linie zkopírované formace na 3. linii hlavní formace. Se zvy?ující se cenou neměla 2. linie zkopírované formace dostatečný dopad a cena kolísala po dosa?ení 3. linie.

V dal?ím příkladu mů?e obchodník zakreslit trendovou linii pro spojení 2. a 3. pivotu a poté vlo?it trendovou linii přímo mezi tuto linii a 1. pivot. Tuto nazveme ?L?. Obchodník mů?e zkopírovat a vlo?it trendovou linii ?L? podr?ením klávesy CTRL + dvojklikem na ?L?. 4 kopie linie ?L? mohou být vlo?eny na 1. pivotní linii po spojení 2. a 3. pivotu. Trend tr?ní ceny neprovedl ?ádnou značnou změnu na L1 a L3, nýbr? se cena zvý?ila nad 2. pivotní linii a vrátila se na 1. pivotní linii na L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Varovné čáry a čáry odezvy negarantují, ?e dojde k pohybu trendu, ale obchodníci by je měli brát v potaz.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates