Special Candlestick Patterns - Reversal and Continuation Signals

Specialni svickove formace

0 0 Vote
Instructor

Specialni svickove formace

?edesátá třetí lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme speciální svíčkové formace.

Speciální svíčky 

Obchodník mů?e vyu?ít speciálních svíček, kdy? se vytvoří v následujících situacích:

  1. Poblí? úrovní v H4 timeframech
  2. Poblí? Fibonacciho úrovní v H4, denních a týdenních timeframech
  3. Poblí? klíčových ekonomických zpráv, či otevíracího času newyorské burzy
  4. Poblí? čar suportu a rezistence
  5. Poblí? střední linie Andrew?s Pitchfork
  6. Na ostrém poklesu nebo růstu

První metoda

Kladivo, ostrá čára, temný mrak, obě?enec a padající hvězda jsou speciální svíčkové formace, které se mohou vytvořit na trendu a napovědět tak o dal?ím vývoji.

Special Candlestick Patterns - Economic News - Andrew\\'s Pitchfork Median, Pivot and Trigger Lines

Na levém grafu se vytvořil býčí obě?enec na rostoucím trendu hned po medvědím obě?enci. Tato formace potvrdila, ?e rostoucí trend bude pokračovat ve svém směru.

Na pravém grafu se vytvořila býčí trojúhelníková formace na rostoucím trendu, ve kterém se vytvořil medvědí obě?enec na bodu zlomu. Tato svíčková formace potvrdila silný a vhodný nákupní signál, který byl vygenerován na bodě zlomu dané trojúhelníkové formace. Obchodník mů?e tedy na tomto bodě podat nákupní pokyn. Tyto svíčkové formace generují opakovaně signály a potvrzují poslední směr trendu.

Na levém grafu se vytvořilo obrácené kladivo na klesajícím trendu. Dal?í obrácené kladivo se vytvořilo na tomto trendu, tak?e obchodník mů?e podat prodejní pokyn na těchto bodech.

Na pravém grafu se vytvořilo obrácené kladivo na klesajícím trendu a následoval dal?í pokles.

Special Candlestick Patterns - Piercing Line Higher and Lower Shadow - Inverted Hammer on Trend

Obrácené kladivo tedy generovalo opakovaně signály na tomto trendu.

V MT4 je mnoho příkladů pro dal?í studium. Například, na klesajícím trendu se vytvořilo obrácené kladivo a následoval ostrý pád. Dal?í obrácené kladivo na dal?ím klesajícím trendu vygenerovalo prodejní signál. Kdykoliv se tedy obrácené kladivo vytvoří na klesajícím trendu, je pravděpodobné, ?e trend bude pokračovat ve svém směru.

V dal?ím příkladu se vytvořil obě?enec na silné býčí svíčce, tak?e obchodník mohl podat nákupní pokyn na High cenou dané svíčky obě?ence.

Po svíčkových formacích padající hvězda, obě?enec a kladivo bylo pravděpodobné, ?e tr?ní cena bude pokračovat v trendu pokud se vygeneruje dal?í potvrzení z jiné formace nebo strategie. V tomto příkladu se vytvořila vlajková formace a na posledním vrcholu se vytvořila formace Tweezer, tak?e obchodník mů?e podat nákupní pokyn nad touto svíčkovou formací. Dvě formace obě?enců se vytvořily na bodě zlomu, tak?e dal?í nákupní pokyn mů?e být podán obchodníkem. Později formace obě?enec a kladivo potvrdily rostoucí trend.

Pokud obchodník najde opakované signály z nějáké formace nebo strategie, daná svíčková formace mů?e být vhodná k úspě?nému obchodu.

Druhá metoda

Obchodník mů?e najít nákupní a prodejní body pomocí úrovní. Například v levém grafu mů?e být zakreslena úroveň s velkým vlivem na tr?ní trend. Fibonacciho formace mů?e být vlo?ena a tr?ní cena změnila směr na její úrovni 61.8%. Býčí kladivo se vytvořilo na tomto bodě, tak?e 3 nákupní signály mohou být získány z těchto formací.

Special Candlestick Patterns - Bullish and Bearish Trend Line - Shooting Star with Hanging Man

Na pravém grafu se tr?ní cena vrátila na její klesající směr poté co se tokla úrově 76.4%. Temný mrak se vytvořil na tomto bodě zlomu, tak?e obchodník mů?e podat prodejní pokyn poté, cotr?ní cena pro?la Low cenu dané svíčky směrem dolů.

Obrácené býčí svíčky, jako je kladivo, Engulfing a ostrá čára se tvoří na klesajících trendech a obchodníci mohou vyu?ít Fibonacciho formace k nalezení těchto speciálních svíček.

Obrácené medvědí svíčky, jako jsou padající hvězda, Engulfing a temný mrak, se tvoří na rostoucím trendu a obchodníci mohou vyu?ít Fibonacciho formace k nalezení těchto speciálních svíček.

Special Candlestick Patterns - Dark Cloud over Fibonacci Levels - Support and Resistance Levels

Například, obchodník mů?e zakreslit úroveň na tento rostoucí trend a do formace klouzavý průměr. Poté, co cena pro?la úrovní směrem nahoru, vytvořila se formace býčí kladivo v bodě, kde klouzavý průměr pro?el danou úrovní. Obchodník mů?e tedy podat nákupní pokyn nad danou formací kladiva poté co se vygeneroval nákupní pokyn. Úrovně mají silný vliv na tr?ní trendy. Například na H4 grafu GBPUSD klesla cena směrem dolů poté, co se dotkla úrovně 61.8%Fibonacciho formace. Vytvořilo se medvědí kladivo, kde se cena dotkla úrovně 61.8% a obchodník tedy mohl podat prodejní pokyn. Ceny TP mohou být určeny na úrovních M, H/2 a H. Tr?ní cena dosáhla první ceny TP a dá se předpokládat, ?e bude klesat alespoň na H/2. V dal?ím příkladě mů?e obchodník zakreslit úroveň se silnými účinky na tr?ní cenu. Poté, co cena  změnila směr směrem k této úrovni se vytvořilo silné a spolehlivé býčí kladivo a obchodník mů?e tedy podat nákupní pokyn se vstupní cenou nad touto svíčkou. Cena TP mů?e být 68 pipů nad vstupní cenou. Vlajková formace se také vytvořila v této oblasti, tak?e obchodník mů?e zvolit cenu TP z této formace.

Třetí metoda

Kdy? se padající hvězda, Engulfing, temný mrak, či jiná speciální svíčka vytvoří na posledním vrcholu nebo údolí formace dvojitý či trojitý strop/dno, obchodník mů?e podat pokyn podlo?ený více spolehlivými signály. Na levém grafu se vytvořil dvojitý strop na rostoucím trendu. Temný mrak se vytvořil na druhém vrcholu, tak?e obchodník mohl podat pokyn na prodej pod danou svíčkou. V pravém grafu se vytvořil trojitý strop, na jeho?vrcholu silná medvědí svíčka vygenerovala spolehlivý prodejní signál.

Special Candlestick Patterns - Buy and Sell Trading Signals - Uptrend and DownTrend

Na levém grafu se vytvořilo býčí kladivo v posledním údolí formace trojité dno. Nákupní pokyn mů?e být podán nad danou svíčkou, před bodem zlomu. Na pravém grafu svíčka ostrá čára v posledním údolí trojitého dna vygenerovala nákupní signál.

Trojitý a dvojitý strop/dno jsou bě?né formace, které mohou být kombinovány s dal?ími formacemi a strategiemi. Na grafu GBPUSD mů?e obchodník nalézt formaci dvojitý strop, ve které se vytvořilo medvědí kladivo/temný mrak na posledním vrcholu a obchodník mů?e tedy podat prodejní pokyn pod danou svíčkou. Cena TP mů?e být zadána 176 pipů pod vstupní cenou, na 1.6655. Existuje mnoho formací dvojitý a trojitý strop/dno, které mů?e obchodník nalézt v grafech.

Čtvrtá metoda

Obchodník mů?e vyu?ít svíčky Tweezer pro zji?tění pivotních bodů. Na levém grafu vytvořily dvě býčí kladiva formaci Tweezer na klesajícím trendu, tak?e obchodník mů?e podat nákupní pokyn poté, co cena přesáhne High Tweezeru. Na pravém grafu se vytvořil dal?í Tweezer ve kterém se vytvořila býčí svíčka hned po medvědí svíčce. Formace Tweezer se dvěmi býčími svíčkami je silněj?í ne? Tweezer s býčí a medvědí svíčkou.

Special Candlestick Patterns - Pips and Pippet over or Lower than High or Low Prices

Levý graf ukazuje, ?e se vytvořila medvědí Tweezer formace uvnitř rostoucího trendu. Tato formace Tweezer obsahuje dvě svíčky padající hvězdy. Pokud medvědí formace obsahuje dvě medvědí svíčky, je silněj?í.

V platformě MT4 je několik příkladů. Například na konci klesajícího trendu se vytvořil býčí Tweezer se dvěmi býčími kladivy a obchodník mů?e tedy podat nákupní pokyn nad High cenou posledního býčího kladiva. Přímo pod formací Tweezer je silná úroveň, kterou cena několikrát nepro?la.

Dal?í svíčková formace, býčí kladivo/obě?enec vygeneroval nákupní signál. Na posledním trendu tr?ní ceny se vytvořilo obrácené kladivo po svíčce kladiva. Toto obrácená kladivo tedy potvrdilo, ?e prodejní pokyn mů?e být podán poté, co cena projde pod Low cenu dané svíčky. 1. cena TP mů?e být 126 pipů pod vstupní cenou. 2. cena TP mů?e být vzdálenost mezi High cenou kladiva a vstupní cenou. Očekává se, ?e cena spadne o 126 a 200 pipů ní?e, cena bude 1.6588.

"Special

Po poklesu změnil tr?ní trend směr nahoru. Na rostoucím trendu se vytvořila svíčka obě?enec, která potvrdila rostoucí trend. Opět, po růstu ceny po poklesu, obě?enec potvrdil rostoucí směr.

Tyto svíčky generují silné a spolehlivé signály, které mů?e obchodník určit při podávání pokynu. Například poté, co trend začal klesat, obrácené kladivo potvrdilo dal?í pokles. Ceny TP mohou být 320 a 480 pipů pod vstupní cenou. Po malém rostoucím trendu vygenerovala svíčka padající hvězda prodejní signál s cenou TP 395 pipů pod vstupní cenou. Svíčky jsou silnými potvrzeními, které mů?e obchodník vyu?ít pro úspě?né obchody.

Dal?í příklad, medvědí kladivo následované býčím kladivem potvrdily rostoucí směr. Kladivo na rostoucím trendu vygenerovalo nákupní signál. Zmíněné speciální svíčky mohou pomoci obchodníkovi dosáhnout zisku z obchodů. V této trojúhelníkové formaci svíčky potvrdily rosotucí směr.

Special Candlestick Patterns - Hanging Man and Bollinger Bands - Upper and Lower Bands

Na měsícím grafu AUDUSD mohl obchodník nalézt býčí kladivo následované medvědím kladivem, které vytvořily formaci Tweezer Top, která vygenerovala prodejní signál. Pokud tedy cena klesne pod Low cenu, obchodník mů?e podat prodejní pokyn s cenou TP 210 a 270 pipů pod vstupní cenou, okolo 0.8891. Spojené svíčky kladiva mohou mít silný vliv na směr trendu.

Ve strategii Price Action, na grafu zlata, měl trend zareagovat na ceně 1260. Kombinace několika svíček kladiva vygenerovala signál ostrého a strmého pohybu. Zde, se vytvořila ostrá svíčka s hodnotou 30$ po spojení svíček kladiva. Obchodník mů?e nalézt dal?í příklady, jako zde, kde bylo spojení svíček kladiva následované dlouhým a ostrým trendem.

Special Candlestick Patterns - Price Action Trading Strategy and Methods - Triangle Pattern

Obchodník musí dlouho cvičit, aby se naučil nalézat tyto speciální svíčky, které mají silný vliv na směr trendu.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates