Risk Management and Money Management - Forex Market

Rizikovy management a money management

0 0 Vote
Instructor

Rizikovy management a money management

Padesátá čtvrtá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme rizikový a money management.

Obchodní proces

Obchodník se první musí naučit metody technické a fundamentální analýzy, aby identifikoval směr a trend tr?ní ceny. Poté je důle?itý opakovaný trénink po několik let, aby si obchodník zdokonalil schopnost úspě?ně obchodovat. Doba tréninku se lí?í člověk od člověka v závilosti na jejich dosavadních znalostech a nad?ení k dal?ímu studiu. Obchodníci musí v?dy cvičit a studovat, stejně jako atleti, kteří nikdy nepřestávají s jejich tréninkovou rutinou, aby dosáhli na vrchol ve své profesi.

Jakmile obchodník dosáhne dostatečných zku?eností a vědomostí, mů?e rozeznat prodejní a kupní vstupní cenu pomocí metody Price Action. Obchodník si musí uvědomit, ?e v některých oblastech není mo?né pokládat pokyny a je lep?í sledovat tr?ní trend a čekat na vhodný bod detekovatelný strategiemi a formacemi, jako je Price Action, Elliotovy vlny, Andrew?s Pitchfork a harmonická formace.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Obchodník by se měl na učit a vyu?ít strategie, které mohou být vyu?ity ke ka?dému obchodu. Toto probereme více v dal? lekci ?Tvorba a úprava strategií?.

Časem bude obchodník schopen identifikovat přesné nákupní a prodejní vstupy a ceny TP a SL. Obchodník mů?e vyu?ít plánování na základě scénářů pro zlep?ení obchodník dovedností. Na základě počtu pokynů a velikosti v pipech musí obchodník vyu?ít rizikový a kapitálový management u svých pokynů.

Za pomoci několika potvrzení z různých strategií, formací a analýz mů?e obchodník podat vhodný pokyn.

Money management

Obchodník musí vyu?ít strategie money managementu pro kvalitní obchodní proces a vy??í zisky.

  1. Money management vlo?ených prostředků na reálném účtu pro různé obchodníky se dá klalsifikovat následovně:

a.Amatérský obchodník by měl otevřít účet s $50-$500 na jeden rok.

b.Středně pokročilí obchodníci, kteří je?tě nenasbírali dostatek zku?eností by se měli vyhnout přehmatům, jako jsou nesprávné velikosti pokynů a ceny TP a SL. Tito obchodníci musí vlo?it méně ne? 3% jejich přebytečného rozpočtu na 3 roky.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Profesionálové s bohatými zku?enostmi a vědomostmi mohou vlo?it méně ne? 10% jejich volného kapitálu. Nicméně komplexní znalost, racionální předpoklady a analýzy nejsou garancí úspě?ných obchodů a zisku.

  1. Money management pokynů a obchodů mů?e být následovný:

a.Na základě obchodní metody a chování: Dlouhý, střední či krátkodobý; obchodník mů?e otevřít reálný účet. Například, kdy? chce obchodník polo?it krátkodobý pokyn s cenou TP 20 pipů od vstupní ceny spolu se středním a dlouhým pokynem na stejný symbol s 50 pipy, respektive 500 pipy. Krátkodobé pokyny mohou být uzevřeny minuty, či hodiny po otevření, zatímco střední by trval dny a dlouhý několik měsíců. Je silně doporučeno, aby obchodník podával pokyny samostatně na různých účtech na základě jejich podmínek. Tato metoda se dá aplikovat pro sní?ení tlaku na obchodníka při rozhodování.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Obchodník mů?e převést určité mno?ství prostředků mezi účty. Například, kdy?dosáhne obchodník zisku z jeho střednědobého účtu a nalezne vhodnou pozici s potvrzeními na krátkodobém účtu, obchodník mů?e převést prostředky ze středního na krátký účet.

c.Obchodník nesmí nikdy vlo?it v?echny prostředky na jediný účet, či pokyn. Nikdo nemů?e garantovat, ?e  bude pokyn 100% úspě?ný. Jakékoliv zprávy, či událost, jako je válka, záplavy, či zemětřesení mohou změnit směr trendu ve kterém podal obchodník pokyn ji?těný několika potvrzeními.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Obchodník musí zjistit velikost ka?dého pokynu za pomocí těchto aspektů:

i.Poměr odměny ke ztrátě u pohybu ceny o 1 pip. Například zisk či ztráta na EURUSD je na ka?dém pipu $10.

ii.Vzdálenost TP či SL od vstupní ceny v pipech

iii.Procento rizika získané z metody rizikového managementu

iv.Počet pokynů okolo dané ceny

  1. Money management u výběru prostředků je důle?itá součást, kterou mnoho obchodníků nikdy neobjeví. Dr?ení velkého kapitálu na účtu zvy?uje riziko ztráty tohoto kapitálu. Například, obchodník mů?e dosáhnout vysokého zisku z obchodů. Po několika potvrzeních polo?il obchodník pokyn, který zvolil příli? veliký, kvůli velkému zůstatku na účtu. Po nějákých výkyvech se cena dotkla bodu SL a v?echny obchodníkovy prostředky byly pryč. Kdyby jen obchodník vybral určité mno?ství prostředků po zisku, jeho kapitál by byl zachráněn. 

a.Obchodník musí limitovat jeho prostředky na ka?dém účtu v závislosti na obchodní metodě.

b.Obchodník by měl vybrat prostředky nad tímto definovaným limitem.

c.Jestli?e dosáhne obchodník zisku $900 ze $100 účtu, neznamená to,?e mů?e získat $9000 z $1000 účtu. $100 účet má jiné podmínky ne? $1000 účet.  $100 mů?e být zanedbatelných, ale $1000 není částka, kterou by vět?ina lidí ignorovala. Vy??í částka peněz přiná?í více stresu na obchodníky.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Rizikový management

Jedno z nejdůle?itěj?ích témat, které musí obchodník respektovat při podávání pokynu je rizikový management. Stejně jako plyn u auta, kdy?obchodník vyu?ije rizikový management ?patně, ve?kerý kapitál z jeho účtu bude ztracen.

Skrze dobrou metodu rizikového managementu mů?e obchodník riskovat část kapitálu v závilosti na aplikované strategii a síle signálů a potvrzení na určitém bodu. Například nikdo neumí řídit stejnou rychlostí za ka?dé podmínky. Rychlost auta v úzkých uličkách musí být pod 15 km/h, zatímco na dálnici mů?e být i přes 120 km/h.

Například, strategie obchodníka má 4 podmínky kde ka?dá má jinou pravděpodobnost úspěchu v závislosti na potvrzeních a signálech:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Kdy? je tedy pravděpodobnosti úspěchu pokynu okolo 65%, mů?e riskovat 2%kapitálu na účtu. Kdy? je zvolena druhá strategie, mů?e riskovat 3%kapitálu, zatímco u 3. a 4. podmínky mů?e obchodník riskovat 4%, resp. 8%. Tedy v závislosti na obchodních podmínkách mů?e obchodník zvolit část kapitálu na účtu pro optimalizaci rizikového managementu. Obchodník mů?e zvolit více podmínek strategie pro podání více pokynů. Například 5 typů obchodních strategií mů?e přinést podmínky ve kterých má obchodník více času soustředit se na nalezení výhodněj?ích bodů a trendů. Obchodníci vyu?ívající více strategií a čekající na lep?í podmínky podají pokyn za takových podmínek, které znamenají vy??í ?anci úspěchu, tak?e pravděpodobnost ztrát je mnohem ni??í. I přes men?í počet obchodů mohou tito obchodníci dosáhnout vy??ích zisků.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Jedna z nejdůle?itěj?ích věcí je, ?e se obchodník musí naučit rozumět trhu a být ostra?itý na trhu během obchodů. Vyu?ití rizikového managementu nesprávným způsobem mů?e přivést obchodníkovi ztrátu ve?kerého kapitálu na účtu.

Rizikový management je vyu?ití části investice v obchodu, který byl otevřen na základě strategií a potvrzujících faktorů. Například, je nemo?né řídit rychlosti 100 km/h celou dobu, bez změny, na některé ulici mů?ete jet pouze 5 km/h, v jiné ulici 20 km/h a na dálnici mů?ete jet třeba 100 km/h. Tak?e va?e rychlost závisí na rizikovém managementu a znalosti cesty, rychlosti a času.

Stejný příklad mů?eme najít na finančním trhu, máte například strategii se čtyřmi mo?nostmi a v ka?dé je procento zisku jiné. V první strategii je vá? zisk 65%, ve druhé s lep?ími signály 72%, ve třetí je je?tě lep?í se 77% a konečně ve čtvrté s velkým mno?stvím potvrzení je 85%. Tak?e v jednom obchodu mů?e být jeho riziko vypočítáno na základě počtu potvrzení.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Zde je podrobněj?í popis rizikového managementu pro předchozí příklad: na 65% zisku riskujte pouze do 2%, na 72% riskujte 3.5%, na 77% riskujte 4% a konečně na 85% maximálně 8%.

Je doporučeno pou?ít mezi 2 a 5 strategiemi, v případě, ?e chcete provést více obchodů. Je také u?itečné mt lep?í časový limit pro va?e obchody a ve zvlá?tních případech mít lep?í mo?nost provést obchody kdy? se trh ustálí. Například 2 a? 5 různých strategií vám dá lep?í pravděpodobnost, tak?e ji? nebudete provádět obchody na 65% či 72%, ale pouze na 77% a 85%. Nezapomeňte, ?e pro lep?í rizikový management byste měli  vyu?ít více strategií a být trpěliví. Strany, které dodr?ují tento princip mají lep?í výsledky na trhu.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates