Relative Strength Index-RSI Indicator - Forex Market Analysis

Indikator index relativni sily-RSI

10 1 Vote
Instructor

Indikator index relativni sily-RSI

Třicátá devátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme indikátor ?index relativní síly? - RSI, překoupení a přeprodání.

RSI

RSI, index relativní síly, je roz?ířený oscilátor, který je zalo?ený na oscilátoru Momentum. RSI naznačuje saturaci nákupů či prodejů na trhu. RSI předpovídá budoucí pohyb tr?ní ceny, tak?e je RSI jeden z nejpopulárněj?ích oscilátorů mezi obchodníky.

Překoupení je moment, kdy je na trhu přebytek pokynů na nákup a velké mno?ství obchodů své nákupní pozice uzavírá. Překoupení se vyskytne ve chvíli, kdy trend v RSI projde úrovní 70 směrem nahoru. Kdy? cena protne úroveň 70 směrem dolů, je vhodné otevřít pozici na prodej, obchodník by měl tedy na tento moment vyčkat a podat pokyn na prodej.

Přeprodání je moment, kdy je na trhu přebytek pokynů na prodej a velké mno?ství obchodů své prodejní pozice uzavírá. Přeprodání se vyskytne ve chvíli, kdy trend v RSI projde úrovní 30 směrem dolů. Kdy? cena protne úroveň 30 směrem nahoru, je vhodné otevřít pozici na na nákup.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Leading Indicator of Forex Market Trend - Overbought and Oversold

Kdy? je RSI trend mezi 70 a 50, tr?ní cena by mohla mít rostoucí směr a obchodníci mohou otevřít pokyn na nákup. Kdy? je RSI trend mezi 30 a 50, tr?ní cena by mohla klesat a obchodníci mohou otevřít pokyn na prodej. RSI se dá vyu?ít k následujícím úkonům:

  1. Předpovědět bod obratu trendu s předstihem
  2. Specifikovat divergence a konvergence
  3. Naznačit překoupené a přeprodané oblasti

Na trendy oscilátorů mohou být aplikovány i formace. Pro lep?í pochopení si uká?eme několik příkladů. RSI mů?e být přidán přes menu ?oscilátory? v menu ?indikátory?. V okně úprav mů?e obchodník přidat dal?í úroveň s hodnotou 50. Mezi trendem RSI a tr?ním trendem je mezera. Tr?ní trend je rychlej?í ne? trend RSI. Trend RSI vystoupal k úrovni 70 a pro?el ní. Kdy? je úroveň RSI trendu přes 70, trh je ve stavu překoupení. Trend RSI předpovídá klesající trend trhu, tak?e by obchodník mohl polo?it pokyn na prodej. Trend pro?el 30 směrem dolů a následoval pohyb nahoru. Kdy? pro?el úrovní 30, obchodník mohl polo?it pokyn na nákup. Dal?í stav překoupení na trendu RSI, následovaný kolísáním kolem úrovně 70. Poté co trend RSI pro?el úrovní 70 směrem dolů mů?e být polo?en pokyn na prodej. Dal?í příklad přeprodaného stavu, ve kterém má trend RSI úroveň men?í ne? 30. Poté co RSI projde úroveň 30 a začne mířit nahoru, mů?e obchodník polo?it pokyn na nákup. RSI nám ukazuje překoupený a přeprodaný stav. Kdy? je trend RSI nad úrovní 50, předpokládaněj?í trend je rostoucí. Kdy? je trend RSI pod úrovní 50, doporučuje se podat pokyn na prodej. Čáry suportu a reizstence mohou být zakresleny do grafu RSI. Zde je například čára suportu na RSI, relativní obchod mů?e zakreslit čáru suportu na tr?ní trend. Porovnáním časových úseků poklesů na trhu a RSI naznačuje, ?e RSI předpověděl klesající trend předtím ne? se pohyb dolů objevil. Na tr?ním trendu se vytvořila formace svíčky Engulfing. Tato formace Engulfing zcela překrývá přede?lou svíčku, tak?e jde o ideální formaci Engulfing. Vytvořila se dobrá mo?nost pro polo?ení pokynu na prodej. I na přede?lém přeprodaném příkladu mohli obchodníci nalézt úroveň, která měla silný vliv na tr?ní cenu. Trend trhu mů?e být spekulován za pou?ití RSI oscilátoru. Na RSI mů?e být zakreslen klesající trend. Současně, tr?ní cena začala klesat. Během růstu trend RSI směrem nahoru, do?lo ke zvý?ení tr?ní ceny asi o 1600 pipů. Formace ?kladivo? také potvrdila rostoucí trend na tomto časovém úseku.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Reversal Trading Signals on Uptrend or Downtrend Price

Relative Strength Index-RSI Indicator - Over bought ad Oversold Levels - Saturation in Financial Market

Relative Strength Index-RSI Indicator - MetaTrader 4, Engulfing Candlestick - Bullish and Bearish

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates