R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

R strategie

0 0 Vote
Instructor

R strategie

?edesátá sedmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme strategii R.

Strategie R

Strategie R generuje spolehlivé a silné signály i přes svou jednoduchou strukturu a metodu. Obchodník mů?e pomocí strategie R zjistit směr trendu a důle?ité pivoty tvořené na konci trendů. Obchodník mů?e jednodu?e vyu?ít strategii R spolu se silnými liniemi suportu a rezistence.

Timeframy

Obchodník mů?e vyu?ít R strategii na v?ech timeframech, nicméně nejlep?í signály získá na H1 a del?ích timeframech.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Symboly

R strategie je vyu?itelná pro v?echny symboly: Forex, komodity a akcie.

Doplňkové nástroje

Obchodník mů?e kombinovat R strategii s RSI, svíčkami, divergencí a Fibonacciho formací.

Důle?ité poznámky

Obchodník musí vzít v úvahu následující aspekty:

 1. Tr?ní cena se musí dotknout čáry suportu alespoň dvakrát. Čára suportu s více ne? 4 doteky je ideální linií suportu.
 2. Vhodná linie suportu má úhel vět?í ne? 15 stupňů a ideální sklon by byl více ne? 25 stupňů.
 3. Vhodný timeframe je H4 či del?í.
 4. Pokud se tr?ní cena vrátí rychle směrem k linii rezistence po jejím přede?lém protnutí, strategie R by nebyla pou?itelná.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Prodejní signál

Kdy? cena protne linii rezistence směrem nahoru se svíčkou zcela nad linii rezistence a poté se vrátí směrem k dané linii rezistence, projde jí směrem dolů a zavírací cena dané svíčky se vytvoří pod linií, vygeneruje se prodejní signál poté, co je cena pod Low cenou dané svíčky.

Tří ceny TP mohou být získány následovně:

 1. Délka medvědí svíčky, která se vytvoří pod linii rezistence jako X1, tak?e 1. cena TP mů?e být X1 pipů pod vstupní cenou.
 2. Vzdálenost mezi Low cenou dané svíčky a High cenou svíčky na posledním vrcholu je X2, tak?e obchodník veme cenu TP X2 pipů pod vstupní cenou.
 3. Pokud se v této oblasti vytvoří silná formace, obchodník přes tuto formaci mů?e zjistit 3. cenu TP.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

Cena SL mů?e být zji?těna z cen TP, které obchodník zvolí.

Na grafu, poté co cena narazila na reizstenci 4x, pro?la danou linii směrem nahoru a vrátila se dolů, pro?la linií nahoru, poté se vrátila dolů. Po vytvoření svíčky pod danou linií rezistence mů?e obchodník podat prodejní pokyn. Cena TP mů?e být zji?těna z délky medvědí svíčky, z rozdílu Low ceny této svíčky a High ceny svíčky na posledním vrcholu a také z vlajkové formace v této oblasti, kterou lze najít na krat?ím timeframu. Cena SL se li?í v závislosti na ceně TP.

Důle?ité poznámky

 1. Kdy? cena vyroste směrem k rezistenci bez doteku či protnutí a u rezistence se vytvoří silní medvědí svíčka, je vygenerován silný a spolehlivý prodejní signál poté, co jde cena pod tuto medvědí svíčku. Na levém grafu cena nemohla projít strmou čarou rezistence a poté co ?la nahoru blízko této linie, do?lo k vytvoření temného mraku/Engulfingovy svíčky. Obchodník tedy mů?e podat prodejní pokyn pod Low cenou dané svíčky.
 2. Poté co cena projde rezistencí a vrátí se k ní a na linii se vytvoří silná býčí svíčka, vygenruje se spolehlivý nákupní signál. Na pravém grafu pro?la tr?ní cena rezistencí. Tr?ní cena nemohla projít tuto linii směrem dolů poté co se k linii cena vrátila. Ostrá čára/Engulfingova svíčka se vytvořila na této rezistenci a obchodník mů?e tedy podat nákupní pokyn. Poté co cena pro?la rezistencí směrem dolů mohl obchodník podat prodejní pokyn pod medvědí svíčkou.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Nákupní signál

Kdy? cena projde rezistencí směrem dolů se svíčkou zcela nad rezistencí, poté se vrátí směrem k dané linii rezistence a poté cena projde linii rezistence směrem nahoru se zavírací cenou svíčky nad touto linií, dojde k vygenerování nákupního signálu poté, co cena projde vý?e, ne? je High cena dané svíčky.

Tří TP ceny mohou být získány následovně:

 1. Délka býčí svíčky, která se vytvoří nad linii rezistence je X1, tak?e 1. cena TP je X1 pipů nad vstupní cenou.
 2. Vzdálenost mezi High cenou dané svíčky a Low cenou svíčky na posledním údolí je X2, tak?e obchodník mů?e polo?it cenu TP X2 pipů nad vstupní cenou.
 3. Jestli dojde k vytvoření silné formace v této oblasti, obchodník mů?e zjistit 3. cenu TP z této formace.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

Cena SL je získána v závilosti na zvolené ceně TP.

Na tomto grafu, poté, co tr?ní cena narazila 5x do linie rezistence, pro?la danou linií směrem dolů a poté se vrátila nahoru. Jak se vytvořila svíčka nad danou linií rezistence, obchodník mohl podat nákupní pokyn. Ceny TP mohou být zji?těny délkou býčí svíčky či vzdáleností mezi High cenou svíčky a Low cenou svíčky v posledním údolí. V oblasti v?ak není ?ádná formace. Cena SL se li?í podle zvolené ceny TP.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Důle?ité poznámky

 1. Kdy? cena klesne směrem k rezistenci ani? by cokoliv protla a poblí? linie rezistence se vytvoří silná býčí svíčka, poté co cena projde nad tuto býčí svíčku se vygeneruje silný a spolehlivý nákupní signál. V levém grafu cena nemohla po dlouhou dobu projít rezistencí a poté, co klesla poblí? této linie, vytvořila se svíčka býčího kladiva. Obchodník tedy mohl podat nákupní pokyn nad High cenou dané svíčky.
 2. Poté, co cena protla rezistenci a vrátila se směrem nahoru, vytvořila se silná medvědí svíčka na rezistenci a poté byl vygenerován spolehlivý prodejní signál. Na pravém grafu pro?la tr?ní cena rezistencí. Tr?ní cena nemohla projít tuto linii směrem nahoru poté, co se k ní vrátila. Na linii rezistence se vytvořila Engulfingova svíčka, tak?e obchodník mohl podat prodejní pokyn.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

V grafu GBPUSD na denním timeframu mů?e obchodník nalézt R strategii na rostoucím trendu. Poté, co tr?ní cena dosáhla 3x rezistence, konečně jí pro?la směrem nahoru. Poté se tr?ní cena vrátila dolů a pod rezistencí se vytvořila medvědí svíčka. Obchodník mohl pod touto svíčkou podat prodejní pokyn. Tato strategie úspě?ně identifikuje pivotní bod na konci trendu.

Dal?í příklad na klesajícím trendu, tr?ní cena se dotkla silné rezistence, nicméně nemohla ní projít. V určitém bodě poblí? rezistence se vytvořila silná ostrá čára/Engulfing. Obchodník mohl tedy podat nad danou svíčkou nákupní pokyn.

Tato strategie generuje velké mno?ství signálů, jako v tomto příkladě. Po 4 dotecích tr?ní cenou, byla tezistence prora?ena směrem dolů. býčí Engulfingova svíčka se uzavřela nad linii rezistence a obchodník mohl tedy podat nákupní pokyn nad touto svíčkou s cenou TP 65 pipů nad vstupní cenou. Byla zde i silná úroveň.

Dal?í příklad strategie na rostoucím trendu. Tr?ní cena se dotkla této horní rezistence 4x. Konečně byla rezistence protnuta tr?ním trendem a následoval klesající trend. Poté co se vytvořila pod rezistencí medvědí svíčka, obchodník mohl podat prodejní pokyn se vstupní cenou pod svíčkou. Ceny TP mohou být 63 a 84 pipů pod vstupní cenou. Dal?í příklad, kde tr?ní cena 4x dosáhla rezistence a po protnutí se vrátila směrem dolů. Po této medvědí svíčce mohl obchodník podat prodejní pokyn s cenou TP 85 pipů pod vstupní cenou.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Na klesajícím trendu pro?la tr?ní cena rezistencí směrem dolů po 4 neúspě?ných pokusech. Poté co tr?ní cena pře?la přes linii rezistence, obchodník mohl podat nákupní pokyn nad touto býčí svíčkou. Spolu s touto strategií se vytvořila také speciální svíčková formace. Cena TP mohla být 97 či 155 pipů nad vstupní cenou. Tr?ní cena se zvedla o 220 pipů nad vstupní cenu.

Dal?í příklad R strategie, kde mohl obchodník podat prodejní pokyn 63 pipů pod vstupní cenou. Obchodník mů?e vyu?ít tuto u?itečnou strategii na v?ech symbolech. Například u rostoucího trendu na denním grafu dosáhla cena linie rezistence 4x předtím, ne? ji úspě?ně protla směrem nahoru. Poté, co cena klesla pod linii rezistence, obchodník mohl podat prodejní pokyn pod medvědí Engulfingovou svíčkou s cenou TP 308 pipů pod vstupní cenou. Dal?í strategie R ukazuje, ?e přede?lý prodejní pokyn mohl mít del?í TP, 650 pipů pod vstupní cenou. Tr?ní cena dosáhla této předpokládané ceny TP. Dvě R strategie vedle sebe. Obchodník mohl podat nákupní pokyn nad dlouho rezistencí, kdy? do?lo k vytvoření býčí Engulfingovy svíčky. 1. cena TP přede?lého prodejního pokynu mohla být 308 pipů pod vstupní cenou a 2. cena TP, ve vztahu k dal?í R strategii, mohla být 650 pipů pod vstupní cenou.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Tato strategie se dá vyu?ít na v?ech timeframech. Na grafu zlata mů?e obchodník zakreslit R strategii, která vygenerovala prodejní pokyn pod Engulfingovou svíčkou. Cena TP mohla být 394 pipů pod vstupní cenou. Cena se sní?ila o 390 pipů, okolo 1171$. Tento prodejní signál byl vygenerován i přes předpoklad některých obchodníků, kteří spekulovali na růst ceny poté, co cena dosáhla 1900$.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Obchodník musí opakovaně trénovat, aby získal schopnost nalézt vhodné a spolehlivé strategie, které identifikují kontinuální a reverzní body.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates