Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Obchodni technika Price Action

4 1 Vote
Instructor

Obchodni technika Price Action

Padesátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme obchodní techniku Price Action.

Vět?ina finančních institucí, bank a profesionálních obchodníků vyu?ívá metodu Price Action k nalezení nejvhodněj?ích nákupních a prodejních vstupních cen ve vhodných časech.

Zóna nákupu

Zóna nákupu je oblast v klesajícím trendu, kde je vytvořen bod obratu a očekává se krátký či dlouhý rostoucí trend.

Zóna prodeje

Zóna prodeje je oblast v rostoucím trendu, kde je vytvořen bod obratu a očekává se krátký či dlouhý klesající trend.

Zóna čekání

Zóna čekání je oblast bez jakýchkoliv nákupních či prodejních signálů, tak?e obchodník musí počkat na vznik vhodné nákupní či prodejní zóny po významných zprávách či události. Obchodník nesmí zapomenout na to, ?e vhodné zóny nákupu či prodeje nejsou v?dy k dispozici, tak?e úspě?ný pokyn vy?aduje znalost, zku?enost a trpělivost.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Strategie Price Action

Kdy? se tr?ní trend pohne kvůli vysokým objemům směrem shodným s pokyny, vět?ina obchodníků uzavře pokyny uplně či částečně na určitých bodech, kde by tr?ní trend změnil směr na krátkou či dlouhou dobu. Obchodník například podal prodejní pokyn na klesajícím trendu a po určitém poklesu vět?ina expertů uzavřela jejich prodejní pozice právě před nápravnými body či body obratu, tak?e mohli podat nákupní pokyny na této ceně. Úspě?ný obchodník v?dy počká na body obratu před podáním pokynu s dobrým potenciálem na základě různých podmínkách trendu.

Pou?ité nástroje

Pou?ité nástroje obchodníky během Price Action jsou následující:

 • Linie úrovní, suportů a rezistencí
 • Formace
 • Svíčky
 • Indikátory
 • Strategie, jako je Andrew?s Pitchfork

Formace by měly být v?dy zvá?eny, proto?e na strategii Price Action mají klíčový vliv.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Obchodníci, kteří vyu?ívají fundamentální analýzu k obchodování, vyu?ijí technickou analýzu k nalezení vhodných vstupních a výstupních cen. Obchodníci, kteří obchodují na základě technické analýzy samo?řejmě vyu?ívají zmíněné nástroje k nalezení vstupních a výstupních cen.

Časové úseky

Obchodník musí nastavit časový úsek na měsíční formát, který by měl být změněn na po?adovaný úsek krok po kroku. Na ka?dém časovém úseku musí obchodník určit důle?ité úrovně, suporty/rezistence, formace, svíčky, indikátory a strategie. Pokud chce obchodník například zadat pokyn na časové ose H1 poté, co je úsek M1, musí sní?it úsek směrem k H1 krok po kroku za pou?ití nástrojů na daném bodě. H4 je nejvhodněj?í úsek vyu?ívaný profesionálními obchodníky.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Výhody Price Action

Existuje několik důvodů, proč by měl obchodník vyu?ít Price Action:

 1. Vět?ina obchodníků podává pokyny na základě signálu formace. Někdy mů?e být formace vytvořena částečně, nebo vygeneruje neplatný a nespolehlivý signál kvůli neplatným bodům či nepředvídatelným trendům. Obchodník mů?e předpovědět budoucí trend trhu analýzou tr?ního trendu a formací vyu?itím Price Action. Obchodník mů?e naříklad spekulovat na pohyb trendu k ceně TP vygenerované určitou formací, či ?e trend změní směr a dosáhne 40% cesty směrem k ceně TP.
 2. Obchodník mů?e určit přesnou a správnou cenu TP pro získání rozumného profitu.
 3. Obchodník mů?e specifikovat přesné místo ceny SL. Pokud obchodník určí ?irokou cenu SL, mů?e přijít o celý kapitál. Pokud zvolí krátkou cenu SL, cena mů?e změnit směr k po?adovanému TP poté co se dotkne SL, tak?e se obchod uzavře ve ztrátě. Cena SL mů?e být určena přesně.
 4. Obchodník si mů?e vypracovat účinný způsob vyu?ití strategie pokud mů?e přesně určit vstupní a výstupní body trendu.
 5. Obchodník mů?e vylep?it svůj risk a money management vyu?itím Price Action. Vzhledem k tomu, ?e obchodníci vyu?ívají páky poskytnuté brokery, mohou otevřít více pokynů s vy??ím rizikem pro vět?í zisky, riskují ale velké ztráty v případě nesprávně polo?ených pokynů. Někdy mů?e obchodník spekulovat na změnu trendu směrem k ceně TP a tr?ní cena postupuje směrem k ceně SL. Toto povede k margin callu.
 6. Obchodník mů?e zvá?it oba směry trendu kdy? chce polo?it pokyn s vyu?itím Price Action. Někteří obchodníci například očekávají, ?e cena na zlatě poroste o 2000 poté co dosáhla 1300, nicméně nevzali v potaz dal?í pokles ceny. Cena zlata se sní?ila k 900 a vět?ina obchodníků při?la o svůj kapitál. Obchodník mů?e určit některé úrovně na obou stranách, tak?e kdyby tr?ní cena pro?la některou z nich, obchodník mů?e zvá?it nový pokyn s ohledem na poslední pohyb.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Nejvhodněj?í čas

Soboty a neděle jsou nejlep?í časy pro analýzu otevřených pokynů a vhodných bodů pro nové pokyny. Jestli?e chce obchodník podat pokyn na krátkém časovém úseku, či kdy? nastane ostrý a náhlý pohyb ceny, obchodník musí aktualizovat své informace před započetím obchodování.

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Roz?ířené symboly

Obchodník by měl zvolit nejroz?ířeněj?í páry a komodity, jako jsou:

 • EURUSD
 • GBPUSD
 • Zlato
 • Ropa

Obchodník musí předejít nepopulárním symbolům, jako jsou CHF či TRL, kvůli jejich obtí?né analýze. Mají na ně toti? velký vliv finance, daně, úroky, dovozní a vývozní nařízení. Fundamentální část má tedy velký vliv na tr?ní trend, narozdíl od technických údajů. Méně důle?ité symboly mají tedy malý či ?ádný efekt na tr?ní trend.

Vhodná platforma

FXPro poskytuje nejvhodněj?í platformu, která má malý cenový hluk a dlouhou historii na ka?dém symbolu. Obchodníci mají tedy přístup k historii daného symbolu, co? je nezbytné pro analýzu základu Price Action. Například graf ropy v FXPro MT4 platformě ukazuje historii od 2002, tak?e obchodník mů?e analyzovat tr?ní trend v různých časových úsecích. Je doporučeno, aby měl obchodník 2 platformy zároveň, jednu pro analýzu tr?ního trendu a druhou pro podávání pokynů. Obchodník mů?e analyzovat přesnějí kdy? není rozptylován otevřenými pokyny. Obchodník musí neustále sledovat tr?ní trend a analyzovat nejnověj?í trendy, nicméně neznamená to, ?e jakýkoliv pohyb na trhu znamená nutnost uzavřít pokyn. Po vět?inu času je cena TP dosa?ena po nějákých výkyvech.

Důle?itost bodu

Důle?itost ceny zvolené pro vyu?ití v analýze Price Action má 3 různé úrovně: nízká, normální a vysoká. Důle?itost mů?e být specifikována různými faktory:

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

 1. Časový úsek: Důle?itost analyzované ceny na M5 a M15 je malá, zatímco cena na týdenním a měsíčním úseku je důle?itěj?í pro analýzu Price Action.
 2. Potvrzení: Mů?e být mnoho potvrzujících signálů vygenerovaných některou formací či svíčkou, tak?e tato cena má vysoký význam pro analýzu Price Action. Jestli?e je na ceně jedno potvrzení, stupeň důle?itosti ceny je normální.
 3. Překrývání: Jestli?e je cenový trend a směr potvrzen dal?ími nástroji na jiných časových úsecích, stupeň důle?itosti dané ceny se zvý?í.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates