Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Typy pokynu a podrobnosti

8 1 Vote
Instructor

Typy pokynu a podrobnosti

Dvacátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si povíme o typech pokynů a specifikacích, hodnotě zisků a ztrát, čekajících pokynech, změně a zavírání pokynů.

Okam?itá exekuce

            Pokyny mohou být rozděleny do dvou skupin podle jejich metody exekuce: Okam?itá exekuce a tr?ní exekuce. Kdy? broker nabízí okam?itou exekuci pokynů, při polo?ení pokynu obchodníkem na určitý symbol na přesné ceně MUSÍ broker potvrdit pokyn přesně na ?ádané ceně. Kdy? pokyn nemů?e být přijat, broker se mů?e zeptat obchodníka, zda by chtěl otevřít pozici na jiné upravené ceně. Jestli?e broker nenabízí okam?ité pokyny, ale obchodník po?ádá o otevření pokynu na přesné ceně a pokyn nemů?e být na této ceně polo?en, broker má oprávnění pokyn otevřít na zavírací ceně po?adované ceny. Koupit a prodat u okam?ité exekuce se nazývají pouze tak, nicméně u tr?ní exekuce jsou názvy ?koupit za tr?ní? a ?prodat za tr?ní?.

Take Profit

Take profit či zisková částka, zkráceně TP, je limit, který nastavíte na pokyn a který přijmete pokud tr?ní cena dosáhne va?í cílové ceny. V podstatě pokud cena dosáhne va?eho take-profit limitu, pokyn bude automaticky uzavřen. Samozřejmě u pokynu na buy musí být cena take-profitu vy??í ne? současná. Naopak u pokynu na sell musí obchodník polo?it take-profit pod současnou cenu.

Stop Loss

Stop loss či ztrátová částka, zkráceně SL, je cena, kterou zvolíte jako limitní ztrátu, kdyby ?el trh proti předpokladu va?eho pokynu. U pokynu buy je SL ni??í ne? současná cena, nicméně u pokynu sell musí být SL vy??í ne? současná cena. SL se doporučuje obzvlá?tě u nestálého trhu a u víkendů, kdy hrozí velká mezera mezi páteční a pondělní cenou. Velikost mezery mů?e být kdekoliv mezi 10 a 200 pipy.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Garance

Někteří brokeři, jako ICMBrokers, mohou garantovat exekuci cen SL a TP během dnů kdy se na trhu obchoduje (nepočítaje mezeru mezi pátkem a pondělím), tak?e vá? pokyn bude uzavřen automaticky jakmile tr?ní cena dosáhne SL či TP. Garance je velmi důle?itá pro strany, které obchodují zlato, ropu a akcie.

Odchylky

Kdy?se tr?ní cena extrémně rychle mění, obchodník nemů?e otevřít či zavřít cenu za přesně po?adovanou hodnotu, tak?e dojde ke změně ceny či rekotaci. Aby mohl broker uzavřít či otevřít pokyn na hodnotě blízké po?adované ceně, obchodník by měl povolit kotovanou cenu v okně pokynů. Tato volba je k dispozici u brokerů, kteří umo?ňují pokyny okam?ité exekuce. Brokeři, kteří pracují s tr?ní exekucí pokynů automaticky tuto volbu aplikují na v?echny pokyny.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Okno pokynu

Obchodník mů?e otevřít okn pokynu několika způsoby, nicméně nejsna??ím je stisknout tlačítko nový pokyn v horním panelu nástrojů či stisknutím F9 jako klávesové zkratky. Symbol mů?e být vybrán v prvním poli, kde jsou jen aktivní symboly poskytované brokerem. Na příklad, EURUSD_Ask není obchodovatelný u FXOpen, proto?e tento broker vyu?ívá symboly EURUSD a EURUSD-Ask. V okně trhu jsou zobrazeny oba symboly, pokud na nich obchodník nechá kurzor bez pohybu, zobrazí se některé detaily k danému symbolu. ?Ne? před mo?ností obchodu znamená, ?e symbol není u tohoto brokera obchodovatelný. Tak?e EURUSD je obchodovatelný u FXOpen. Pokud obchodník otevře graf pro GBPUSD po otevření okna nového pokynu a následně přejde na graf EURUSD_Ask, symbol GBPUSD se automaticky vyplní v boxu symbolu. Je nezbytné zvolit v okně pokynu obchodovatelný symbol.

 Velikost, kterou chce obchodník je ve vedlej?ím boxu. Box komentáře je u?itečný pro případ, kdy? si chce obchodník připomenout informace a důvody k obchodu. Proto?e FXOpen neumo?ňuje okam?itou exekuci pokynů, tlačítka pro prodej/nákup jsou ?Prodej za tr?ní? a ?Nakup za tr?ní?. To znamená,?e broker negarantuje, ?e bude vá? pokyn otevřen za va?i po?adovanou cenu, ale automaticky se zvolí blízká cena. Na příklad, pokyn na sell je zvolen k dal?ímu přede?lému sell pokynu, který mů?eme vidět při volbě del?ího časového úseku. Obchodník jednodu?e zvolí mo?nost nákupu stiskem tlačítka ?Nákup za tr?ní?.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

Obchodníci mohou po?ádat o účet u brokera, který poskytuje okam?itou exekuci, třeba FXPro. Po kliknutí na nový pokyn se zobrazí pole SL a TP pro nastavení hodnot. Obchodník mů?e stisknout tlačítka nahoru/dolů pro automatické nastavení ceny platformou MT4. Typ pokynu je zobrazen v poli typu. Obchodník mů?e zvolit prodej či nákup v závilosti na jeho předpokladu. Pro odstranění změny ceny či rekotace z důvodu nestálého trhu mů?e u?ivatel za?krtnout pole ?umo?nit maximální odchylku od kotované ceny?. Maximální odchylka zobrazuje počet pipů, které si broker nechává na pokyn při nestálém trhu, na příklad to mů?e být 4 či 10 pipů, v závilossti na tom co obchodník povolil. Vybereme na příklad sell pokyn u symbolu EURUSD na 0.1 lotu. I kdy? mů?e být TP zadán ručně, je vhodněj?í jej zvolit tlačítkem nahoru/dolů. TP prodejního pokynu musí být ni??í ne? současná cena, tak?e v tomto případě by obchodník sní?il hodnotu TP. V dal?ím kroku, stiskem tlačítka pro prodej, je polo?en pokyn na prodej EURUSD s určitou TP cenou. V aktuální verzi MT4 mů?e obchodník vybrat, upravit a smazat hodnotu TP či SL; navíc mohou být hodnoty přeneseny do grafu.

Obchodníci musí vzít v potaz velký rozdíl mezi demo a reálnými účty u jednoho brokera. Vět?ina brokerů má u demo účtů ni??í komise a spread a rychlej?í odezvu v porovnání s reálnými účty. Výborné slu?by u demo účtu neznamená uspokojivou funkčnost reálného účtu.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Čekající pokyn

Čekající pokyny se dělí mezi limitní a stop pokyny.

Pokyn Buy Limit by měl být pou?it v situaci, kdy obchodník spekuluje na to, ?e trh poroste po dosa?ení určité hodnoty (vstupní ceny), která je ni??í, ne?současná hodnota trhu. Buy limit je tedy podáván na hodnotu ni??í, ne? je současná při očekávání následného rostoucího trendu.

Pokyny Buy Stop se zadávají na vy??í cenu, kdy? obchodník spekuluje na nadále rostoucí trend. Proto by měl být Buy Stop pokyn zadán na vy??í cenu, ne? je ta současná.

Pokyn Sell Limit by měl být pou?it kdy? obchodník spekuluje na klesající trend po dosa?ení určité ceny (vstupní ceny) vy??í ne? je současná hodnota na stoupajícím trendu. Obchodník tedy pou?ije Sell Limit na ceně vy??í, ne? je současná.

Pokyny Sell Stop se pou?ívají, kdy? obchodník očekává dal?í pokles ceny po protnutí ceny ni??í, ne? je ta současná. Proto obchodník musí zvolit cenu ni??í, ne? je současná hodnota.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Pro shrnutí, limitní pokyny musí být podány při situaci, kdy očekáváme změnu směru na určité hranici, zatímco stop pokyny naznačujeme, ?e ?ádnou změnu směru neočekáváme, ani po protnutí určité hranice.

Pro ka?dý čekající pokyn mů?e obchodník určit datum expirace, ve které se pokyn aktivuje, kdy? cena dosáhne specifikované hodnoty. Příklad ilustruje zmíněnou situaci. Obchodník mů?e otevřít okno nového pokynu na symbol EURUSD. Typ pokynu by měl být změněn na čekající pokyn. V okně pokynu se objeví nové volby. V tomto příkladě je zvolen pokyn Buy Stop, tak?e otevírací cena musí být vy??í ne? je současná. Ve spodní části okna pokynu je zobrazen komentář s upřesněním minimálního odstupu pokynu Buy Stop v pipech od současné ceny. Mů?e to být mezi 2 a 20 pipy u Forexu, zatímco u komodit toto číslo bývá bě?ně vy??í. Za předpokladu, ?e současná cena je v tomto případě 1.37221, pokyn Buy Stop mů?e být na 1.37400. Po kliknutí na tlačítko ?polo?it? je pokyn potvrzen a zobrazen v grafu s dal?ími podrobnostmi. Obchodník na příklad očekává růst ceny, nicméně s tím, ?e cena půjde před tímto růstem dolů. Mů?e být tedy pou?ít pokyn Buy Limit s cenou 1.37020 na EURUSD. Jak obchodník očekával, tr?ní cena spadne na určitou úroveň a následně poroste na cenu vy??í ne? 1.37400.

Na symbolu GBPUSD, obchodník očekává klesající trend, tak?e podá Sell Stop pokyn s cenou ni??í o 10 pipů v poměru k současné. Mů?eme zadat cenu 1.6790 do boxu ceny a stisknout tlačítko pro polo?ení pokynu. Jestli?e obchodník předpovídá malý pohyb nahoru před klesajícím trendem, mů?e polo?it pokyn Sell Limit s cenou 1.6850. Oba pokyny jsou zobrazeny v daném grafu. Jestli?e chce obchodník zadat k pokynu datum expirace, musí kliknout pravým tlačítkem my?i na daný pokyn. Je potřeba zvolit úpravu a v okně pokynu mů?e být nastaveno datum expirace. Datum expirace lze vybrat při podání nového pokynu i v okně úpravy dřívěj?ího pokynu. Datum expirace lze nastavit na určitou hodinu, den, měsíc a rok. Pokyn s datem expirace je aktivní a? do dosa?ení data expirace.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Úprava

Úprava pokynů lze pou?ít u SL, TP a data expirace v?ech pokynů. Pokyny jsou uvedeny v zálo?ce obchodů v okně terminál. Pole TP u pokynů s méně ne? 10 pipy od ceny TP jsou vyznačeny zeleně, zatímco pole SL pokynů s méně ne? 10 pipy od ceny SL jsou červené. Aktivní pokyny jsou seřazeny v sekci, zatímco čekající pokyny mohou být v jin skupině. Na příklad otevřený pokyn na prodej mů?e být upraven pomocí voleb upravit či smazat pokyn skrze menu přes pravý klik my?i u daného pokynu. V tomto příkladě nebyla cena SL obchodníkem zadána. Mů?e být zadán buď manuálně, nebo mů?e obchodník zadat odstup od současné ceny přes pole úrovně. Hodnota v úrovni je uvedena v pipetech, tak?e 100 bodů znamená odstup 10 pipů. Ceny SL a TP mohou být tedy změněny přes okno úprav. Z určitého pokynu mohou být odstraněny označením jejich hodnot a stiskem backspace na klávesnici. Obchodník mů?e jednodu?e přidat SL a TP do jakéhokoliv pokynu přes zálo?ku obchodů a okno úprav. Úpravy čekajících pokynů mohou být provedeny stejně. Na příklad, na pokynu Buy Stop mů?e obchodník změnit cenu, SL, TP a datum expirace. Čekající pokyny mohou být smazány přes okno úprav, nebo mů?e obchodník vyu?ít tlačítka smazání na pravé straně ka?dého pokynu v zálo?ce obchodů v okně terminálu.

Trailing Stop/Break Even

V obchodě, kde se cena blí?í bodu TP mů?e obchodník posunout hodotu SL na tu, kde byl obchod otevřen. Tato volba se nazývá Trailing Stop. Obchodník by měl zvolit hodnotu Trailing Stop jestli?e se cena blí?í hodnotě TP rychle, SL by byl automaticky upraven na novou cenu s hodnotou Trailing Stop na současné ceně. Break Even je jiná mo?nost, ve které je cena SL upravena na cenu pokynu obchodníkem ručně.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

V příkladu vidíme jak zadat Trailing Stop u pokynu. V zálo?ce obchodu v okně terminálu mů?e obchodník kliknout pravým tlačítkem my?i na určitý symbol a v poli Trailing Stop nastavit hodnotu. V tomto příkladu je Trailing Stop nastaven na 15 bodů. To znamená, ?e kdy? se cena pohne 15 pipetů k TP, SL se posune na vzdálenost 15 pipetů od současné ceny. Kdy? tedy půjde cena trhu dolů, blí?e TP, SL bude cena pokynu a při dal?ím pohybu k TP se SL přesune na novou cenu, 15 pipetů od té současné. Bě?ně uzavírá Trailing Stop pokyn rychle, proto?e 15 pipetů je malá hodnota, která při změnách na trhu mů?e být snadno dosa?ena. Tento pokyn byl automaticky uzavřen, proto?e i přes men?í pohyby na trhu byl dosa?en SL. Mů?eme polo?it dal?í pokyn s hodnotami TP a SL. Pokud chce obchodník zadat vy??í hodnoty, mů?e zvolit volitelné mo?nosti a zadat preferovanou hodnotu. Je důle?ité vědět, ?e hodnota je v pipetech, tak?e pokud chce obchodník zvolit 40 pipů, musí zadat 400 pipetů. Bě?ně se doporučuje mít Trailing Stop na 400 bodech.

Zavírání pozice

Pokyny mohou být uzavřeny úplně, nebo částečně. V?echny aktivní pokyny jsou zobrazeny v okně terminálu. Některé mohou mít 0.1, jiné mají vy??í hodnotu. Na příklad, obchodník mů?e uzavřít pokyn přes okno úprav. Pokyn mů?e být uzavřen zcela přes tlačítko uzavřít v okně úprav. Pokyn mů?e být také uzavřen jen částečně změnou velikosti daného pokynu v okně úprav. Pokud obchodník zadá 0.2 lotu do pole velikosti u 1 lotového pokynu a klikne na tlačítko uzavřít, z pokynu se uzavře jen 0.2 lotu. Zbývající hodnota pokynu je 0.8 lotu. Částečné uzavření pokynu závisí na typu účtu poskytnutého brokerem. Na příklad, minimální velikost pokynu u FXPro je 0.1 lotu, tak?e obchodník nemů?e rozdělit pokyn na ni??í velikost ne? je 0.1 lotu, ale například ICMBrokers nabízí pokyny s 0.01 loty, tak?e pokyn o velikosti 0.1 lotu mů?e být částečně uzavřen.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Obchodníci by měli vzít v potaz, ?e jakmile cena prodejního pokynu dosáhne bodu SL, obchod bude uzavřen, ale kdy? cena dosáhne TP, pokyn nebude uzavřen dokud nedosáhne cena hodnoty TP plus spread. U pokynu na nákup musí cena pro uzavření dosáhnout ceny TP. Kdy? jde cena směrem k hodnotě SL, pokyn bude uzavřen a? po dosa?ení hodnoty SL plus spreadu. Pokud na příklad bude cena SL u pokynu 1.66955 a spread na GBPUSD je 2 pipy, pokyn bude uzavřen na 1.66975. U pokynu Sell Stop vyplní platforma čekající pokyn jakmile dosáhne cena Sell Stop, zatímco Buy Stop pokyn bude aktivován dříve, vzhledem k spreadu.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates