Option CP Options Fundamentals - Strike Price and Premium

Fundamenty opci a binarnich opci

0 0 Vote
Instructor

Fundamenty opci a binarnich opci

?edesátá osmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme fundamenty opcí a binárních opcí.

Opce, binární opce a jejich rozdíly

Opce je definovaný kontrakt mezi obchodníkem a společností, která poskytuje obchodní slu?by, ve které obchodník dobrovolně kupuje podkladové aktivum s tím, ?e ho prodá nebo koupí za určitou cenu v určitý čas. Vzhledem k tomu, ?e v době uzavření kontraktu není k dispozici ?ádná nákupní či prodejní cena, obchodník nemů?e přesně definovat zisk tohoto kontraktu.

Hodnota zisku roste, kdy?aktivum dosáhne po?adované ceny přes datem expirace a trend pokračuje ve stejném směru. Kontrakt je definován přísnými obchodními podmínkami.

Call a Put opce

Opce mohou být zařazeny do dvou kategorií: Call a Put. Nákup Call opce představuje očekávání obchodníka růstu ceny aktiva před zvoleným časem. Naopak pokud obchodník očekává pokles ceny aktiva po určité časové období, koupí Put opci na toto určité aktivum.

Option Binary Options Fundamentals - Bullish and Bearish Trend Directions -Purchase and Sell Order

Pokud cena nakoupeného aktiva projde Strike cenou (cena uvedená v kontraktu) před koncem data expirace, obchodník dosáhne zisku. V opačném případě bude prémie zaplacená obchodíkem ztracena.

V provnání s obchodováním na forexovém trhu, koupě Call je jako nákup a koupě Put je jako prodej.

Na tomto trhu jsou čtyři druhy účastníků v závilosti na jejich pozici:

  1. Kupující Call
  2. Prodávající Call
  3. Kupující Put
  4. Prodávající Put

Lidé, kteří kupují Call/Put se nazývají dr?itelé a ti, kteří prodávají Call/Put se nazývají vypisovatelé. Kupec Call/Put, či dr?itel, nemá závazek ke koupi Call či Put, nicméně prodejce Call/Put, či vypisovatel, musí prodat Call či Put a musí přislíbit koupě či prodeje.

Option Binary Options Fundamentals - Buyer and Seller of Call and Put Contracts - Premium Amount

Narozdíl od obchodování u forexových brokerů, nejsou na opcích a binárních opcích ?ádné páky. Riziko ztráty velkého mno?ství peněz je tedy ni??í, ne? na forexovém trhu.

Binární opce

Binární opce je typem opcí, který má stejné definice, jako je prémie, strike cena a datum expirace. Rozdíl mezí opcí a binární opcí je prémie kontraktu, kterou si zvolí obchodník spolu s krat?ím časem expirace.

Mnoho poskytovatelů binárních opcí je vypsáno v sekci binárních opcí na na?ich stránkách. Krátké popisy, včetně regulací, platebních metod, podporovaných jazyků a výhod je zde shrnuto pro va?e potřeby.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Expiration and Expiry Date - Strike and Target Prices

Zde jsou rozdíly mezi opcemi a binárními opcemi:

Čas expirace

Binární opce představuje krátkodobý kontrakt, například s hodinovou expirační lhůtou. Obchodník mů?e dosáhnout okam?itého zisku na více timeframech a s flexibilněj?ími investorskými volbami. Zatímco expirace opcí mů?e být týdenní, měsíční, nebo i del?í, expirace binárních opcí mů?e být v rozpětí méně ne? minuty do několika dní. Například 24Option je jeden z nejznáměj?ích poskytovatelů binárních opcí a nabízí kontrakty s expirací men?í ne? 1 minutu. Toto je výhodné pro obchodníky, kteří rádi provádějí rychlé obchody.

Vý?e výnosu

Vý?e výnosu poskytovatelů binárních opcí je v procentech prémie zvolené obchodníkem, pokud dojde ke splnění obchodních podmínek a cena aktiv je na, či pro?la cílovou cenou v čase expirace. Toto ukazuje, ?e obchodník dosáhl fixní hodnoty zisku i kdy? cena projde cílovou cenou dál.

Zru?ení kontraktu

Narozdíl od opčních obchodů, musí obchodník u binárních opcí zůstat u kontraktu a? do času expirace, tak?e binární opce vy?adují podrobné zvá?ení. Někteří poskytovatelné binárních opcí umo?ňují obchodníkům prodlou?it čas expirace, posunout opci; někteří také umo?ňují obchodníkům uzavřít vítězné pozice před časem expirace se sní?eným ziskem.

Option Binary Options Fundamentals - Expiration Time - 24Options Websites - Open Real Accounts

Podívejme se na příklady fungování opcí a binárních opcí.

Kalkulace zisku a ztráty opce

21. února byla cena akcie společnosti 115$ a prémie byla 8$ pro 11 dubna s cílovou cenou 124$. Toto ukazuje, ?e datum expirace je 11. dubna a celková cena kontraktu je 2$*100=200$(pamatujte, ?e kontrakt na akciovou opci je na nákup 100 akcií). Strike cena 124$ ukazuje, ?e kdy? cena akcie klesne pod 124$, va?e Call opce je bezcená. Vzhledem k prémii, kterou jste zaplatili, 200$, ji? ztrácíte 200$. Do 2. dubna dosáhla cena akcie 128.54$. Ví? zisk je vykalkulován následovně:

Option Binary Options Fundamentals - Contract Termination and Extend Roll Over Option after Expiry Time

128.54$ - 124$ = 4.54$

4.54$ * 100$ = 454$

454$ - 200$ = 254$

Zde vidíme, ?e do 2. dubna je vá? zisk 254$. 11. dubna spadla cena akcie společnosti na 109.99$, poté kontrakt expiroval na konci 11. dubna. Nakonec zisk z 2. dubna zmizel a vy jste ztratili prémii ke kontraktu, 200$.

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages and Formula for Profit and Loss Calculations

Kalkulace zisku a ztráty binární opce

Kalkulace zisku binárních opcí je docela jiná. Chcete například obchodovat na páru USDCHF, který má hodnotu 0.9644. Předpokládáte, ?e hodnota půjde do pří?tího týdne nahoru. Kontrolou platformy poskytovatele binárních opcí zjistíte, ?e vý?e výnosu na 1-denní kontrakt nákupu Call na tento pár se současnou strike cenou, 0.9644 je 85%. Zvolení 200$ prémie, kontraktu na tento pár se specifickou hodnotou prémie, času expirace a cílové ceny je hotovo. Pokud cena v čase expirace (1 den) roste nad strike cenu, dosáhnete zisku, 200$* 85% = 170$, spolu s prémií, kterou jste zaplatili 200$. Na druhou stranu, kdy? cena spadne pod 0.9644, strike cenu, va?e ztráta bude dána prémií.

Plný vs. nulový zisk

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages - Contract Types and their Specifications

Na konci va?eho kontraktu se vám zobrazí v sekci komisí va?e výplata.

ZISK

Kdy? tr?ní trend a cena splní podmínky, které jste předpokládali, dosáhnete zisku a vrátí se vám prémie str?ena z va?eho účtu.

ZTRÁTA

Nulová hodnota ukazuje, ?e jste ztratili vlo?enou prémii, která byla str?ena z va?eho účtu, jako kompenzace va?í ztráty.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates