MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Menu and Timeframes

Obchodni platforma MetaTrader 4

6.67 3 Votes
Instructor

Obchodni platforma MetaTrader 4

Devatenáctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si představíme obchodní platformu MetaTrader 4, nejpou?ívaněj?í platformu pro obchodování na finančních trzích. Instalace a nastavení MT4 jsme vysvětlili minule, tak?e v této lekci probereme detaily. Po spu?tění MT4 se vám zobrazí hlavní okno.

Obecné informace

V tomto rozhraní se zobrazí mnoho informací, jako je číslo účtu v levé horní části. Poblí? čísla účtu se zobrazuje typ platformy, zvolený symbol a čas. V?echny funkce jsou zobrazeny ve vodorovné li?tě, jako je Soubor, Zobrazení a Vlo?it, které jsou pod číslem účtu. Některé funkce v zálo?kách jsou dále rozděleny do podsekcí. Vybrané volby mohou být nastaveny u?ivatelem v hlavním panelu nabídek. Standardní okno nabízí volitelné zobrazení, které mů?e být nahrazeno či odstraněno u?ivatelem. V předdefinované li?tě menu, první tlačítko z levé strany přidává na obrazovku nový graf, zatímco dal?í důle?ité tlačítka pro modifikace jsou umístěny na této li?tě poblí? tlačítka Přidat graf. U?ivatelé mohou podat pokyn přes tlačítko Nový pokyn na této li?tě. Dal?í li?ta obsahuje různé formy grafů spolu s nastavením času, ?ablony a tlačítka pro indikátory.

Sledování trhu

V okně Trh je zobrazena vět?ina symbolů a jejich poptávkové a nabídkové ceny. U?ivatel mů?e kliknout pravým tlačítkem my?i na příslu?ný symbol pro otevření voleb. Zvolením Okna grafu v menu u jakéhokoliv symbolu zobrazíte nový graf daného symbolu, který následně u?ivatel mů?e zvět?it, zmen?it či zavřít. U?ivatel mů?e také přetáhnout jakýkoliv symbol do grafu pro zobrazení tr?ní ceny. Tato volba nahradí předchozí graf novým bez změny jeho specifikací.

MetaTrader 4 Trading Platform - Symbols, Orders, Account Number and Owner - Chart Menu and Templates

Tickový graf:

U?ivatel mů?e zvolit Tickový graf v menu symbolu pro zobrazení pohybu ceny na trhu. Mů?e dojít k několika pohybům i během 10 sekund.

MetaTrader 4 Trading Platform - Trading Software Windows Specification - Chart Menu MT4 - Trading Manu

Skrýt/zobrazit:

V menu symbolů mů?e u?ivatel skrýt či zobrazit daný symbol. Skrytí nepotřebných symbolů urychlí práci platformy a pohyb dat.

Skrýt/zobrazit v?e:

Volba Skrýt v?e odstraní v?echny symboly kromě těch, pro které máte zobrazeny grafy. Volba Zobrazit v?e vám pomů?e najít ztracený symbol.

Symbol:

Volbou nastavení symbolu pomů?e u?ivateli najít upřednostněné symboly, nedostupné v seznamu symbolů. Symboly jsou seřazeny brokerem dle typu trhu. Klikněte na znak + (plus) pro otevření symbolů ve vybraném trhu. Dvojklikem na symbol se změní charakteristika skrýt/zobrazit. Vlastnosti zvoleného symbolu si mů?ete prohlédnout kliknutím na tlačítko Vlastnosti na pravé straně okna.

Jsou zde i dal?í mo?nosti, jako high/low, čas, automatické seřazení, mří?ka a pop-up cena. Kliknutím na mo?nost pop-up ceny se vám zobrazí v číslech. Takové tabulky obvykle uvidíte ve směnárně, proto?e jsou jednodu??í pro pochopení.

MetaTrader 4 Trading Platform - High and Low, Pup-up Menu - Tick Chart, Hide and Show All Screen Options of MT4

Sady:

Po nastavení vybraných symbolů a odstranění nepotřebných, u?ivatel mů?e jeho seznam symbolů ulo?it. U?ivatel mů?e importovat jakýkoliv ulo?ený seznam jednodu?e kliknutím na mo?nost Sady. Odstranění symbolů nějákého druhu je zde také mo?né.  

Navigátor

Účty:

U?ivatel mů?e mít více účtů u různých brokerů. Je namáhavé stahovat platformy pro v?echny brokery. U?ivatelé mohou jednodu?e přidat jejich účet za pomocí přihla?ovacího jména, hesla a serveru, či jiných údajů. Potvrzené účty jsou seřazeny v sekci účtů ve slo?ce příslu?ného brokera. U?ivatel mů?e jednodu?e změnit účet v platformě dvojklikem na po?adovaný účet.

Zde máme, pro ilustraci vyu?ití různých účtů v MT4, reálný účet s dvěma demoúčty u FXPRO a ICMBroker. MT4 zobrazuje, zda se jedná o demo či reálný účet a řadí je do slo?ek podle jména brokera.

MetaTrader 4 Trading Platform - Navigator Window - Live and Demo Trading Accounts in Brokers

Indikátory:

V?echny nainstalované indikátory jsou zobrazeny a seřazeny dle jejich charakteristik. Přízpůsobený, či nový indikátor mů?e být přidán sta?ením jeho souboru. U?ivatel musí nakopírovat tento soubor do příslu?ného podadresáře ve slo?ce MT4. Ka?dý broker má pro tyto indikátory jinou cílovou slo?ku, tak?e u?ivatel musí název této slo?ky znát. Na příklad FXPRO má v MT4 slo?ce podslo?ku nazvanou MQL4. U?ivatel musí vlo?it indikátory do této podslo?ky. Poté se indikátor zobrazí a je k dispozici v menu indikátorů.

Expert Advisor:

V?echny programy expert advisor jsou v menu Expert Advisor. Jak jsme zmínili dříve, u?ivatel mů?e vyu?ít jejich funkci k předpovědím pohybu na trhu. U?ivatel se k nim dostane jednodu?e přes menu Expert Advisor.

MetaTrader 4 Trading Platform - MASCD, Alligator, Momentum, Moving Average and Awesome Indicators

Terminál

Obchody:

Okno terminálu na ve spodní části obrazovky má různé specifikace, které mohou být vybrány přes zálo?ky v jeho spodní části. První zálo?ka je obchod, ve které se zobrazují otevřené obchody s jejich vlastnostmi, jako čas otevření, cena, typ, velikost, symbol, mar?e, komise, swap a vý?e ztráty či zisku. Je zde zobrazen také celkový součet vý?e v?ech otevřených obchodů.

Historie účtu:

Zálo?ka historie účtu zobrazuje v?echny transakce seřazeny dle času, které byly na účtu provedeny od určitého data, které mů?e být určeno u?ivatelem. Pravým kliknutím na toto okno se u?ivateli zobrazí mo?nosti změny časů a dal?ích vlastností. Celá historie představuje v?echny transakce od chvíle kdy obchodník začal podávat pokyny. Poslední 3 měsíce zobrazí obchody zadané za tento úsek. U?ivatel si mů?e zvolit vlastní časový úsek volbou vlastní úsek. Ve vlastním úseku je k dispozici více voleb.

MetaTrader 4 Trading Platform - Expert Advisor EA Menu and Terminals - Lot Size - Margin Call - Commission

Zprávy:

Zde nalezneme od brokera zprávy od finančních trhů a? ke světovým událostem.

Alarmy:

V zálo?ce alarmy si mů?e u?ivatel nastavit upozornění se specifikací typu úkonu, času expirace, symbolu, typu pokynu, cílové ceny, zvuku alarmu a ceny ukončení.

Po?tovní schránka:

Je důle?ité, aby u?ivatel kontroloval po?tovní schránku často. Jakékoliv změny v symbolech, času expirace kontraktů, jako je ropa či jiné důle?ité změny jsou zasílány brokerem v této zálo?ce. Nejdůle?itěj?í jsou data expirací různých CFD instrumentů, na které má u?ivatel otevřené obchody.

MetaTrader 4 Trading Platform - Action Type and Expiration Type with Target Price - Candlestick Chart

Jiné:

Vedle těchto důle?itých zálo?ek nabízí okno terminálu dal?í funkce, jako je Signál, Code Base, strategie a deník, který obsahuje pár u?itečných informací.

Okno terminálu mů?e být u?itečné pro u?ivatele pro kontrolu otevřených pokynů, jako jsou Carry obchody, které jsme zmínili v předchozích lekcích, pro zji?tění informací jako je swap, zisk/ztráta a komise. Toto jsou otevřené obchody, které jsme provedli na demo účtu. To byl stručný popis okna terminálu.

Pojďme se podívat na horní část platformy. U?ivatel mů?e zavřít jakékoliv okno kliknutím na tlačítko zavřít u příslu?ného okna, nebo vyu?ít panelu nástrojů na horní části obrazovky ke zobrazení či skrytí oken. Vyči?tění obrazovky od nepotřebných oken a změna jejich velikostí pomů?e obchodníkům v orientaci na důle?itěj?í okna.

 Sekci nový pokyn probereme ve zvlá?tní lekci. Jak jsme ji? zmínili dříve, tlačítka panelu nástrojů mohou být odstraněny či nahrazeny jednodu?e obchodníkem. Část automatického obchodování je obchodníky zřídka vyu?ívána. U?ivatel mů?e kliknout pravým tlačítkem na příslu?ný panel pro otevření okna menu. Po zvolení přizpůsobení se zobrazí nové okno ve kterém mů?e u?ivatel přidat oblíbenou sekci, nebo odstranit nepou?ívanou, jako je Strategy Tester, okno dat či automatické obchodování. Méně nepotřebných oken na obrazovce mů?e zvý?it efektivitu obchodníka k dosa?ení úspě?něj?ích obchodů.

Druhy grafů

Tr?ní grafy mohou být rozděleny do 3 typů: Sloupcový graf, svíčkový graf a liniový graf. Obchodník mů?e vyu?ít tlačítka pro zazoomování pro zobrazení přesněj?í tr?ní ceny a ukazatele v grafu. Pou?ití zoomu na svíčkovém grafu je výhodný hlavně pro začínající obchodníky.

MetaTrader 4 Trading Platform - CFD Expiration - Mail Box and Terminal Windows - Experts - Swap Profit

Automatický posun

Tlačítko pro automatický posun zapíná a vypíná automatický posun grafu. Ka?dou změnou ceny, i o 1 pip, zobrazení grafu se přesune na nejaktuálněj?í čas. Kdy? by chtěl obchodník procházet star?í úrovně ceny, nebylo by to mo?né, proto?e by se zobrazení posunulo na aktuální čas při ka?dé změně ceny. Jak vidíme zde, při změně ceny o 1 pipet do?lo k posunutí zobrazení grafu. Kliknutím na tlačítko automatického posunu se tato vlasnost vypne.

Předsunutí grafu

Konec tr?ní ceny není dost viditelný, tak?e u?ivatel mů?e vyu?ít tlačítka předsunutí grafu pro úpravu tr?ní ceny doleva pro lep?í zobrazení a analýzu grafu a tr?ní ceny. Na příklad, kdyby chtěl obchodník analyzovat tuto oblast, bylo by to slo?ité. Proto mů?e obchodník aktivovat předsunutí grafu co? zobrazí ?edou ?ipku v horní části grafu, pro změnu rychlosti posunu. Tato ?ipka umo?ní obchodníkovi vytvořit potřebnou mezeru mezi tr?ní cenou a okrajem grafu.

Indikátory a oscilátory

Obchodník mů?e přidat indikátory a oscilátory na vybraný graf tlačítkem přidat indikátor. Obchodník chce na graf přidat na příklad CCI (Commodity Channel Index) jeho výběrem z menu indikátorů. Po přidání CCI mohou být zobrazeny jeho vlasnosti pravým kliknutím. Velikost, barva a volitelná úroveň mů?e být upravena v menu vlastností. Kdy?chce obchodník přidat level 0, zde se to dá provést snadno. Volbou smazat dojde k jednoduchému odstranění indikátoru z grafu.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Shift and Type - Bar, Candlestick and Line Chart - Auto Scroll Chart

Období

Časové rozpětí grafu mů?e být nastaveno přes menu období. Různé časové rozpětí jsou zobrazeny ve spodní části panelu nástrojů.

?ablony

V této volbě si mů?e obchodník ulo?it zvolené ?ablony, toto probereme později.

Různé časové úseky

V dolní lajně panelu nástrojů jsou zobrazeny různé časové úseky. M znamená minuta, H, D, a MN představují hodinu, den a měsíc. Ve zkratce, čísla uvádí délku jednotlivých úseků. Na příklad M30 zobrazuje 30 minut a D1 1 den.

Kurzor

Kdy?u?ivatel zamíří kurzor na graf, ve spodní části displeje se zobrazí některá důle?itá data. První box zobrazuje časový úsek grafu, ve kterém je kurzor. Kdy? u?ivatel změní graf na svíčkový, ka?dá svíčka má otevírací cenu, zkratkou O, která se zobrazuje v dal?ím boxu. H a L představují high a low ceny v dané svíčce. C představuje zavírací cenu dané svíčky. Velikost transakce je zobrazena v posledním datovém boxu.

MetaTrader 4 Trading Platform - Indicator and Oscillator CCI, RSI and Moving Average - MT4 Templates and Time Periods

Kří?ek

Kdy?u?ivatel změní kurzor na druh kří?ek, na displeji se zobrazí cena i čas. Obchodník mů?e zjistit dal?í detaily svíčky vyu?itím kří?ku na jiných časových úsecích a cenách. Jestli?e obchodník potřebuje hodnotu pipu při změně ceny z určitého bodu, stačí kliknout levým tlačítkem na počáteční bod a táhnout kurzor na konečný bod. Na pravé straně od ukazatele se zobrazí informace o počtu svíček a pipů mezi těmito dvěma body spolu s tr?ní cenou bodu kde se kurzor nachází. Na příklad, počet protnutných svíček je 3 a při pohybu kurzoru dál se počet zvy?uje. Druhá číslice zobrazuje rozdíl 100 pipů mezi dvěma body a třetí číslo je tr?ní cena.

Vertikální linie

Vertikální linie mů?e být zakreslena do grafu stejnojmenným tlačítkem. Tato linie mů?e být jednodu?e posunuta či odstraněna jejím označením pomocí dvojkliku.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Cursor with Price Value of Financial Market Trend - Traded Volume Lot Size

Horizontální linie

Tato linie má stejné vlastnosti jako vertikální, s tím rozdílem, ?e mů?e být posouvána horizontálně.

Trendová linie

Slo?itěj?ím typem linie je trendová, která má tvar zkosení. Obchodník mů?e kliknout na počáteční místo pro zakreslení zkosené čáry. Pokud chce obchodník změnit linii, stačí dvojklik na čáru a na čáře se zobrazí 3 čtvercové body. Pokud chce obchodník přesunout počáteční bod, musí přetáhnout levý bod. Celá trendová linie mů?e být posunuta přemístěním prostředního bodu, ale sklon zůstane nezměněn. A konečně pravý bod je u?itečný, kdy? chce obchodník upravit sklon trendové linie. Pokud chce u?ivatel zru?it nekonečnou délku, musí dvojkliknout na čáru a poté na ni kliknout pravým tlačítkem. Po zvolení vlastností trendové linie by měl obchodník odstranit za?krtnutí v boxu Ray v menu parametrů. Díky tomu pravý čtverec změní sklon podél délky trendové linie, stejně jako levý čtvercový bod. Obchodník mů?e také zvolit smazání pro vyhození v?ech trendových linií z grafu.

Text

Obchodník mů?e přidat text do grafu kliknutím na tlačítko text v panelu nástrojů. Umístění textu mů?e být jednodu?e změměno.

MetaTrader 4 Trading Platform - Vertical and Horizontal Line with Start Spot and Slope Trend Line

?ipky

Obchodníci mohou do grafu vlo?it znaky přes menu ?ipek. Z panelu nástrojů znaku mů?e u?ivatel změnit barvu, velikost i jakýkoliv text.

Přizpůsobení

Jak jsme jí? zmínili dříve, jakékoliv nepotřebná volba nebo tlačítko mů?e být odstraněno. Panel nástrojů bez nepotřebvých tlačítek pomů?e obchodníkovi ve tvorbě vhodněj?ího prostředí. Kompaktní panel nástrojů s jedním řádkem udělá místo pro graf a v důsledku toho se zefektivní práce s platformou. Přizpůsobení panelu nástrojů zále?í na zvyku u?ivatele.

Připojení

Obchodník mů?e zkontrolovat internetové připojení platformy, tedy jeho rychlost v kilobajtech, v pravém dolním rohu obrazovky. Kliknutím na box s připojením se otevře podrobnost o serveru brokera u kterého má u?ivatel účet. Zde je uvedeno několik serverů pro potřeby obchodníka v případě, ?e by jej chtěl změnit. Při spu?tění je zvolen nejlep?í a nejrychlej?í server, nicméně obchodník jej mů?e sám změnit. Obchodník někdy mů?e změnit server v závilosti na své poloze. Na příklad u tohoto demo účtu mů?e u?ivatel změnit server na jakýkoliv z tohoto seznamu.

Okno

V části grafu mů?e obchodník změnit zobrazení okna. Zobrazí se několik grafů pro určité symboly, tak?e je mo?né v?echny sledovat najednou a u?ivatel mů?e vyu?ít mo?nost plné obrazovky na jeden z nich pro zaměření se jen na něj. Obchodník mů?e obnovit přede?lou velikost opětovným kliknutím na tuto volbu. Umístění grafu mů?e být upraveno obchodníkem na základě po?adovaných symbolů. Okno trhu není jediná cesta jak otevřít grafy symbolů.

MetaTrader 4 Trading Platform - MT4 Server Address of Broker - Arrows and Text Field

V pravé dolní části grafu, na časovém okně, mů?e u?ivatel dvojklikem aktivovat volbu ve které zde manuálně zvolit mimo časovou osu i symbol. Na příklad na grafu GBPUSD mů?e u?ivatel napsat EURUSD a stisknout Enter. Symbol v grafu se změní na EURUSD. Časový úsek mů?e být změněn na 4 hodiny vlo?ením H4 po EURUSD, přičem? zkratka musí být napsána velkými písmeny. Pokud chce obchodník změnit jen časový úsek, stačí napsat po?adovaný úsek a stisknout Enter.

Menu grafu:

Pokud obchodník klikne pravým tlačítkem my?i na graf, objeví se menu s důle?itými volbami, jako jsou prodat/koupit a stop/limit, které jsou v sekci obchodování. Okno pro nový pokyn je také k dispozici v sekci obchodování. Přes toto menu mohou být také upraveny indikátory přidány k příslu?nému grafu. Je zde také přístupný časový úsek a ?ablony. Přednastavené ?ablony mohou b?t přídány přes menu ?ablon. Obchodník si mů?e ulo?it po?adované ?ablony pro dal?í vyu?ití, co?mů?e být velmi u?itečné. U?ivatel mů?e na příklad přidat Alligator a Bollinger Band do určitého grafu. Kdy? si ulo?í ?ablonu přes sekci ?ablon v menu grafu, mů?e jej jednodu?e přidat do jiného grafu. U dal?ího grafu by u?ivatel otevřel sekci ?ablon přes menu grafu a stiskl nahrát ?ablonu. Volbou ulo?ené ?ablony bude přidána do grafu. Obchodník mů?e také poslat soubory se ?ablonami jinému člověku.

MetaTrader 4 Trading Platform - Time-frame and Chart Windows - Symbol Windows and Charts

Pro aktualizaci grafu mů?e u?ivatel stisknout volbu obnovit. Mří?ka mů?e být zapnuta přes volbu mří?ky. Volba objemu zobrazuje a skrývá objem ka?dé svíčky v grafu. Menu grafu obsahuje také mo?nost obchodu jedním klikem. Poslední volba menu grafu jsou vlastnosti.

Přes vlastnosti v zálo?ce barev mů?e být nastavena barva ka?dého grafu. Obchodník mů?e buď nastavit ka?dou barvu samostatně nebo vybrat přednastavenou barvu přes rozbalovací menu. Bě?ná zálo?ka vlastností nabízí podrobné funkce, jako je měřítko, typ grafu, automatický posun a předsunutí grafu. V platformě MT4 je několik cest jak se dostat k těmto funkcím. I kdy? je v platformě MT4 mnoho funkcí, my jsme probrali jen ty nejdůle?itěj?í a nejpou?ívaněj?í. Profil je dal?í specifikace v MT4, kterou je potřeba znát. Obchodník mů?e přes profil ulo?it po?adované zobrazení grafů. Později se tento ulo?ený profil dá opět přidat. Obchodník chce na příklad vrátit profil s grafy na EUR či GBP, tak?e jej vybere na spodní části stránky. Jakákoliv kombinace grafů mů?e být ulo?ena přes sekci ulo?it profil jako, v menu profilu.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Properties with Various Colors - Oscillator and Indicator Properties

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates