Marubozu Candlestick Pattern - Long Body, No Higher Lower Shadow

Svicka Marubozu

10 1 Vote
Instructor

Svicka Marubozu

Dvacátá čtvrtá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme dlouhou svíčku, model svíčky Marubozu a svíčky ?tři černé vrány? a ?tři bílí vojáci?.

Marubozu či dlouhá svíčka

Dlouhá či Marubozu svíčka zobrazuje stabulitu trhu u kupních i prodejních pokynů. Rozvíjí důvěru v obchodníky, kteří řídí vět?inu stran na trhu k otevření pozic v jednom směru, zatímco jiní raději počkají. Na příklad, vět?ina obchodníků podala pokyn na prodej na aktivum u klesajícího směru, nicméně někteří obchodníci čekají na bod otočení aby polo?ili pokyn na nákup.

Porovnávání velikostí svíček

Marubozu nemá stín, tak?e se celá struktura skládá pouze z hlavního těla i přes délku svíčky. Dlouhé svíčky mají malé stíny v porovnání s jejich dlouhým hlavním tělem. Marubozu a dlouhé svíčky jsou vět?inu času del?í ne?jiné svíčky, co? je dělá viditelnými.

Při klesajícím trendu potvrzují Marubozu a dlouhé černé svíčky dal?í pokles ceny. Marubozu a dlouhá černá svíčka je důle?ité znamení propadu trhu, po protnutí bodu Low na svíčce, zatímco bílá dlouhá či Marubozu svíčka demonstruje stoupající trend, obzvlá?ť při protnutí bodu High na svíčce.

Marubozu Candlestick Pattern - Long Pattern with Low Shadow - Buy and Sell Reversal Trading Signals

Marubozu

Obchodník mů?e najít několik příkladů na grafu v platformě MT4. Na příklad, máme dlouhou bílou svíčku, kterou následuje dal?í úprava ceny. Dal?í příklad ukazuje stoupající trend potvrzený dlouhou bílou svíčkou s malými stíny. Obchodník by měl porovnat velikost dlouhé či Marubozu svíčky s blízkými svíčkami. Někdy mají svíčky malý stín pouze na jedné straně, co? je v grafu snadno postřehnutelné. Mohou zde být dlouhé a Marubozu černé svíčky potvrzující klesající trend ceny. Dal?í Marubozu bílá svíčka se vytvořila bez stínu, co? bylo následováno dal?ím poklesem tr?ní ceny.

Tři černé vrány

Existuje model souboru 3 svíček zvaný ?tři černé vrány?, který se skládá ze 3 nepřetr?itých černých nebo klesajících svíček ve 3 po sobě jdoucích časových úsecích. Po dal?ím poklesu pod bod Low na poslední svíčce se očekává, ?e tr?ní cena bude pokračovat ve směru klesání.

Long, Three White Soldiers and Three Black Crows

Tří bílí vojáci

Dal?ím modelem souboru 3 svíček jsou tři bílí vojáci, slo?eni ze tří po sobě jdoucích bílých svíčkách ve 3 různých časových úsecích. Kdy? tr?ní cena protne bod High třetí svíčky, bude pokračovat v rostoucím směru.

V?echny 3 svíčky mezi jejich cenami nesmí mít mezery, co? znamená, ?e jejich High a Low musí být vzájemně propojeny. Jestli?e jsou 4 svíčky ve stejném modelu, obchodník by měl vzít v potaz první svíčku jako začátek souboru modelu 3 svíček. Oproti obyčejným svíčkám mají jiné tvary a velikosti. Hlavní tělo u těchto svíček má normální velikost, nicméně jejich stíny, pokud jsou přítomny, jsou velmi malé.

Marubozu Candlestick Pattern - Three White Soldiers and Black Crows Pattern in Forex Market on MetaTrader

V platformě

Pro příklady, mů?e obchodník najít mnoho těchto tvarů v MT4. Svíčky tří bílých vojáků ukazují rostoucí trend, ale tento soubor není silný vzhledem k dlouhým stínům. Dal?í příklad ukazuje soubor tří černých vran, kterou následuje pokles ceny. Pokud je v 3 svíčkovém souboru poslední svíčka Marubozu či dlouhá, současný směr tr?ní ceny bude potvrzen. Několik 3 svíčkových souborů je vidět na grafu trhu.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates