Market Analysis and Trading Signals - Risk Capital Management

Trzni analyza a obchodovani signalu

0 0 Vote
Instructor

Trzni analyza a obchodovani signalu

Čtrnáctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci se zaměříme na analýzu trhu a obchodní signály a jejich detaily.

Analýza signálu

 Kdy?v tomto odvětví začne pracovat amatér, musí srovnávat své analýzi s těmi profesionálními. Tyto analýzy jsou obvykle zalo?eny na zbo?í a cizích měnách.

Analýzy jsou zalo?eny na fundamentálních pravidlech a teoriích, nicméně jsou také velmi snadno vyu?itelné, například ve formě indikátorů.

Existuje několik rozdílných metod analýzy dat a my se na ně podíváme.

Price action je analýza zalo?ená na chování a změnách ceny; jedná se o nejlep?í způsob analýzy obchodu před jeho provedením.

Mů?ete zalo?it svou analýzu na Elliottových vlnách.

Mů?ete ji také zalo?it na vidlích v akci (Andrew\\'s Pitchfork).

Market Analysis and Trading Signals - Fundamental Rules and Theories- Price Action of Market Trend

A nakonec na harmonických patternech.

Obvykle nahráváme na?e týdenní analýzy, zalo?ené na Elliottových vlnách a za pomoci metod jako jsou indikátory, na na?e stránky. Pro více informací nás mů?ete sledovat přes Facebook. Na?im lidem také posíláme analýzy emailem, obvykle mezi 9 ?11 dopoledne.

Na?e rada je studovat důkladně price action a provést vlastní analýzu. Poté se ujistěte, ?e jste odvedli dobrou práci porovnáním s profesionální analýzou.

Obchodníci někdy věří ve svůj obchod velmi silně, mohou například věřit, ?e trh půjde nahoru a je téměř nemo?né změnit jejich názor. Kdy? porovnáte va?i práci s profesionálem, uvidíte věc z jiného úhlu pohledu a to vám určitě pomů?e v provedení toho nejlep?ího obchodu. Proto důsledně doporučujeme srovnání va?ich analýz s těmi profesionálními.

Nejlep?í čas k tvorbě analýzy je víkend, proto?e jsou finanční trhy zavřeny a hledáte vhodný vstupní bod pro obchod bez dal?ích spekulací; tám získáte více času z úvahám a mo?nost soustředit se.

Pokud byste měli v tomto ohledu zájem o radu, neváhejte nám poslat email na:[email protected] s va?im celým jménem a hlavní emailovou adresou a pro zařazení do seznamu příjemců si řekněte o na?i nejnověj?í analýzu.

Market Analysis and Trading Signals - Elliott Waves, Andrew\\'s Pitchfork and Harmonic Patterns

Mů?ete nás také sledovat přes Facebook na (www.facebook.com/...), nebo sledujte novinky o nabídkách brokera na na?í Facebook stránce (www.facebook.com/groups/).

Market Analysis and Trading Signals - Market Analysis by professional team - Expert Advisor MetaTrader

Signály

Nyní je čas povědět si o signálech, o které má zájem vět?ina obchodníků.

Ve zkratce, signál je obchodní příle?itost poskytnutá signál providerem.

1. Vstup, či vstupní cena se dělí do dvou skupin:

a)Současná cena ? v ní? strany provádí obchod ve vztahu k aktuální hodnotě na trhu.

b)Čekající pokyn ? v něm? strany čekají na určité ceny podle dané strategie. Tento druh je mezi obchodníky více oblíbený, proto?e dává prostor v?e dopředu promyslet.

2. Zavírací, či výstupní cena je dvojího charakteru, proto?e obchod mů?e být uskutečněn na základě správných i chybných signálních dat.

Market Analysis and Trading Signals - Profit and Loss Limit - Current Price and Pending Orders - Buy Sell Stop

a)Limitní zisk (Take profit)

b)Limitní ztráta (Stop loss)

Nezapomeňte, ?e dr?et obchod otevřený a doufat, ?e se cena vrátí do vámi ziskové pozice je velmi riskantní a obchodník zde mů?e dosáhnout margin callu.

Symbol ?je důle?ité vědět u signálů symbol, na příklad Gold či měnový pár.

Směr ?toto je informace, zda jde o pokyn pro nákup (dlouhý), či prodej (krátký).

Procento rizika ? v této sekci uvádí signál provider, jak úspě?ný mů?e signál být.

Čas expirace ? Toto je obvykle vyu?íváno u čekajících pokynů; signál provider nastaví pro daný signál čas expirace. Mů?ete být například schopni provést obchod v pří?tích dvou hodinách, ale poté ji? signál vypr?í..

Update ?toto je důle?ité kvůli kolísání na trhu. Data signálu musí být aktuální, aby se přede?lo nesprávným spekulacím neboli break even, nebo mohou být přede?lé signály na určité ceně potvrzeny.

Market Analysis and Trading Signals - Long and Short Orders Symbols - Break Even - Risk Management Percentage

Důle?ité poznámky k signálům

O signálech musíte vědět několik podstatných věcí.

Typy signálů jsou rozděleny podle času a trvání do 3 kategorií:

a)Krátkodobé signály

b)Standardní signály či signály prémiového období

c)Dlouhodobé signály

Metody některých obchodníků jsou zalo?eny na získání 10-20 pipů, jiní mohou vy?adovat 30-50 pipů, ostatní se nespokojí s méně ne? 100 pipy.

Signály pro různý počet obchodů mohou mít různé body vstupu. Dělíme je tedy do dvou kategorií:

a)Single obchody

b)Multi obchody

Zde je příklad pro tyto kategorie. Signál provider spočítá, ?e trend trhu pro ropu, s cenou 104 USD je klesající. Nabídne dva signály, jeden na 104 a druhý na 105. Takto mů?e obchodník uzavřít oba obchody na 102 a rozdělit zisk.

Market Analysis and Trading Signals - Multi and Single Trades - Short, Medium and Long Term Strategy

U tohoto typu je lep?í mít stejný směr pro v?echny pokyny, tedy v?echny na nákup či na prodej.

Ceny signálů ? ceny signálů se li?í; zále?í na spolehlivosti signál providera, některé jsou zdarma, jiné mohou stát a? 500 dolarů.

Metody doručení signálu

Signály mohou být zaslány mnoha různými cestami, ty hlavní jsou

a) SMS (textová zpráva)

b) E-mail

c) Přes webové stránky

Obvykle, profesionální cesta je za pomocí SMS, tedy obchodník obdr?í nabídku do mobilního telefonu. Přes email a stránky nemusí být obchodníci schopni vidět signál včas a ztratit tak příle?itost otevřít pozici.

Ziskový či nikoliv

 Mnoho obchodníků se ptá ?Mů?e být vyu?ití signálů ziskové??

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, zále?í to pouze na obchodníkovi a jeho investicích.

Market Analysis and Trading Signals - Delivery Method by Mobile App, Text and Email - Profit and Loss Ratio

Pokud chce například obchodník vyu?ít 3 různých signálů a investuje v?e na jeden, mů?e ztratit ve?kerý kapitál, nebo jej zdvojnásobit, pokud bude signál dobrý.

Nemů?eme tedy uvést určitou hodnotu zisku na měsíc, proto?e se li?í obchodník od obchodníka. Doporučujeme, jako risk management, neinvestovat více ne? 1 -5 procent na obchod.

Minimální investice

Minimální investice, kterou mů?ete provést je důle?itá.

Některé signály obsahují velký rozsah a hodnoty pipů, tak?e je důle?ité aby byly obchod a vý?e transakce nastaveny.

U některých obchodů, které nabízejí v signálu 400 a? 500 pipů, mů?e být po?adovaná investice kolem 5000 a? 10000 dolarů. 

Před přijetím signálu je tedy důle?ité mít jasný přehled o obchodu a jeho hodnotě. Na na?ich stránkách naleznete dal?í informace a výukové materiály o signálech, stejně jako vhodné signál providery.

Ne?zakončíme tuto lekci, je potřeba o signálech vědět jednu podstatnou věc.

Vzhledem k tomu, ?e strategie mů?e mezi dobré signály zařadit i ty ?patné, je silně doporučeno provést v?echny obchody, které signál provider za?le. Spolehlivost signal providera se také proká?e pouze kdy? prověříte v?echny signály, které za?le.

Market Analysis and Trading Signals - Money and Capital Management - pip Range - Minimum Deposit and Investment

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates