Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Predstaveni Fibonacciho navratu a expanze

0 0 Vote
Instructor

Predstaveni Fibonacciho navratu a expanze

Dvacátá osmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si vysvětlíme Fibonacciho návraty, expanze a pravidla a podrobnosti s tím spojené.

Fibonacciho teorie

Leonardo Pisano Bigollo, také známý jako Leonardo Fibonacci, italský matematik, navrhl svou teorii na rovnici míry populačního růstu. Posloupnost čísel, která byla získána z Fibonacciho rovnice. Posloupnost čísel získána z Fibonacciho rovnice je odvozena od přirozených čísel, jako je vzdálenost mezi hvězdami nebo umístění lidských orgánů. Čísla jsou počítána skrze přidávání posledních dvou čísel, následovně:

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55?

Výsledek daného Fibonacciho čísla vyděleného dal?ím Fibonacciho číslem se vyu?ívá často na finančním trhu. Posloupnost je:

0 -23.6% - 38.2% - 50% - 61.8% - 76.4% - 88.6% - 1 ? 1.27 - ??

Číslo mezi 0 a 1 mů?e být uváděno v procentech, co? vytvoří úroveň suportu, zatímco čísla nad 1 vytvoří úroveň rezistence. Úrovně suportu se vyu?ívají ve Fibonacciho návratu a úrovně rezistence ve Fibonacciho expanzi.

Fibonacciho návrat

Fibonacciho návrat mů?e být zakreslen mezi dvě zhoupnutí, co? zobrazuje pravděpodobné úrovně suportu. Vliv ka?dé úrovně mů?e být pou?itelný, pokud ji cena nepřekročí. Kdy? cena dosáhne vy??ích úrovní, trend má vět?í tendenci změnit směr. Vzhledem k tomu, ?e se fibonacci zakresluje mezi dva body obratu, úrovně jsou suportivní, kdy?si obchodník uvědomí celý směr trendu; v opačném případě, jestli?e si obchodník uvědomí směr trendu potom co dosáhne úrovně 0, Fibonacciho úrovně začnou fungovat jako rezistence.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

 Pro podrobněj?í vysvětlení se podíváme na příklady v MT4. Obchodník mů?e nalést tlačítka pro Fibonacciho v paneli nástrojů. Pokud se nezobrazují v paneli nástrojů, stačí kliknout pravým tlačítkem my?i na panel a přes ?přizpůsobit? mů?e obchodník vlo?it jakoukoliv volbu ze seznamu ?k dispozici? do ?vybráno?. Vybereme zhoupnutí kam zakreslíme Fibonacciho návrat. Spojíme body high a low u zhoupnutí. Po vlo?ení Fibonacciho, obchodník mů?e kliknout pravým tlačítkem my?i na červenou čáru pro otevření okna vlastností. Úroveň 76.4%mů?e být přidána do tabulky Fibo úrovní, obchodník musí zadat 0.764 do okna ?úroveň?, plus v okně popisu mů?e být dopsáno 76.4. Hlavní trend je rostoucí, tak?e by měl obchodník vzít v potaz Fibonacciho účinky na směr po dosa?ení úrovně 0. Cena dosáhla čáry suportu 23.6, co? mělo malý dopad na trend, zatímco úrovně 38.2 a 50 neměly ?ádný dopad. Směr se změnil na rostoucí při dosa?ení ceny 61.8. Některé úrovně Fibonacciho nejsou důle?ité, tak?e úrovně mají jen pravděpodobný efekt na trend. Na 61.8 je dal?í úroveň, tak?e se dalo očekávat, ?e cena změní směr na rostoucí. Dal?í příklad mů?e být zakreslen do dal?ího zhoupnutí. Na klesajícím trendu mů?e být umístěn Fibonacciho návrat na ceně, kde se změnil směr trendu, na 23.6, 50, 76.4 a 88.6, zatímco 38.2 a 61.8 neměly na pohyb ceny ?ádný vliv. Čím del?í zhoupnutí vybereme, tím vět?í vliv mů?e mít Fibonacci na cenový trend. Za předpokladu, ?e by úroveň měla vliv, pokud by jí nepro?la tr?ní cena, 23.6 by u? po protnutí cenou neměl vliv, stejně jako úroveň 50. Obchodník mů?e rozdělit fibonacciho do čtyř hlavních částí, první sekce od 0 do 38.2, druhá od 38.2 do 61.8, třetí od 61.8 do 88.6 a poslední od 88.6 do 100. Kdy? se cena pohybuje v prvním úseku, příslu?ný směr by byl vysoce pravděpodobný, kdyby tr?ní cena pro?la úrovní 0. Síla trendu daného směru se sni?uje s tím, jak cena dosahuje vy??ích oblastí Fibonacciho. Pokud cena dosáhne druhé sekce, pokračuje v přede?lém trendu k 0; po dosa?ení úrovně 0 je pravděpodobnost daného směru normální. Po dosa?ení 3. a 4. oblasti se neočekává návrat ceny na úroveň 0.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Jestli?e tr?ní cena projde úrovní 0, obchodník musí aktualizovat Fibonacciho bod 0. Na příklad, obchodník polo?í bod 0 na konci zhoupnutí, čím? je upraven ni??í bod poté co tr?ní cena pro?la na novou úroveň a opět mů?e být aktualizována nová míra. Na poslední úrovni 0, Fibonacci zobrazoval významné úrovně na 38.2, 50 a 61.8.

Fibonacciho expanze

Fibonacciho expanze naznačuje pravděpodobné rezistence vůdči současnému tr?nímu trendu. Je u?itečná v kombinaci s formacemi jako je ?vlajka? či ?hlava a ramena?. Míry úrovní mohou být určeny na základě strategií které obchodník zvolí.

V MT4 mů?e obchodník zakreslit Fibonacciho expanzi na rostoucím trendu, který má body uprostřed a na konci. Přes menu přístupné pravým klikem my?i, v nastavení expanze, lze změnit Fibo úrovně. Vnitřní a vněj?í úrovně jsou přístupny přes toto okno, tak?e obchodník mů?e změnit či přidat dal?í úroveň, ve které bude míra úrovně vy??í ne? 1. Koncový bod mů?e být jednodu?e přesunut. Pokud je červená číra od začátku do středu 100%, potom 61.8 znamená, ?e úroveň je 61.8%délky zhoupnutí, jen? je vy??í ne? střední bod Fibonacciho. Mezera mezi středním bodem a úrovní 100 se rovná délce zhoupnutí. Mů?e to být snadno ověřeno v MT4 umístěním stejného Fibonacciho přes původní model.

Obchodník mů?e pou?ít Fibonacciho návrat na trendu a zadat některé úrovně pro zobrazení Fibonacciho expanze. Přes menu pravého tlačítka my?i, ve Fibo úrovních Fibo vlastností, mů?e obchodník přidat nové úrovně; -0.5 do pole úrovně a h/2 do pole popisu, -1 do pole úrovně a h do pole popisu. Úrovně h/2 a h přidávají vlastnosti Fibonacciho návratu pro respektování budoucích cen TP a cílových cen.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Na PForex.com existuje několik Fibonacciho typů které mohou obchodníci nastudovat, nicméně nejroz?ířeněj?í jsou návrat a expanze.

 Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates