Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Aplikace Price Action k analyze zlata

0 0 Vote
Instructor

Aplikace Price Action k analyze zlata

Padesátá první lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci aplikujeme Price Action k analýze trendu na zlatě.

Analýza trendu zlata pomocí Price Action

Obchodník mů?e vlo?it 3 grafy zlata vedle sebe s měsíčními časovými úseky. U prvního grafu mů?e obchodník přidat klouzavý průměr (MA) k tr?ní ceně. Na druhém grafu nastavíme druhou ?ablonu k nalezení formací Andrew?s Pitchfork. Na třetím grafu vyu?itá ?ablona přidává indikátory, jako jsou RSI, CCI a AO. Na prvním grafu mů?eme přidat čáry suportu a rezistence. Čára suportu mů?e být přidána na tento trend. Tenčí čára je vhodná, kdy?chce obchodník přidat do grafu více čar. Tento suport byl zakreslen do měsíčního grafu, má tedy velký vliv na pohyb trendu. Kvůli ostrému sklonu zde není ?ádný dal?í suport. Čára rezistence mů?e být vlo?ena na klesající sklon. Obchodník by neměl do grafu vkládat ?ádné jednoduché formace či čáry. Doporučuje se, aby obchodníci přidali popis ke ka?dé čáře v grafu, aby bylo jasné jakou informaci která linie dává. Například ?S M? mů?e být uvedeno v poli popisu pro ?suport/měsíční?. ?R M? mů?e být v poli popisu čáry rezistence. Kdy? přejedete my?í přes čáru, objeví se její popis. Dal?í čára s významem suportu/rezistence závisí na zvoleném časovém období, tak?e zde mů?e být popsána jako ?R M?. Jako dal?í krok mohou být zvoleny úrovně s vlivem na tr?ní trend. Na této úrovni reagoval trend na úroveň čtyřikrát. Nejnověj?í reakce tr?ní ceny jsou důle?itěj?í ne? ty star?í. Do pole popisu mů?e obchodník zadat ?L M?. Obchodník mů?e podr?et klávesu CTRL a dvojkliknout na úroveň pro duplikování úrovně. Duplikovaná úroveň mů?e být přemístěna na jiné kolísání ceny. Dal?í úroveň a dal?í úroveň, nicméně je lep?í zakreslit úrovně, které jsou blí?e aktuální tr?ní ceně. Na počtu oscilací na této úrovni zále?í. Cena dosáhla této úrovně pětkrát. Trend zareagoval na tuto čáru čtyřikrát.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

V dal?ím kroku mů?e obchodník zakreslit nejdůle?itěj?í formace, třeba Fibonacci. Po přidání formace mů?e obchodník odstranit zbytečné úrovně. V tomto úseku se vytvořila formace ?vlajka? a ukázala cenu TP na úrovni H. Tato formace tedy ukázala platný nákupní signál. Přemístěním Fibonacciho formace nalezneme dal?í formaci s platným nákupním signálem. Na rostoucím trendu ji? není ?ádná dal?í býčí formace, tak?e mů?eme upravit Fibonacciho pro zji?tění bodu obratu. Mů?eme zaznačit oblast na 61.8% vlo?ením boxu. Obchodník mů?e napsat ?61.8 F M?, kde F znamená ?flag?, či vlajka Fibonacciho formace. M znamená měsíční období. Jestli?e se cena vytvoří v tomto boxu, vlajka Fibonacciho je neplatná a býčí trend bude po určitý čas oslabený. V této oblasti je silná úroveň i silná čára suportu. Tak?e oblast kolem ceny 1172 by měla by měla značný vliv na tr?ní trend. Dal?í oblast na úrovni 76.4% měsíčního zhoupnutí či vlajky spolu s měsíční úrovní. Fibonacciho úroveň je doprovázena důle?itou úrovní. Cena pro?la úrovní 50%, tak?e zbývající úrovně musí být důsledně zvá?eny. Obchodník mů?e vlo?it dal?ího Fibonacciho na vět?í trend. Oblasti s více potvrzeními potřebují velkou pozornost. Například na úrovni 38.2% vět?í Fibonacci přesáhl úroveň 50% men?ího Fibonacciho, tak?e tato úroveň byla důle?itá oblast, kterou musel obchodník důkladně zvá?it. Zakreslovat formace do nejaktuálněj?ích trendů je vhodněj?í, ne? do star?ích trendů. Hodnoty klouzavého průměru jsou 50, 100 a 200. Cena nepro?la zcela úrovní 50 směrem nahoru a dal?í oblast má úroveň 61.8%Fibonacciho a silnou úroveň a klouzavý průměr čáry 100. Dal?í mo?ná úroveň má klouzavý průměr 200 plus dal?í silnou úroveň 76.4% Fibonacciho formace.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Nyní mů?eme analyzovatt klesající trend, tak?e Fibonacciho formace mů?e být přeměněna na medvědí formát. Vidíme dvojitý strop s výstřihem na úrovni 0% Fibonacciho. Trend klesl na H/2 poté co pro?el bodem zlomu. Je pravděpodobné, ?e v budoucnu se cena dotkne H. Dal?í potvrzení mů?eme zapsat do pole popisu v prvním boxu. H znamená vý?ka a DT znamená dvojitý strop. Tato oblast se stává silněj?í. Dal?í formace na trendu je vlajka. Je lep?í umístit box na 61.8% Fibonacciho, co? uká?e silný vliv na tr?ní trend kdykoliv cena půjde směrem k úrovni. Tak?e ?61.8 F M? a ?L M? mohou být zadány do okna popisu. F značí Fibonacciho vlajku flag a L značí úroveň. Cena nepro?la 38.2% Fibonacciho. Kdy? se cena vrátí na 0% úroveň ani? by pro?la úrovní 38.2%, cena dosáhne úrovně H/2. Čára zlomu formace výstřihu mů?e být zakreslena na údolí, nicméně mů?e mít 6 pivotních bodů, tak?e bude více výkyvů. Jestli?e je protnuta čára 1181, cena klesne směrem k H/2. Jestli?e cena stoupne k 61.8% Fibonacciho, začne se vracet dolů, a? do doby, kdy cena úrovně M dosáhne 1018. Cena TP mů?e být umístěna na H/2 Fibonacciho, tak?e obchodník mů?e napsat ?H/2 P M?. P znamená formace vlajky (Pennant). Je mo?né, ?e zlato nedosáhne této ceny, nicméně graf přes technickou analýzu ukazuje, ?e 1018 bude dosa?eno. Stejně jako cena ropy, která dosáhla 32 poté co se dotkla 147, i zlato mů?e spadnout na tuto hodnotu. Formace a úrovně daleko od této úrovně mohou být ignorovány.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

Dal?í klesající trend mů?e být zkontrolován pomocí Fibonacciho formace ve které se vytvořila formace trojúhelník. Jestli?e je u tohoto medvědího trojúhelníku předpokládaná linie zlomu 0% úroveň Fibonacciho, TP by byl na úrovni H/2 posledního Fibonacciho či na úrovni H která je poblí?důle?ité oblasti. Obchodník mů?e přidat ?H T M? do pole popisu, ve kterém T znamená trojúhelníková formace. Blízké důle?ité body mů?eme označit jako jeden bod. V?echny důle?ité formace, úrovně a body musí být zvá?eny. Dvojité dno se mohlo v této oblasti vytvořit, tak?e úroven H/2 přesahuje důle?itý box oblasti. ?H/2 D B M ? mů?e být zapsáno do popisu, kde ?? znamená, ?e se formace je?tě nevytvořila. Dal?í popis na budoucí formaci mů?e být upraven přidáním ??. Jestli?e formace sel?e, obchodník mů?e odstranit data z pole popisu. Jsou tedy prověřeny a prozkoumány oba směry pro lep?í analýzu. Mů?eme zkontrolovat poslední trend, nicméně obchodník nemů?e najít ?ádnou formaci kvůli nedostatku vln a výkyvů. Mů?e to být tedy zkontrolováno na krat?í časové ose.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Nyní mohou být v grafu nalezeny také svíčky. V této oblasti se vytvořil ?temný mrak?. High nad přede?lým High a otevírací cena nad zavírací cenou přede?lé svíčky. Prodejní pokyn mů?e být podán 1000 pipsů pod zavírací cenou svíčky ?temný mrak?. Pokud ji? obchodník podal prodejní pokyn, cena TP mů?e být okolo čáry suportu a důle?ité oblasti. Obchodník by měl prozkoumat nedávné svíčky. ?Temný mrak? ukazuje, ?e se cena sní?í na 1157 a to je dobrá příle?itost pro obchodníky spekulující na pokles. V tomto grafu jsou prostudovány v?echny důle?ité formace, suporty, rezistence a svíčky v obou směrech.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Andrew?s Pitchfork mů?e být vyu?it k analýze tr?ního trendu. Mů?eme zvolit tyto 3 pivoty. Spou?těcí linie mů?e být zakreslena přes trendovou linii. Spou?těcí linie je dynamický suport rezistence. Tato čára ?odolává? vůči růstu ceny v tomto bodu. Poté, co je protnuta spou?těcí linie, stane se suportem na rostoucím trendu. Je mo?né, ?e se cena této čáry znovu dotkne, co? mů?e mít vliv na trend a tedy na čáru suportu či rezistence. Pro přesněj?í identifikaci bodů Andrew?s Pitchfork musí obchodník zvolit men?í časový úsek. Andrew?s Pitchfork jsme ji? diskutovali v dřívěj?ích lekcích. Je doporučeno změnit vlastnosti vzhledu pro zobrazení formace pouze v měsíčním a týdenním timeframu. Dal?í formace Andrew?s Pitchfork zde zatím nejsou. Fibonacciho formace ukazuje, ?e je cena stále pod úrovní 38.2%, tak?e tento bod by byl ten po?adovaný 3. pivotní bod. Na grafu indikátoru AO ukazuje, ?e se vytvořila skrytá divergence. CCI je poblí? -100, první dotyk -100 byl na tomto bodu a následoval klesající trend. Podmínka přeprodání se je?tě nevyplnila, stejně jako v této oblasti, tak?e dal?í pokles je pravděpodobný. RSI neukazuje ?ádný významný signál.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Nyní mů?e obchodník analyzovat v týdenním timeframu. V prvním grafu musí obchodník prověřit v?echny formace, úrovně, svíčky, suporty a rezistence v posledních obdobích. Přede?lé pohyby trendů nejsou tak důle?ité jako ty poslední. Úrovně a suporty a rezistence, které jsou blízko tr?ní ceny by měly být zakresleny. Zde je úroveň s několika zásahy, zobrazení mů?e být upraveno na denní ose a krat?ích timeframech a? do H1. Na těchto vlných je suport, který je suportem pro hlavní rostoucí trend, tak?e popis bude ?S W?. Úroveň 1182 je také na tomto timeframu potvrzena. Trojúhelníková formace byla ji? zakreslena na měsíčním timeframu. Poslední trend mů?e být analyzován pomocí Fibonacciho formace. Svíčka Engulfing se vytvořila na posledním vrcholu a její délka je 755 pipů. Obchodník mů?e polo?it prodejní pokyn pod touto svíčkou s cenou SL 755 pipů pod vstupní cenou, okolo úrovně 76.4% Fibonacciho. Cena se ji? sní?ila na 1269, tak?e se dá předpokládat, ?e cena spadne k 1231. Cena se nedotkla úrovně 61.8%, nicméně dal?í ostrý pokles by byl pravděpodobně kvůli kolísání na úrovni 50%. Obchodník mů?e vlo?it box pod úroveň 61.8% s popisem ?61.8 F W? viditelným na úsecích W1, D1 a H4. I přes tuto úroveň je pravděpodobněj?í, ?e cena spadne k úrovni 76.4%. Box pod touto úrovní s popisem ?76.4 F M + H SVÍČKA W? aktivní na W1, D1 a H4. Jestli?e jde cena nahoru, dosáhne 1447 kde je důle?itá oblast mezi 1447 a 1431. Box mů?e být vlo?en na M s popisem ?M F W? co? znamená úroveň M Fibonacciho vlajky na týdenním grafu. Mů?e být vidět na týdenním, denním, H4 a H1 grafu. Tento predpoklad mů?e přestat platit, tak?e obchodník mů?e přidat otazníky do pole popisu. Po prověření poslední vlny mů?e obchodník přemístit Fibonacciho na poslední trend. Je zde formace vlajky s tyčí a také trojúhelníková formace. Horní trendová linie spojuje vrcholy. Obchodník musí spojit údolí trendovou linií pro identifikaci bodu zlomu. Fibonacciho formace mů?e být přemístěna pro zji?tění ceny TP. Úroveň H/2 Fibonacciho, která udala první cenu TP překryje box, tak?e ?H/2 P W? mů?e být zadáno do popisu. Dal?í cena TP s H pipy je poblí? dal?ího boxu. Tak?e ?H P W? mů?e být zapsáno do okna popisu. Potvrzující signály jsou rostoucí, tak?e by měl obchodník zmínit v?echna data do boxu popisu. Pokud obchodník počítá jen s trojúhelníkovou formací, TP a SL jsou nalezeny. Dal?í data mohou být přidána do popisu v boxech překrývajících ceny TP. ?H/2 T W? v prvním boxu a ?H T W? ve druhém boxu. Boxy s více potvrzujícími signály mohou být označeny změnou barvy pro zdůraznění vy??í důle?itosti. V posledním trendu ji? není dal?í formace.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Jsou zde svíčky Engulfing a ?temný mrak?, které naznačují sní?ení ceny na 1233. Rozsah trhu ukazuje, ?e obchodníci čekají na důle?ité zprávy či událost. Cena TP v trojúhelníkové formaci by byla 640 pipů pod bodem zlomu.

Nyní týdenní timeframe druhého grafu. U posledních trendů je medvědí Andrew?s Pitchfork. Cena se výrazněji v posledních týdnech nepohybovala, ale kdy? obchodník zohlední poslední vlnu, pochopí, ?e se cena vrátila na úroveň 38.2% Fibonacciho, tak?e dal?í pokles je pravděpodobný. Spou?těcí linie mů?e být zakreslena na formaci. Tato linie mů?e být pova?ována za silnou dynamickou linii suportu/rezistence.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

Ve 3. grafu, který má indikátory, mů?eme sledovat, ?e CCI je blízko úrovně -100, tak?e kdy? dojde k dotyku této čáry, cena půjde dolů. Trendová linie mů?e být vlo?ena pod údolí posledního trendu na RSI. Na RSI není ?ádný zlom, tak?e obchodník nemů?e získat ?ádný signál z tohoto indikátoru. AO neukazuje ?ádnou divergenci či skrytou divergenci na posledních trendech.

Denní timeframe prvního grafu ukazuje formace a linie. V?echny formace a čáry poslední vlny jsou k dispozici. Trojúhelníková formace je na tomto timeframu viditelněj?í. Rozsah trhu ukazuje, ?e obchodníci očekávají důle?ité zprávy či událost k podání pokynu v po?adovaném směru. Jediná zbývající zále?itost na trendu mů?e být objasněna zakreslením Fibonacciho. Mů?eme tedy vlo?it box na úroveň 61.8% s ?61.8 F D? v popisu. Barva by měla být změněna na normální zelenou. Úroveň dynamického suportu/rezistence mů?e být zakreslena na tuto důle?itou cenu s popisem ?L D?. Dal?í úroveň mů?e být také vlo?ena na tuto cenu. Podle range marketu na posledním trendu není ?ádný silný suport, rezistence či úroveň. Na rozsahu trhu není ?ádná důle?itá svíčka, jako poslední trend na grafu.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Andrew?s Pitchfork druhého grafu mů?e být přemístěn přesněji na denní timeframe. Na posledním trendu je býčí Andrew?s Pitchfork, její vizuální vlastnosti by měly být upraveny. Proto?e cena pro?la 3. pivotní linií, pouze prodejní signál je platný. Trendová linie je vlo?ena pro zji?tění spou?těcí linie, která je?tě nebyla protnuta cenou. Pokud cena projde spou?těcí linií, bude pokračovat směrem k TP na 3. a 1. pivotu.

Na denním timeframu 3. grafu nám poslední trend ukazuje, ?e cena je v Bollingerově pásmu a čáry klouzavého průměru se přemísťují na správné místa. Jestli?e cena projde čarou 50 směrem dolů a čára 50 spadně ní?e ne? čára 100, potom bude medvědí trend pokračovat směrem dolů. CCI je poblí?úrovně -100 a RSI je blízko prolomení své trendové linie.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

Na timeframu H4 1. graf ukazuje zmíněné formace a čáry díky rozsahu trhu mezi 1300 a 1288, tak?e zde nejsou ?ádné důle?ité svíčky, formace či linie. Na 2. grafu je stejný stav. Pouze býčí Andrew?s Pitchfork mů?e být nalezen se zatím nevytvořeným 3. pivotem. Spou?těcí čára by byla na této trendové linii. Její zobrazení mů?e být nastaveno na H4. Tak?e jakmile cena projde 1283 směrem dolů, obchodník mů?e podat prodejní pokyn. Na 3. grafu s H4 timeframem nezobrazují CCI a AO ?ádný signál.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

Po v?ech analýzách mů?e obchodník ulo?it grafy pod určitými jmény pro budoucí vyu?ití. Tento profil obsahuje 3 grafy a v?echny jejich vlastnosti.

Pro shrnutí, na 1. grafu s měsíčním timeframem jsou vstupní ceny na nákup 1154, 1054 a 877, zatímco vstupní ceny na prodejní pokyn je 1557. Na týdenním grafu mů?e být vstupní cena pro nákup a prodej zji?těna. S vyu?itím 3 grafů mů?e obchodník analyzovat jakýkoliv symbol do hloubky. Je vá?ně doporučeno aby obchodník začal s analýzou na měsíčním grafu a propracoval se ke krat?ím úsekům.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates