Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

FundamentalAnalysisandFinancialAnnualReport.htm

0 0 Vote
Instructor

FundamentalAnalysisandFinancialAnnualReport.htm

Padesátá třetí lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme fundamentální analýzu a výroční finanční zprávy.

Úroková míra

Zprávy o úrokové míře jsou nejdůle?itěj?í události na finančních trzích. Úrokové míry se mění jen vzácně, nicméně informace poskytnuté na tiskových konferencích určují směr a trend dané měny. Změna úrokové míry je diskutována na tiskovkách a to i kdy? má zůstat v budoucnu stejná či se má změnit. Kladné zprávy o úrokových mírách mají dobrý vliv na finanční trhy, zatímco ?patné vedou k poklesu na finančním trhu.

Ekonomický výhled je dal?í téma diskutované na tiskových konferencích, kde se probírá poslední finanční a ekonomický stav stejně jako ekonomická politika a cíle. Například kdy? mluvčí řekne, ?ekonomika je v dobrém stavu a vyhlídky na cíle jsou slibné?. Následky takového prohlá?ení jsou pro finanční trh velmi pozitivní.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

Inflační a deflační data jsou také probírána na konferencícch. Inflace znamená ekonomický růst, zatímco deflace recesi.

Kvantitativní uvolňování, známé v USA pod zkratkou QE, je měnová politika kterou centrální banka vyu?ívá pro zlep?ení slabé ekonomiky. Ve Velké Británii se to nazývá ?Asset Purchase Facility?, APF. Jakákoliv změna v této politice by měla značný dopad na finanční trh. Zprávy by měly být analyzovány ve 3 fázích: Přede?lé, předpověď a prohlá?ení. Například, kdy? přede?lé APF v Anglii bylo 200 miliard L, předpověď před konferencí očekával 200 miliard L a na konferenci bylo vyhlá?eno, ?e APF pro pří?tí rok bude 200 miliard L. Zprávy APF tedy neměly ?ádný vliv na finanční trh. Kdyby bylo na konferenci vyhlá?eno, ?e APF je nastaveno na 180 miliard L, bylo by zjevné, ?e se stav ekonomiky značně zlep?il. Na druhou stranu, kdyby bylo APF nastaveno na 220 miliard L, dá se vyčíst, ?e stav ekonomiky se zhor?il.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

Centrální banka USA je známá jako FOMC.

Centrální banka Velké Británie je známá jako BOG.

Centrální banka Evropské unie je známá jako ECB.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

Centrální banka Japonska je známá jako BOJ.

Centrální banka Austrálie je známá jako RBA.

Centrální banka Nového Zélandu je známá jako RBNZ.

HDP (Hrubý domácí produkt)

Dal?í důle?itá zpráva z tiskovek je HDP, hrubý domácí produkt, který ukazuje mno?ství vývozů. Vy??í hodnota HDP znamená lep?í stav ekonomiky. Ve Velké Británii se udávají 3 různé hodnoty HDP: Předpokládaná, konečná, upravená. Tisková konference v EU uvádí 2 typy: Předpokládaná a konečná; zatímco v USA jsou 3 typy: Konečná, předpokládaná a posunutá. V EU a Velké Británii ?upravená? a v USA ?posunutá? jsou nejdůle?itěj?í hodnoty.

Německo má 28% HDP Evropské unie, zatímco Francie, Itálie, ?panělsko a Portugalsko mají ni??í hodnoty HDP. Vy??í HDP vede k silněj?í měně.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

Míra nezaměstnanosti a změny zaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti a míra změny zaměstnanosti jsou uváděny v tiskových konferencích. Zatímco se vět?ina lidí soustřeďuje na míru nezaměstnanosti, co? je suma míry nezaměstnanosti vydělena počtem období, změna zaměstnanosti má na trh vět?í dopad. Míra nezaměstnanosti, stejně jako klouzavý průměr, mají men?í efekt na trh kvůli zpo?dění, nicméně změna zaměstnanosti je nejnověj?í hodnota nezaměstnanosti v zemi.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

PMI (Index nákupních mana?erů)

PMI, index nákupních mana?erů, je dal?í hodnota zveřejňována na tiskové konferenci která se zvy?uje s rostoucím úrokem a inflací, tak?e ukazuje vývoj stavu ekonomiky. Udává počet zakázek, výroby a naákupu akcií mana?ery. Kdy? je tato hodnota vy??í ne? 50, ekonomika je v dobrém stavu a kdy? je ni??í ne? 50, je v oslabení. PMI se dělí na:

  • v USA, výrobní a nevýrobní
  • v dal?ích zemích, slu?by a výroba

Jak je zřejmé, výrobní ukazuje hodnotu PMI v poli výroby a produkce, přičem? PMI výroby má vět?í dopad na tr?ní trend ne? nevýrobní hodnota či hodnota slu?eb.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

Maloobchodní prodej

Maloobchodní prodej je dal?í hodnota zveřejněná na tiskové konferenci a ukazuje kupní sílu zákazníků těch firem, které nabízejí zbo?í koncovým u?ivatelům.

PPI (Index cen výrobců)

PPI či index cen výrobců, zveřejňován na tiskových konferencích, ukazuje míru produkce. Vý??í hodnota PPI znamená lep?í ekonomiku. PPI znamená výdaje na výrobu a produkci zbo?í.

CPI (Index spotřebitelských cen)

Index spotřebitelských cen, CPI, je také uvádět na tiskových konferencích. Tato hodnota ukazuje změny v hlavních výdajích rodiny. Vy??í hodnota znamená vy??í inflaci a tedy ekonomický růst a vy??í příjem. Vzácně, například během války či zemětřesení jsou hlavní polo?ky jako jídlo a energie z této hodnoty vyloučeny, čemu? se říká jádrové CPI, kvůli růstu tr?ní ceny těchto polo?ek.

Obchodníci mohou nalézt mnoho informací na Forexfactory.com. Úroková míra a HDP udává směr a trend měny, zatímco dal?í míry vedou k denním, týdenním a měsíčním výkyvům.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates