Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Risk Warning

Vysvetleni trzniho rizika

6.6 10 Votes
Instructor

Vysvetleni trzniho rizika

Druhá lekce forexového výcviku

Vítejte v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci začneme s přípravou a seznámíme vás s riziky obchodování.

Vysoce rizikový finanční trh, obzvlá?tě Forex

Tato práce obná?í vysoká rizika, stejně jako v?echny dal?í aspekty finančních trhů. Na tomto trhu, firmy nabízející ?iroké spektrum slu?eb v?dy informují své klienty o vysokých rizikách spojených s touto aktivitou. Tímto způsobem ji? nejsou zodpovědny za rizika, kterým se jejich klientu vystavují.

Jednotlivec musí být v tomto oboru schopen pracovat jednodu?e ani? by čelil velkým rizikům. Aby tohoto dosáhl, musí získat znalosti a informace potřebné k této práci a vyu?ít svých osobních zku?eností a schopností. To mu umo?ní kontinuální zdokonalování a schopnost udr?et se z dosahu potencionálních a zbytečných rizik.

Real Account - High Risk in Financial - Financial Risk Management - Forex Risk Disclosure and Disclaimer

V tomto oboru mů?e obchodník buďto ztratit, nebo znásobit celkový kapitál ve velmi krátkém časovém úseku, mnohdy i za méně ne? 5 minut. Proto, jak sami vidíte, sebou toto nese vysoký stupeň rizika. Kdy? člověk začne pracovat v tomto oboru, vět?ina aktivit je zpracovávána bankami, finančními institucemi a investičními fondy. Tyto podniky mají značné pákové převody co? znamena, ?e mohou také na trhu hodně riskovat. Toto vysvětlíme blí?e v pří?tích lekcích. Finanční trh je rozsáhlý, tudí? ka?dé va?e rozhodnutí musí být předem pečlivě uvá?eno.

Poté, co člověk získá nezbytné vědomosti nutné pro tento obor, je čas na přístup "krok po kroku". Je potřeba si otevřít virtuální nebo demo účet a pou?ít jej jako základ pro trénování a zdokonalování jejich schopností skrze cvičení. Je důle?ité neotevírat reálný účet příli? brzy.

Otevření reálného účtu s malým vkladem

Jakmile se zdokonalí ve znalostech a zku?enostech a dosáhnou přijatelné úrovně schopnosti je čas na otevření reálného účtu s minimálním vkladem. Doporučuje se nevkládat více ne? 10% va?eho dostupného kapitálu na nový účet. Je také ?ivotně důle?ité vyhnout se přinesení velkého mno?ství dluhů nebo bankovních či jiných půjček. Pro provedení dobrého obchodu musí být člověk uvolněný a zcela soustředěný na vlastní sebekontrolu.

Pokud člověk není úspě?ný na jejich malém obchodním účtu, je mo?né se v?dy vrátit na účet virtuální. Odsud mohou pokračovat s přípravou, dokud si nezdokonalí nezbytné schopnosti a vrátí se na reálný obchodní účet.

Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Money Management - Demo and Real Account - Trading Skill

Typy obchodníků

Lidé, kteří vyhledávají tento obor a lidé v tomto oboru jsou rozděleni do tří skupin. Do první skupiny spadá odhadem 90-95 procent v?ech obchodníků. To jsou ti kteří ztratí své vklady kvůli velkému riskování, chybějícím znalostem a dal?ím důvodům.

Ve druhé skupině, mající mezi 2-5 procenty, jsou lidé kteří zdokonalují své znalosti a během tohoto období nejsou ani ziskoví a ani nečelí u svých obchodů ztrátám.

Třetí skupina, čítající také mezi 2-5 procenty jsou ti obchodníci, kteří dosáhli nezbytné a přijatelné úrovně schopností a tudí? mohou uspě?ně dosáhnout zisku.

Knowledge of Trading - Type of Traders - Professional Traders - Trading Skills - Profit and Loss in Trading

Jaký typ obchodníka jste vy?

Jak vidíte, vět?ina lidí není schopna dosáhnout na trhu zisku. Pokud chcete zdokonalit va?e schopnosti a stát se profesionálním obchodníkem, zapomeňte na to, ?e patříte mezi těch posledních 2-5 procent. Pouze skrze časté trénování budete schopni uniknout z první skupiny, do druhé, a časem i do třetí.

Tímto tato lekce končí, na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates