Financial Markets and Advantages of Forex - PForex Education

Financni trhy a vyhody forexu

10 5 Votes
Instructor

Financni trhy a vyhody forexu

Finanční výcvik od PFOREX

Třetí lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si představíme finanční trhy a výhody Forexu. První část této lekce bude patřit dějinám finančních trhů.

Dějiny finančních trhů

Tyto trhy byly vytvořeny v okam?iku, kdy byl proveden první obchod. S rychlým technologickým pokrokem a rozvojem průmyslu se dramaticky zvý?ily také dovozy a vývozy mezi státy. Výsledkem toho bylo spojení základů devizového a finančního trhu. Začátek počítačové éry a zrod internetu vedli k rostoucí rychlosti a pohodlí provádění těchto transakcí. To vytvořilo vět?í sektor ne? kdy předtím.

Velké investice bank a dal?ích bankovních institucí vytvořily nezbytnou důvěru mezi kupci a prodejci, jako ji známe dnes. To umo?nilo volný a snadný obchod.

V těchto dnech mnoho obchodníků preferuje obchodování buď přes specializované programy, nebo na stránkách bank a finančních institucí. Ba co víc, ?ádná ze stran nevidí tu druhou, nebo produkt samotný fyzicky. To je mo?né pouze díky vkladům a jistotám, které do trhu vlo?ily banky a finanční instituce.

Financial Markets and Advantages of Forex - Banks and Monetary Institutions

Rozdělení sekcí finančních trhů

V?echny finanční trhy mají různé sekce, ty jsme zde rozdělili do pěti.

Burza

  1. První sekce se nazývá ?burza?. Za pomocí finančních institucí a dal?ích společností zde lidé mohou kupovat či prodávat akcie z celého světa. Například anglický London?s Stock Exchange nabízí lidem mo?nost nakupování a prodávání mnoha akcií.

Different Financial Markets and Advantages of Forex - Stock Exchange - Index - Bond - Commodity

Index

  1. Druhá sekce, kterou si oblíbilo mnoho lidí, se nazývá ?Index?. Zde, namísto nákupu a prodeje akcií společností, lidé raději obchodují index této akcie. Ty mohou být obchodovány mezinárodně. V USA jsou známy jako ?S&P 500?, nebo ?Standard & Poor\\'s 500?, a v Německu jsou známy jako ?DAX? (Deutscher Aktien index).

Komodity

  1. Třetí sekce atraktivních finančních trhů jsou ?komodity?. V tomto sektoru lidé nakupují a prodávají nejrůzněj?í zbo?í, jako třeba zlato, stříbro, ropu, p?enici a dal?í.

Dluhopis

  1. Čtvrtá sekce je známa pod názvem ?dluhopisy?. Vládní dluhopisy či nevládní podíly se zárukou fixní či bez fixní sazby jsou jednoduché k nákupu. Takové dluhopisy například v USA nabízí ministerstvo financí.

Forex (Foreign Currency Exchange)

  1. Páta sekce se vztahuje ke směně cizích měn. Ta tvoří největ?í část trhu. V této sekci jednotlivé strany kupují a prodávají cizí měny.

Například, kdy? vezmete britskou libru, nebo americký dolar a směníte ji za jinou měnu; prodáváte a kupujete cizí měnu. Tyto druhy transakcí tvoří vět?inu obchodnů na v?ech finančních trzích.

Financial Markets and Advantages of Forex - Foreign Currency Exchange Market

Rozdílné obchody na finančních trzíchncial markets

Na finančních trzích lze provádět mnoho různých druhů obchodů. Na několik z nich se podíváme.

Okam?itý či spotový obchod

První typ obchodu je tvořen okam?itými kontrakty, lépe známými jako spotový obchod. V tomto typu obchodu je zbo?í obchodováno dle uvá?ení majitele. To znamená, ?e nemají ?ádné závazky změnit obchod nebo jejich pozici v daném obchodu. Pokud byste například koupili dům, nebo zlatou minci, tak rozhodnutí jak dlouho je podr?íte je na vás, a mů?ete vyčkat na správný čas kdy je zase prodat.

Futures obchod

Druhý typ obchodu je takzvaný budoucí, či futures obchod. V těchto obchodech se pevně stanoví budoucí datum oběma stranami (jako datum vypr?ení). Tyto obchody vy?adují od kupujícího zaplatit určitou zálohu. Jakmile dojde na datum vypr?ení, majitel musí daný produkt prodat, pokud se tak je?tě nestalo.

Opční obchod

Třetí typ obchodu se nazývá opční. Tyto jsou naprosto shodné s futures, pouze s tím rozdílem, ?e datum vypr?ení mů?e být změněno. K tomu je v?ak potřeba souhlas obou stran. Důsledkem této zvý?ené pru?nosti jsou potom dra??í obchody.

Financial Markets and Advantages of Forex - Liquidity and Leverage - Future Option and Forward Trade

Forward obchod

Čtvrtý typ obchodu je uzavírán jen jednou stranou a nazývá se forward. V těchto obchodech musí kupující zaplatit plnou částku předem a obdr?í zbo?í v budoucím zvoleném dni. 

Výhody vyu?ívání Forexu ve srovnání s dal?ími trhy

Jako dal?í část této lekce probereme východy vyu?ívání obchodního trhu Forex.

  1. První výhoda je, ?e Forex funguje 24 hodin denně. Proto?e Forex je globální trh, obchodování probíhá dokud je někde na světě nějáký trh otevřený. Je to mezibankovní síť, která funguje dnem i nocí, tak?e ka?dá strana mů?e provést obchod kdykoliv.
  2. Druhá výhoda je ta, ?e forexový trh se tě?í té nejvy??í úrovní likvidity. Na tomto trhu jsou v?dy kupující a prodávající, kteří neustále provádějí obchody v?ech velikostí. Na Forexu jsou dva druhy obchodů: Obchodníci mohou koupit měnu ne? její hodnota vzroste a dosáhnou tak zisku; nebo prodat měnu ne? její hodnota klesne a tak opět dosáhnout na zisk. To je výhoda, kterou jiné trhy nenabízejí; je zde tedy mnoho příle?itostí pro zisk. 
  3. Třetí výhoda je ta, ?e Forex umo?ňuje vyu?ítí pákového efektu. Pákový efekt znamená, ?e obchodníci mohou vstoupit na trh v pozici, která jim mů?e přinést vět?í zisk, i kdy? daná pozice vy?aduje vy??í vklad ne? ten, který mají na obchodním účtu. Na druhou stranu to má i své negativum, obchodníci čelí vy??ím ztrátám při pohybu trhu proti očekávání.

Financial Markets and Advantages of Forex - High Liquidity and Various Leverage plus all Day Trading

Konečně, se současným technologickým pokrokem, kterákoliv strana mů?e kontrolovat své obchody na internetu a to i za pou?ití mobilního telefonu. To je jen dal?ím z důkazů tohoto věčně rozvýjejícího se trhu.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates