Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Teorie Elliottovych vln

0 0 Vote
Instructor

Teorie Elliottovych vln

Čtyřicátá pátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci se podíváme do detailů na teorii Elliottových vln.

Elliottovy vlny

Teorie Elliottových vln je často vyu?ívána v technické analýze. Tato teorie je zalo?ena na univerzálních pravidlech přírody. Lidské bytosti jsou součástí vesmíru, tak?e jejich chování se odvýjí od stavby na?eho vesmíru. Eliotovy vlny tedy aplikují univerzální řád na finanční trhy pro předpověď budoucího trendu trhu a ceny.

Elliottovy vlny obsahují 5 hlavních a 3 nápravné zhoupnutí. Čísla 3, 5 a 8 jsou k dispozici na Fibonacciho sekvenci. Hlavní zhoupnutí jsou 1, 2, 3, 4 a 5 a A, B a C jsou nápravné zhoupnutí, kde B má shodný směr s hlavním trendem. Čísla 1, 3 a 5 jsou hlavní zhoupnutí ve shodném směru s hlavním trendem, zatímco 2 a 4 jsou obrácené hlavní zhoupnutí. Zhoupnutí 1, 3, 5 a B jsou shodné a zhoupnutí 2, 4, A a C jsou obrácené. Trend Elliottových vln mů?e být plynulý, vlnitý či cik-cak. Ka?dé zhoupnutí mů?e ve své struktuře také obsahovat formaci Elliottových vln. Například na tomto grafu je 34 zhoupnutí. 34 je také počet Fibonacciů.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Zhoupnutí mohou být rozděleny do 9 kategorií na základ jejich velikostí a časových úseků.

 1. Supervelký cyklus: Několik století
 2. Super cyklus: Několik desetiletí
 3. Cyklus: Jeden či několik let
 4. Primární: Pár měsíců či let
 5. Střední: Týdny a? měsíce
 6. Minoritní: Týdny
 7. Minutový: Dny
 8. Minuettový: Hodiny
 9. Subminuettový: Minuty

Hlavní podmínky Elliottových vln jsou:

▪2. zhoupnutí nesmí dosáhnout počátečního bodu 1. zhoupnutí

▪4. zhoupnutí nesmí dosáhnout počátečního bodu 3. zhoupnutí

▪3. zhoupnutí se musí dotknout vy??í ceny, ne? 1. zhoupnutí u býčího typu

▪3. zhoupnutí se musí dotknout ni??í ceny, ne? 1. zhoupnutí u  medvědího typu

▪3. zhoupnutí nesmí být krat?í ne? 1. a 5. zhoupnutí, vzhledem k tomu, ?e je často to nejdel?í zhoupnutí

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

▪4. zhoupnutí nesmí dosáhnout konečného bodu 1. zhoupnutí

Zhoupnutí číslo 1, 3 či 5 mohou být prodlou?eny pod-zhoupnutími. Prodlou?ené zhoupnutí má 5 pod-zhoupnutí s formací Elliottových vln a jsou dohledatelné na časovém úseku hlavních zhoupnutí Elliottových vln. 3. zhoupnutí má často ve své struktuře prodlou?ení. Levý graf ukazuje prodlou?ení vzniklé na 1. zhoupnutí. Prostřední graf ukazuje prodlou?ení na 3. zhoupnutí a pravý graf ukazuje prodlou?ení na 5. zhoupnutí.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

I kdy? nemů?e obchodník nalézt prodlou?ení hlavních zhoupnutí, mů?e při analýze zohlednit v?ech 9 zhoupnutí. Prodlou?ení mů?e nastat i u pod-zhoupnutí.

Zhoupnutí 5 se někdy zpo?ďuje za high bodem 3. zhoupnutí kvůli rychlému stoupání 3. zhoupnutí. Obchodníci mohou tedy pova?ovat 3. a 5. zhoupnutí za formaci dvojitý vrchol, který dává signál na prodej.

Jestli?e 5. zhoupnutí obsahuje 5 pod-zhoupnutí a těchto 5 pod-zhoupnutí nemá formaci Elliottových vln, obchodník mů?e pova?ovat tyto zhoupnutí za formaci trojúhelník. Jakmile trend projde bodem zlomu, mů?e být polo?en prodejní pokyn u býčího trendu a nákupní pokyn u medvědího trendu. Ka?dé hlavní zhoupnutí bude často obsahovat 3 pod-zhoupnutí formující trojúhelníkovou formaci, která se mů?e někdy li?it.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

2. či 4. zhoupnutí mů?e mít často komplexní tvar a strukturu.

Obchodník mů?e spojit konečné body 1. a 3. zhoupnutí trendovou linií a vlo?it paralelní linii na počáteční bod 2. zhoupnutí. 4. a 5. zhoupnutí mohou být spekulována na základě tohoto kanálu. Jestli?e se 4. zhoupnutí nevytvoří na definované linii, ať u?bude vý?e či ní?e, obchodník mů?e zakreslit trendovou linii od konečného bodu 2. zhoupnutí po konečný bod 4. zhoupnutí a poté vlo?it paralelní linii na konečný bod 3. zhoupnutí pro předpověď konečného bodu 5. zhoupnutí.

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Nápravné zhoupnutí upravují tr?ní cenu a pohybují se proti hlavním zhoupnutím. Nápravné zhoupnutí potřebují více pozornosti kvůli jejich slo?itosti. Jsou tři druhy nápravných zhoupnutí:

 1. Cik-cak
 2. Ploché
 3. Trojúhelníkové

Formace cik-cak, 5-3-5, je klesající trend v rostoucím trendu a tedy obrácená formace. Na medvědím trendu bude mít tato formace rostoucí směr. 2 či 3 cik-cak formace mohou být nalezeny v trendu v případě přítomnosti nějáké formace pod-zhoupnutí. První trend je W následován trendy X a Y.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Dal?ím typem nápravného zhoupnutí je ploché, 3-3-5, ve kterém jsou zhoupnutí A, B a C. C má vy??i cenu ne? A, které má men?í tendenci upravovat hlavní zhoupnutí. Tento typ často následuje po silných a prudkých posledních hlavních zhoupnutích 1,3 a 5. Speciální typ plochého formátu se vytvořil poté, co zhoupnutí B uzavřelo vý?e ne? 5. zhoupnutí a zhoupnutí C ní?e ne? zhoupnutí A u býčího trendu. Ve vzácných případech mů?e B uzavřít nad 5. zhoupnutí a konečný bod C mů?e být nad konečným bodem A.

Trojúhelníková formace, 3-3-3-3-3, má 5 po sobě jdoucích trojsad nápravných zhoupnutí, u kterých pod-zhoupnutí nemohou mít nápravnou formaci. Stejně jako u trojúhelníkové formace, po sobě jdoucí vlny a zhoupnutí tvoří symetrické, klesající, rostoucí a obrácené symetrické trojúhelníkové formáty. Zhoupnutí jsou označeny A, B, C, D a E. Proto?e jde o kontinuální formace, vyskytují se na nápravných formacích. Vlna B musí být del?í ne? vlna A. Pod-zhoupnutí mů?e mít formu cik-cak či plochou. Trojúhelníkové formace by se vytvořily po zformování B na 4. vlně. Trojúhelníkový formát má 9 zhoupnutí, tak?e trend se vytvoří po dlouhé době.

Existuje formát, ve kterém se některé typy nápravných zhoupnutí se sebou kombinují. Kombinace se mů?e skládat z cik-cak, plochých a trojúhelníkových typů. Zatímto plochých formací mů?e být mnoho, trojúhelníková jen jedna a to na konci kombinace. Krátká kombinovaná formace má body WXY, zatímco dlouhá má body WXYXZ. Elliottovy vlny je komplexní a obtí?ná formace, která potřebuje bohaté vědomosti a zku?enosti nabrané lety tréninku. Dané body musí být zadány na del?ím časovém období, tak?e pod-zhoupnutí mohou být nalezeny na krat?ím časovém období. Nejdůle?itěj?í při hledání formace Elliottových vln je schopnost specifikovat zhoupnutí a body. Existuje mnoho stránek nabízejících kvalitní materiály k Elliottovým vlnám, například Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates