Different Types of Trading Method- Scalping and Slippage

Druhy obchodnich strategii

0 0 Vote
Instructor

Druhy obchodnich strategii

Devátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci pohovoříme o typech obchodních strategií, o skalpech, softwaru Expert a řízených účtech. Popí?eme také pojem skluz.

Okam?ité plnění

První se podíváme na okam?ité plnění. Zde broker zpracuje pokyn na nákup či prodej přesně na ceně stanovené obchodníkem. Po?adavky na uzevření obchodů jsou plněny stejným způsobem.Jestli broker není schopen zpracovat obchodníkův pokyn okam?itě kvůli velkým pohybům trhu, nabídne obchodníkovi změněnou cenu, či rekotaci. Spolehliví brokeři plní klientovy pokyny u volatilního trhu jak rychle je to jen mo?né.

Plnění za tr?ní cenu

Nyní se podíváme na tr?ní plnění. Zde mů?e broker otevřít buy, sell nebo zavřít pozici za nejbli??í mo?nou cenu.

 Představme si na příklad, ?e aktuální cena EURUSD je 1.3800 a vy v tu chvíli chcete otevřít či zavřít pozici; broker mů?e otevřít či zavřít pozici s odchylkou pár pipů, na příklad na 1.3803 či 1.3798.

Tento typ účtu je nejlep?í pro obchodníky, pro které je důle?itý cenový index, a kteří hledají nejni??í mo?ný pip.

Skalper

Skalpeři jsou lidé na trhu, kteří provádějí velké mno?ství transakcí a obchodů s malými zisky v malých časových úsecích. Netráví na trhu mnoho času a obvykle uzavírají pozice pouze s malými zisky. Kvůli tomuto brokeři obvykle nepodporují takové strany při otevírání účtu, broker by si tohoto měl být vědom předem.

Different Types of Trading Method - Instant and Market Execution - Scalper and Slippage or Delay

Skluz

Nyní je čas si povědět o pojmech zpo?dění či skluz. Vztahuje se to k rozdílu časů, kdy obchodník vidí cenu do doby ne? je zaznamenán jejich pokyn. K těmto skluzům obvykle dochází v důsledku výkyvů trhu a roz?ířeným spreadům.

Existují ale účty se skluzy, které mů?e broker nastavit tak, aby docházelo ke zpo?ďování pokynů. Toto se děje jen obchodníkům se speciálními účty. Takto mů?e broker zpo?ďovat účty, aby tímto byly pokyny ovlivněny. Jedná se o druh ji?tění brokerů.

Pokud jste někdy měli pocit, ?e rychlost va?í platformy je omezená a ?e dochází ke zpo?dění u v?echn pokynů, je mo?né, ?e byl vá? účet změněn na tento typ.

Abyste tento problém vyře?ili, musíte si otevřít nový účet pod vlastním nebo jiným jménem; pokud problém přetrvává, je čas najít si jiného brokera, proto?e je mo?né, ?e v?echny vámi spravované účty byly změněny na tento typ.

Expert

Dále si povíme o programu Expert. Expert je software a součást platformy Meta trader, který umo?ňuje vyu?ití matematické logiky a ve kterém mů?ete vytvořit program pro varování či otevření obchodů automaticky.

Different Types of Trading Method - Scalper, Slippage or Delay - Broker Policy of Instant or Market Execution

Je důle?ité zmínit, ?e neexistuje Expert, který by byl v?dy ziskový. V?dy bude ziskové období po určitou dobu či sezónu a poté začne docházet ke ztrátám.

Pokud obchodník představí svůj Expert program a bude tvrdit, ?e byl úspě?ný v určitém období, neznamená to, ?e výsledek bude stejný i v budoucnu. To je velmi důle?ité a musíte mít tento fakt v?dy na paměti.

Different Types of Trading Method - Expert Advisor - Percentage Allocation Management Module

Řízené účty

Dále existují tři druhy řízených účtů, zalo?ených na procentech.

Prvním typem je PAMM či Percentage Allocation Management Module.

 Účty PAMM, které jsou často spojovány s brokery, jsou obvykle spravovány jedním obchodníkem, který rozhoduje o vý?ích obchodů. Na základě částky, kterou budou obchodovat a jejich finančního toku, který jim byl svěřen jejich investoři, bude jejich kapitál rozdělen na různé účty. Investor mů?e svěřit část jejich účtu, například 10%, jednomu obchodníkovi a třeba 20% jinému.

Druhým typem je MAM či Multi Account Management.

Účty MAM jsou více flexibilní, proto?e obchodník mů?e také přenastavit vy??í páku na určité účty MAM od investorů, kteří tolerují vy??í riziko a odsouhlasili to.

 Třetím typem je LAM či Lot Allocate Manager. 

U účtů LAM určuje obchodník přesné velikosti v?ech pozic sám.

ZULUTRADE

Největ?í stránkou, která má nejvy??í počet investorů i obchodníků těchto typů je ZULUTRADE.

 Zde mů?ete vidět potřebné informace; na příklad počet obchodů provedených do dne?ního dne, seznam investorů s nejziskověj?ími účty a dal?í.

Kdy?kliknete na výkon a poté zobrazit v?e, uvidíte také obchodníky fungující jako správci účtů.

Different Types of Trading Method - ZuluTrade Suitable for Investors and Asset Managers - PAMM

Na příklad člověk, který je nejlépe hodnocený má účet u HotForex. Vyu?ívá programu Expert a téměř 1,8 milionu lidí sleduje jeho účet.

Částka 4,8 milionů dolarů byla vlo?ena 5325 investory a za 55 týdnů do?lo k zisku 785%. Ale jak jsme ji? zmínili, neexistuje ?ádná jistota, ?e k takové efektivitě bude účet pokračovat. Vidíte zde i v?echny dal?í správce účtů.

Správci, kteří pracují na těchto stránkách jako business mana?eři spadají do 2 skupin.

 Do první skupiny patří správci, kteří pracují s demo účty a obvykle vyu?ívají Expert; v softwaru vytvářejí program, a který přitáhne investory. Výsledky obvykle nejsou velké, proto?e sami správci nevěří vlastním schopnostem, co? lze snadno vidět na tom, ?e pou?ívají hlavně demo účty.

Vět?ina správců je ve druhé skupině. Mají reálné účty s investicemi obvykle mezi 5000 a 50000 dolary. Kdy? se zvý?í počet podporovatelů, kteří se rozhodnou následovat jejich business plán, obvykle začnou dělat chyby kvůli velkému tlaku spojeného s tímto nárustem. Následkem toho mohou podporovatelé dosáhnout velkých ztrát.

Different Types of Trading Method - High Profit and Capital of Traders - Performance Table

Je důle?ité uvést, ?e vyu?ití expertních a řízených účtů není v ?ádném případě doporučeno, proto?e sebou nesou velmi vysoká rizika.

Vět?ina správců na těchto stránkách také nemá dostatek kontroly nad svým plánem a nejsou schopni ře?it situaci konzistentně.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates