Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Ruzne typy kontraktu binarnich opci

0 0 Vote
Instructor

Ruzne typy kontraktu binarnich opci

?edesátá devátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si povíme o různých typech kontraktů binárních opcí. I kdy? se soustředíme hlavně na binární opce, probereme také detaily opcí.

Typy binárů

Existují dva typy binárních opcí: evropské a americké.

Evropcé opce

U těchto opcí čeká obchodník a? na čas expirace kontraktu. Kontrakt lze realizovat a? po dosa?ení času expirace.

Americké opce

Jedná se o nejtypičtěj?í typ opcí, který lze realizovat mezi počátečním časem kontraktu a časem expirace.

Typy binárních opcí

Poskytovatelé binárních opcí představují velké mno?ství druhů opcí v závislosti na po?adavcích jejich klientů. Nejjednodu??í typy jsou ty nejbě?něj?í obchodní metody.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Binární opce jsou kategorizovány dle různých vlastností.

Jedna kategorie je zalo?ena na míře zisku/rizika obchodního typu. Rizikověj?í obchody mají vět?inou velmi lákavou míru zisku. Zisk těch nejpopulárněj?ích a nejjednodu??ích je mezi 40% a 80% prémie, zatímco ty nejkomplexněj?í mohou mít zisk i přes 500% prémie. Čím vy??í strike cenu zvolíte u kontraktu, tím vy??í bude hodnota zisku. Kdy? zvolíte schodkový typ obchodování, vzdáleněj?í strike cena je lukrativněj?í, ne? bli??í. 

Nejbě?něj?í kategorie, do které se binární opce rozdělují, je zalo?ena na pohybu strike ceny během času kontraktu.

Up/Down, klasický High/Low, Call/Put

Jsou známé jako nejjednodu??í a nejbě?něj?í obchodní typ binárních opcí, kde obchodník předpovídá směr pohybu ceny ze současné hodnoty. Pokud je zakoupen Call, cena musí být k současné ceně vý?e na konci času expirace aby byl dosa?en zisk. Vý?e výnosu tohoto typu je mezi 40% a 90%. Vět?í mezera mezi strike a současnou cenou ajakékoliv nečekané jevy by zvý?ily vý?i výnosu.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Higher/Lower, Above/Below

Vzhledem ke slo?itěj?í metodě v porovnání s Call/Put, je vý?e výnosu u tohoto typu přes 100%prémie a někdy a? 1200%. V tomto druhu musí obchodník zvolit strike cenu (cílovou cenu). Kdy? cena stojí na, či pro?la strike cenu na konci času expirace, je dosa?eno zisku. Obchodník například očekává, ?e strike cena je 25 pipů nad současnou cenou s 1-denním časem expirace. Pokud je v čase expirace cena na či pro?la přes cílovou cenu, bylo dosa?eno zisku.

Rozsah, kanál, tunel, hranice, úroveň

I přes různé jména, koncept obchodování zůstává stejný. Obchodníci musí zvolit oblast, ve které se bude cena dr?et nebo kterou nedosáhne. Tento typ je rozdělen na dva druhy: Vnitřní rozsah (In-Range) a vněj?í rozsah (Out-Range).

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

 In-Range

Kdy? má aktivum monotónní pohyb, obchodník mů?e spekulovat na úspě?nost kontraktu s 1-týdenním časem expirace. Musí být zvolena oblast s vy??í a ni??í krajní cenou od současné ceny. Pokud v čase expirace cena nepřekročí hranice definované oblasti, obchodník dosáhne zisku, jinak ztratí prémii. Někteří poskytovatelé binárních opcí povolují obchodníkům volbu vy??í a ni??í hranice oblasti, jiní v?ak nabízí předdefinované okraje oblasti, ve kterých se musí cena pohybovat. Oblast s u??ími okraji vede k vy??ímu výnosu, od 10% do 600%.

Out-Range

Narozdíl od In-Range typu, cena musí přejít hranici oblasti a zůstat mimo ni v čase expirace. Tento typ je lukrativní na vysoce volatilních aktivech, obzvlá?tě pokud je v čase kontraktu zveřejňována důle?itá zpráva z trhu. Vý?e výnosu tohoto typu je mezi 50% a 700% v závilosti na mezeře mezi okrajovými cenami, plus následnými výsledky klíčových schůzek z doby kontraktu.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

?ebřík

?ebřík je jeden z nejnověj?ích typů, nabízený poskytovateli jako IGMarkets a GOptions. Strike ceny (cílová cena) s různými úrovněmi a vý?emi výnosu mohou být prezentovány v předdefinovaných mírách, jinak mů?e obchodník specifikovat své úrovně a míry. Bli??í míry mají men?í vý?i výnosu ne? vzdáleněj?í úrovně. Pro dosa?ení zisku z kontraktu musí cena projít danou úroveň na konci expirace. Mů?e to připomínat úrovně rezistencí a suportů, nicméně musí se zvá?it i čas expirace. Pivotní body jsou u?itečné, kdy? se obchodník rozhodne otevřít kontrakt  tohoto typu. Vý?e výnosu je od 60% do 400% v závislosti na hodnotě úrovně a času expirace.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Dotek

Tento druh kontraktu má jednu nebo dvě cenové úrovně, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu kontraktu. Následující podtypy upřesňují podmínky kontraktu, které musí být naplněny pro úspě?ný obchod.

Jeden dotek

Cena musí musí dosáhnout strike ceny před časem expirace alespoň jednou. Nezále?í na tom, zda cena projde nebo se dotkne strike ceny několikrát, zisk je z kontraktu dosa?en.

?ádný dotek

Pokud dojde k doteku strike ceny alespoň jednou za trvání kontraktu, obchodník ztatí obchod a s tím i prémii.

Dvojitý jeden dotek

Metoda je podobná jednomu doteku, nicméně zde jsou dvě strike ceny, jedna vy??í ne? ta současná a druhá ni??í. Kdy? se cena dotkne jedné z nich během času kontraktu, obchod je úspě?ný.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Dvojitý ?ádný dotek

Narozdíl od dvojitého jednoho doteku, cena nesmí nikdy dosáhnout strike ceny, která je nad a pod součastnou cenou. I jeden dotek strike ceny znamená ztrátu kontraktu. Technika Price Action, vysvětlená v sekci forexového obchodování, je u?itečná pro tuto formu kontraktu. Vý?e výnosu je mezi 30% a 480% v závilosti na odstupu strike a současné ceny.

Párová opce

Vzácná metoda obchodování binárních opcí, kde musí obchodník porovnat dvě nezávíslé aktiva a uvést, které z nich bude mít vý??í změnu ceny za určitý čas kontraktu. Vý?e výnosu u párových opcí je od 50% do 90%.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates