Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Svickove formace Dark Cloud-Piercing Line a Engulfing

0 0 Vote
Instructor

Svickove formace Dark Cloud-Piercing Line a Engulfing

Dvacátá sedmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. Budou probrány svíčkové formace Dark Cloud-Piercing Line a Engulfing.

Svíčka Dark Cloud

Svíčka Dark Cloud, jedna z nejdůle?itěj?ích formací, se obvykle vyskytuje na bodu obratu při rostoucím trendu. Zatímco trh roste, důle?ité zprávy způsobí rychlou změnu směru následovanou medvědí svíčkou. Analýza svíček Dark Cloud vychází ze dvou posledních svíček. Jestli je otevírací a high cena druhé svíčky nad zavírací a high cenou první svíčky, vytvoří se formace svíčky Dark Cloud. Ideální forma svíčky Dark Cloud je kdy? je zavírací cena druhé svíčky ní?e ne? střed těla první svíčky; také otevírací cena druhé svíčky je vy??í ne? high cena první svíčky.

Piercing line

Piercing Line (ostrá čára) se tvoří u klesajícího trendu, narozdíl od Dark Cloud naznačuje změnu trendu u klesajícího směru. Stejně jako Dark Cloud, formace Piercing Line se skládá ze dvou svíček. Piercing Line se mů?e vytvořit při zveřejnění důle?itých zpráv, které změní směr klesajícího trendu na rostoucí. Otevírací a low cena druhé svíčky jsou ni??í ne? zavírací a low cena první svíčky. Ideální formace Piercing Line je zformována kdy? otevírací cena druhé svíčky je ni??í ne? low cena první svíčky a také, kdy? je zavírací cena druhé svíčky nad středem celého těla první svíčky.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

U Dark Cloud a Piercing Line, kdy? některá z ideálních podmínek naznačuje vhodnou cenu, je vhodné otevřít pokyn.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

Je vhodné ukázat některé příklady v MT4. Svíčka Piercing Line se vytvořila na klesajícím trendu. Otevírací cena druhé svíčky není pod zavírací cenou první svíčky, tak?e jedna z ideálních podmínek není splněna. Zavírací cena druhé svíčky je vy??í ne? střed těla první svíčky, tedy jiná podmínka ideální formace Piercing Line byla splněna. Vstupní cena pro kupní pokyn by měl být nad high cenou druhé svíčky, také SL byl na low ceně druhé svíčky a TP mohl být 122 pipů nad vstupní cenou, proto?e celádélka druhé svíčky je 122 pipů. Tr?ní cena se zvý?ila po poklesu, co? vedlo k dosa?ení po?adované ceny. Dal?í příklad ukazuje formaci Dark Cloud na rostoucím trendu, u které je otevírací cena druhé svíčky nad zavírací cenou první svíčky, zatímco high cena první svíčky je ni??í ne? high cena druhé svíčky. Jestli obchodník ověří ideální podmínky, zjistí, ?e délka první svíčky je asi 38 pipů. Zavírací cena druhé svíčky je ní?e ne?střed těla první svíčky, tak?e jedna z ideálních podmínek je splněna. Kdy? posoudíme informace o svíčce, otevírací cena druhé svíčky je 98.80 a high cena první svíčky je také 98.80. Otevírací cena druhé svíčky je rovna high ceně první svíčky, tak?e jde o velkou příle?itost pro obchodníky polo?it pokyn na prodej. Obchodník mů?e odzoomovat pro nalezení formací v grafu a zazoomovat pro podrobněj?í prozkoumání. V dal?ím příkladu mů?eme zkontrolovat formaci, která po zazoomování naznačuje, ?e se nejedná o Dark Cloud. Dal?í příklad naznačuje přítomnost Piercing Line na klesajícím trendu s podobnostmi formace Piercing Line. Cena pokynu by mohla být polo?ena na high cenu druhé svíčky s TP o 100 pipů nad vstupní cenou pokynu.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Piercing Line a Dark Cloud svíčky jsou důle?ité a účinné formace, které je potřeba brát v úvahu.

Medvědí Engulfing svíčka

 Medvědí Engulfing je důle?itá svíčka, která se tvoří na bodě obratu  u rostoucího trendu. Skládá se ze dvou svíček, kde zavírací cena druhé svíčky je ní?e ne? otevírací cena první svíčky. Low druhé svíčky musí být ní?e ne? low první svíčky.

Ideální podmínky medvědí Engulfing jsou následující:

  1. Otevírací cena druhé svíčky je vy??í ne? zavírací cena první svíčky
  2. High cena druhé svíčky je vy??í ne?high cena první svíčky
  3. Zavírací cena druhé svíčky je ni??í ne? otevírací cena první svíčky
  4. Low cena druhé svíčky je ni??í ne?low cena první svíčky

Druhá svíčka pokrývá v?echny ceny první svíčky, proto se nazývá Engulfing.

Býčí Engulfing svíčka

Býčí Engulfing formace naznačuje bod obratu u klesajícího trendu a skládá se ze dvou svíček. Má následující nále?itosti: High druhé svíčky je nad high první svíčky a zavírací cena druhé svíčky musí být nad zavírací cenou první svíčky.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

Ideální podmínky býčí Engulfing jsou následující:

  1. Otevírací cena druhé svíčky je ni??í ne? zavírací cena první svíčky
  2. High cena druhé svíčky je vy??í ne?high cena první svíčky
  3. Zavírací cena druhé svíčky je vy??í ne? otevírací cena první svíčky
  4. Low cena druhé svíčky je ni??í ne?low cena první svíčky

V grafu je mnoho příkladů. Býčí Engulfing svíčka se vytvořila u klesajícího trendu, ve kterém high druhé svíčky je nad high cenou první svíčky; Zavírací cena druhé svíčky je nad otevírací cenou první svíčky. Dalo se předpokládat, ?e trh půjde o 123 pipů nahoru. Druhá svíčka je také dlouhá. Byla to příle?itost polo?it pokyn na nákup.

Dal?í příklad zobrazuje medvědí Engulfing svíčku s ideálními podmínkami, po kterých následuje klesající trend. Dal?í Engulfing formace se vytvořila a byla následována klesajícím směrem trhu. Dal?í medvědí Engulfing svíčka byla následována ostrým poklesem. Dal?í je rostoucí Engulfing svíčka na klesajícím trendu následujícím rostoucím směrem trhu. Příklad býčí Engulfing svíčky se v?emi ideálními podmínkami, bodem obratu na klesajícím trendu. V grafu je několik příkladů, hlavně u komoditního trhu, jako je ropa. V grafu vidíme dal?í Engulfing formaci. Obchodník mů?e nalézt v grafu mnoho formací studiem v?ech těchto formací do podrobna.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates