Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Kontinualni a obracena hlava a ramena

10 1 Vote
Instructor

Kontinualni a obracena hlava a ramena

Třicátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme kontinuální a obrácenou hlavu do detailu. Před podrobněj?ím vysvětlením formací si musí obchodnící ujasnit pár informací.

Výstřihový klesající trend

Výstřih mů?e být zakreslen obchodníkem pomocí spojení údolí levého ramena a údolí pravého ramena. Levé údolí je mezi levým ramenem a hlavou, zatímco pravé údolí je mezi hlavou a pravým ramenem. Vzhledem k tomu, ?e je hlava a rameno obrácená formace, bude tento formát vytvořen na rostoucím trendu a zároveň očekávaný trend bude klesající proto?e tr?ní cena pro?la výstřihem.

Výstřihový rostoucí trend

Výstřih mů?e být opět zakreslen obchodníkem spojením vrcholů levého a pravého ramena. Levý vrchol je mezi levým ramenem a hlavou, zatímco pravý vrchol je mezi hlavou a pravým ramenem. Proto?e by byl tento formát hlavy a ramen vytvořen na klesajícím trendu, předpokládaný směr ceny bude rostoucí po protnutí výstřihu.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Vý?ka H

Svislá čára mezi vrchem hlavy a výstřihem u klesajícího trendu či dno hlavy a výstřih.

Vstupní cena

Cena vstupního pokynu je bod, kde výstřih protíná tr?ní cenu.

Take profit

Take profit se rovná H či půlce hodnoty H.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Stop loss

U klesajícího typu je Stop Loss nad vrcholem pravého ramena, zatímco u rostoucího typu je Stop Loss pod údolím pravého ramene.

Last kiss

Last kiss je oblíbený bod, kde mů?e obchodník podat pokyn. Dojde k němu, kdy? se cena vrátí na výstřih po jeho předchozím protnutí.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Grafy ilustrují specifikace různých formací hlavy a ramen. Existují 3 různé obrácené typy s drobnými rozdíly. U rostoucího trendu se na prvním grafu cena pohybuje nahoru u rostoucího trendu a? po dosa?ení vrcholu levého ramena, potom následuje malý pokles a růst po vrchol hlavy, dal?í pokles je následován růstem a nakonec pohyb dolů protne výstřih. Prostřední graf zobrazuje dal?í rostoucí příklad. Levé rameno, hlava a pravé rameno jsou vytvořeny a výstřih je zakreslen na rostoucím trendu spojením údolí levého ramena a pravého ramena. H je svislá čára od vrchu hlavy po výstřih. Výstřih je někdy vodorovný a často má sklon. Pravý horní graf ukazuje, ?e výstřih je skloněná čára do které obchodník nevkládá pokyn, kvůli nevhodné či pozdní vstupní ceně.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

U klesajícího typu spojuje výstřih vrchol levého ramene s vrcholem pravého ramene. H je svislá čára mezi dnem hlavy a výstřihem. Klesající výstřih je zobrazen v levém grafu a rostoucí výstřih s pozdním bodem  zlomu, který je nevhodný pro polo?ení pokynu, je v pravém grafu. Vstupní bod je cena zlomu, kde cena protíná výstřih, proto na rostoucím trendu mů?e obchodník polo?it pokyn na prodej na bodu zlomu, jako v 3 horních grafech. 3 spodní grafy zobrazují klesající trh, ve kterém mů?e obchodník polo?it pokyn na nákup na bodě zlomu. Stop loss u pokynu na prodej mů?e být nad vrcholem pravého ramene, u pokynu na nákup mů?e být pod údolím pravého ramene.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Existují 3 různé druhy vztahu mezi H a pravým ramenem. Levý graf zobrazuje formaci kde je vý?ka pravého ramene ni??í ne? H/2. Tento typ hlavy a ramen nabízí nejlep?í příle?itost pro prodejní pokyn. Prostřední graf zobrazuje H/2 rovno vý?ce pravého ramene, tak?e TP a SL mají stejnou hodnotu, ale opačný směr. Pravý graf zobrazuje vý?ku pravého ramene vy??í ne? H/2. U tohoto typu je hodnota SL vět?í ne? TP, tak?e tento typ není vhodný pro podání pokynu. Nejčastěji se TP nastavuje na vzdálenost H/2 od bodu zlomu. Levý dolní graf zobrazuje ideální příle?itost pro polo?ení pokynu na prodej, kde má výstřih rostoucí trend. V pravém dolním grafu je nejhor?í příle?itost na prodejní pokyn, proto?e má výstřih klesající trend.

Býčí a medvědí hlava a ramena mají stejné podmínky a chování ve smyslu vztahu mezi vý?kou pravého ramene a H/2.

Kontinuální hlava a ramena

Kontinuální hlava a ramena jsou zobrazeny v následujících grafech. Levý graf zobrazuje rostoucí trend, následovaný malým poklesem. Levé rameno, hlava a pravé rameno jsou zformovány v rostoucím směru který protnul výstřih. Jak je patrné, rostoucí trend pokračuje po vytvoření hlavy a ramen, tak?e formace se dá definovat jako kontinuální. Na pravém grafu je vytvořena kontinuální hlava a ramena na klesajícím trendu.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Hlava a ramena je unikátní formace, která existuje v kontinuálním i obráceném formátu.

Obchodník mů?e vidět v MT4 několik příkladů. Na příklad, zde máme obrácenou hlavu a ramena. Obchodník ji mů?e zakreslit pomocí mo?nosti výstřihu v paneli nástrojů. Levé rameno je následováno hlavou a pravým ramenem, tak?e mů?e být výstřih snadno zakreslen. Pohyb trendu se dá předpovědět za pomoci Fibonacciho formace na čáře H. Fibonacci ukazuje, ?e trend pro?el hodnotu H/2 a následoval pokles, nicméně pro?el hodnotou H z bodu obratu. Obchodník by měl hodně trénovat pro zdokonalení obchodník schopností. Je lep?í zakreslit asymetrické formace hlavy a ramen, které se tě?ko identifikují.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Zde je dal?í příklad s dlouhým levým ramenem, po kterém následuje hlava a malé pravé rameno, ve kterém je výstřih v rostoucí čáře. Levé a pravé údolí jsou propojeny a Fibonacciho formace je zakreslena ve svyslém stylu na H, poté mů?e být přemístěna na bod zlomu pro rozpoznání bodů H/2 a H. Trend následoval klesající směr a pro?el cenou H/2. V tomto příkladu mů?e obchodník zakreslit jinou formaci hlavy a ramen, nicméně bod zvratu se vytvořil příli? pozdě. Kontinuální hlava a ramena mohou být snadno zakresleny na klesajícím trendu. Výstřih mů?e být zakreslen spojením levého a pravého údolí a má rostoucí směr. Fibonacciho formace mů?e pomoci obchodníkovi nalést snadněji ceny H/2 a H, jako v přede?lém příkladu. Obě ceny, H i H/2, byly protnuty tr?ní cenou.

Dal?í příklad mů?eme vidět na časové ose D1. U rostoucího trendu mů?eme zakreslit kontinuální hlavu a ramena. Fibonacciho příklad vlo?íme na čáru H. Obchodník mů?e přemístit Fibonacciho čáru pro zpomalení shonu na grafu. Ceny H/2 a H byla dosa?eny trendem trhu. Na různých časových osách je u symbolu mnoho příkladů. Obchodník mů?e najít formaci hlavy a ramen na časové ose H4, tak?e je vhodné označit úsek pro dal?í zkoumání. Levé rameno, hlava a pravé rameno mů?ou být snadno rozeznány. Ramena formace mohou mít různou délku, tak?e formace hlava a ramena mů?e být asymetrická. Dal?í obrácená hlava a ramena na klesajícím trendu. Přede?lá formace je rostoucí čára a nedávný příklad má klesající výstřih.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates