Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Dalsi definice z financnich trhu

0 0 Vote
Instructor

Dalsi definice z financnich trhu

Pátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci se podíváme na dal?í definice ve finančním trhu; swap, komise, hedging, carry trade a vliv swapu na obchodování. Jak jsme zmínili v minulé lekci, existují různé způsoby, jak mů?e broker dostat zisk z druhé strany. Jeden z nich se nazývá spread a druhý komise, co? je poplatek účtován zprostředkovatelem či jeho společností na pokrytí nákladů transakcí mezi kupcem a prodejcem. K tomu obvykle dochází u futures účtů a jedná se o jednorázovou platbu.

Komisní poplatky

Komise jsou velmi podobné tomu, co byste zaplatili, kdybyste při nákupu či prodeji domu přes realitní společnost. Kdy? se podíváme do platformy a zaměříme se na obchod ropy, který jsme provedli, mů?eme vidět, ?e komise byla zaplacena pouze ve vztahu k futures obchodu; u obchodů zahraničních měn k ?ádné komisi nedo?lo. Existují dva druhy účtů, které jsme dosud neviděli: - NDD (No Dealing Desk) a ECN (Electronic Communication Network). U těchto účtů existují komise pro brokera u obchodů se zahraničními měnami, stejně jako futures obchodů. Na tyto účty se blí?e podíváme v pří?tích lekcích.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

Swap

 O swapech jsme vám ji? podali některé informace v přede?lé lekci, nicméně proto?e se jedná o poměrně důle?ité téma pro pokročilé, povíme si o nich nyní něco víc. Swap či fixní míra úroku je poplatek, který obchodník platí za dlouhé obchody. Míry swapu jsou počítány ka?dý den o půlnoci dle času na serveru brokera. Obchody, které byly otevřeny před 00:00 a dr?eny skrze tento čas budou podrobeny míře swapu. Nyní se podíváme, jak je swap počítán.

 Například, u AUDUSD, úroková míra AUD v tento moment je 2,5 procenta, mínus úroková míra USD, co? je nyní 0,25 procenta. Na základě této rovnice je rozdíl mezi úrokovými mírami AUD a USD 2,5 mínus 0,25, co? je rovno 2,25 procentům. Jak jsme ji? dříve uvedli, jeden lot pro je roven 100.000 na ka?dý dolar, a po vynásobení 2,25% výjde roční swap 2250 dolarů, pokud toto číslo vydělíme 360 pro získání denní hodnoty, získáme asi 6,25 dolaru swapového úroku, který bude str?en z účtu, nebo přičten na účet. To závisí na tom, zda máte nákupní (buy) nebo prodejní (sell)pozici. Kdykoliv kupujete měnu s vy??í úrokovou mírou, swap bude kladný, při koupi měny s ni?ní úrokovou mírou, nebo prodáváte AUDUSD, swap bude záporný. Pro lep?í porozumění, zde je příklad pro AUDUSD. Proto?e AUD má vy??í úrokovou míru, na vá? účet bude připsán kladný swap za otevřené nákupní pozice a odečten záporný swap za otevřené prodejní pozice. Abychom pochopili jak jsou kladné swapy počítány, podívejme se na následující příklad.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

Rozdíl úrokových měr, v tomto případě AUDUSD, je jak jsme ji?spočítali 6,25 mínus X, co? je brokerův podíl, dává Y. Proto, 6,25 -X = Y. Tak?e Y je číslo ni?ní ne? 6,25, které bude přičteno na vá? účet ka?dou noc u va?ich AUDUSD otevřených pozic.

 Výpočty pro záporný swap, který bude str?en z účtu ka?dou noc za otevřené pozice jsou následující:

V tomto případě je rozdíl v úrokových mírách 6,25 dolarů mínus brokerův podíl, co? znamená 6,25 dolarů mínus X se rovná Z a proto?e je úroková míra záporná, Z bude také záporné. Kdy? se teď podíváme do platformy, zde jsme například koupili a prodali jeden lot AUDUSD. Kdy? se podíváme blí?e, kladný swap je 27,40 a záporný je -35,93. To znamená, ?e kladný swap je v?dy men?í ne? záporný. To je způsobeno tím, ?e je brokerův podíl v kladném swapu odečítán a v záporném přičítán, proto?e jsou obě čísla záporná. Je důle?ité vědět, ?e středeční swap je účtován třikrát, vzhledem k víkendu (trh je v sobotu a v neděli zavřen). Proto je ve středu otevřená pozice podrobena trojité hodnotě kladného či záporného swapu.

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Hedging

Hedge či Hedging je investice do specifického měnového páru ve dvou pozicích zároveň. Zjednodu?eně to znamená nákup a prodej určitého aktiva v jednu chvíli. Smysl hedgingu je garance ceny aktiva do určité budoucí chvíle. To zajistí vyvá?ení potencionálních ztrát či zisků aktiva. Představte si na příklad, ?e podníkatel objedná z nějáké země čokoládový prá?ek a doručení bude trvat dva nebo tři měsíce. Během tohoto období mů?e dojít k dramatickým pohybům na trhu. Ty mohou být pozitivní či negativní. Proto se rozhodne prodat stejné mno?ství čokoládového prá?ku které koupil otevřením nového účtu ve stejný čas. S tímto uspořádáním mů?e dojít k růstu ceny čokoládového prá?ku a tak i ceně aktiva, která zakoupil, zatímco jeho prodejní pozice bude čelit ztrátám o stejné vý?i. Ve zkratce to znamená, ?e zůstane na nule. A naopak, pokud cena čokoládového prá?ku klesne, prodejní pozice ve které je se dostane do zisku a rozdíl bude opět stejný, dostane se na nulu. Tímto způsobem mohou podnikatelé pojistit svá aktiva na trhu. Existuje je?tě jeden způsob, zvaný arbitrá?, který je populární ve futures. O tom si povíme víc v pří?tích lekcích.

Carry Trading

Dal?í téma jsou carry trades, které se neprovádí jen pro zisk z pozic samotných, ale také pro zisk z rozdílů úrokových měr. Pokud se například podíváme na tento obchod, který je na jeden lot AUDUSD, ztráta za následující 2 či 3 dny bude -24 dolarů, ale míra swap bude 27 dolarů, co?znamená, ?e i přes ztrátovou pozici je její swap kladný. Čím dýl je pozice otevřena, tím více swapů bude přičteno a číslo bude významné. Tak?e carry trade obchody jsou ty, které berou zisk z rozdílů úrokových měr, či swapů.

Tyto obchody jsou obvykle prováděny na hodnotných párech. Strany, které mají zájem o tyto obchody, potřebují dva různé brokery; jednoho bez swapů či úrokové míry a jednoho se swapy. Jak vidíte v platformě, jednou jsme koupili a prodali a skončili se záporným swapem -35 dolarů a kladným swapem 27 dolarů, tak?e abyste se dostali do zisku, musíte jednat s brokerem se swapy. Pro kladný a záporný swap je potřeba jednat s brokerem bez swapů a úrokových měr. Jeden z takových brokerů je ICM (International Creative Management Broker).

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Pokud se podíváte blí?e, pozice zůstaly otevřeny po několik dní a neobsahují ?ádné swapy.

Jedno-lotový obchod AUDUSD, který byl zobchodován u brokera, nebyl podroben ?ádnému swapu. Mů?eme tedy koupit u jiného brokera, jako FXPRO a dosáhnout zisku z pozitivních swapů a zároveň prodat u brokera bez swapů. Takto jsme ?zahedgovali?, co? znamená, ?e jsme ani nezískali ani neztratili, ale časem, hodnota swapu dosáhne značné vý?e. U carry trades, nejoblíbeněj?ími páry, které strany často obchodují, jsou AUDJPY a AUDUSD. Jak jste si v?imli, jsou vět?í tendence kupovat páry s vy??ími úrokovými mírami, u kterých dojde na swap. Proto swap ovlivní průběh, proto?e obchodníci rádi nakupují aby dosáhli zisku a vybrali swapy, co?znamená, ?e strany obvykle míří pozornost k obchodům u kterých dosáhnout zisku a zároveň vyberou swapy. Pokud chcete udělat správný krok u tohoto typu páru, musíte mít perfektní přehled o aktuální tr?ní inflaci. To znamená, ?e v čase vysoké inflace je pro dosa?ení zisku a swapu potřeba kupovat a při klidném či klesajícím trhu prodávat. Například u FXPRO brokera, pár AUDUSD v týdenních intervalech během inflace strmě roste. Je zde dobrý zisk a swapy, a má tendenci cikcak na bě?ných trzích, co? je přijatelné vzhledem ke swapům. Nicméně při poklesu trhu se jeho hodnota opět zvý?í po určitém strmém poklesu. To ukazuje tendenci rostoucího tr?ního trendu u tohoto měnového páru.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates