Option Provider and Contract Types - Short Term Contract

Poskytovatele binarnich opci a typy kontraktu

0 0 Vote
Instructor

Poskytovatele binarnich opci a typy kontraktu

Třináctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si povíme o poskytovatelých binárních opcí a o typech kontraktů a také se podíváme více do detailu na 24option.com.

24Option

Na stránkách 24option vlo?te své přihla?ovací jméno a heslo, čím? vám bude umo?něno kupovat a prodávat za pomocí opčních obchodů. První se podíváme do pravého horního rohu, kde vidíme ikonu pro vklad, va?e přihla?ovací jméno a stav účtu.

Pro lidi s reálnými účty jsou aktivní také tlačítka bankovnictví a ?můj účet?pro nastavení účtu. Je zde také tlačítko pro obchodování, o kterém si povíme dále v této lekci.

 Čas serveru, který je zde uveden je 15:44:08, a je 30. května 2014. Časy expirace jsou, jak vidíte: 15:50, 15:55.

Procentuelní zisk a obchodovaný symbol jsou zde také zobrazeny.

Procento prodávaných a kupovaných aktiv, které jak vidíte, obchodníci rádi hned prodávají.

Kdybyste chtěl analyzovat trh, jednodu?e kliknete na toto tlačítko a otevře se toto okno, kde vidíte graf pro jakoukoliv měnu.

Binary option Provider and Contract Types - 24Option Expiration Contract - High Low Live Account

Nastavení zobrazení

V plné obrazovce nebo poloviční velikosti jsou dal?í mo?nosti zobrazení. Jsou zde mo?nosti vertikálního a horizontálního zobrazení a časové úseky s určitými rozsahy, jako 1 min, 5 min, 30 min a 1 hod. Mů?ete otevřít graf v Metatraderu pro analýzu trhu a vyhledání vhodných bodů a následně podat pokyny ve webové platformě. V?echny informace, které potřebujete, jako jsou grafy a čas uzavření jsou zde také zobrazeny.

High či Low

Zde nemáme mo?nosti nákupu a prodeje, tak?e musíte zvolit mezi High a Low a vý?i investice na pokyn (Prémie)a poté kliknete na tlačítko Buy. To znamená, ?e kupujete kontrakt s vy??í či ni??í cílovou cenou. Kdy? se podíváte na spodní část stránky, uvidíte stále otevřené opční obchody, ale v tomto případě ?ádné nemáme.

Vedle máme uzavřené obchody; zde uvidíte shrnutí v?ech obchodů, které jste provedli v minulosti.

Binary option Provider and Contract Types - Higher Lower Contract - Premium Buy and Sell Order

Vidíte typ obchodů, které jste provedli, jako jsou high, low a krátkodobé. V dal?ím sloupci vidíte, zda byla cílová cena (strike price) vy??í či ni??í ne? vstupní cena. Vedle toho vidíte aktiva a symboly které jste zvolili a vedle vidíte datum a čas vstupu do obchodu, prémii, cílovou cenu, hodnotu expirační ceny a konečně čas uzavření obchodu (čas expirace), poslední sloupec ukazuje zisk z daného obchodu.

Příklad

Kdy? se na příklad podíváme na první obchod (high a low), obchod ?el nahoru; ná? předpoklad byl, ?e cena zavře nad 1.37030, ve skutečnosti zavřena na 1.37037. Zavřena se 7 pipety a my jsme u tohoto kontrahktu dosáhli zisku.

Pokud byste investovali 100 dolarů a zisk by byl 83 dolarů, celkem byste obdr?eli 183 dolarů. To proto, ?e u těchto obchodů je vá? zisk přidán k investici. Kdybychom ale investovali 50 dolarů a nedosáhli zisku, těchto 50 dolarů bychom ztratili.

Binary option Provider and Contract Types - High Low Contract with Certain Payout - Premium Expiry

Signál

Nyní si povíme o takzvaném signálu. Vztahuje se ke stranám s vět?ími investicemi, které mohou aktivovat tuto sekci a sledovat jejich obchody na trhu. V této sekci mů?ete vidět v?echny typy obchodů, jako jsou high a low, dotek, hranice a krátkodobé.

Kdy? zvolíte high a low, první mo?nost je vy??í či ni??í, co? znamená vy??í či ni??í ne?určitá hodnota cenového indexu. Řekněme, ?e tr?ní cena v tento moment na EURUSD je 1.36097, co? je zobrazeno zde.

Nákup opcí

Mů?ete buď zvolit vy??í či ni??í ne? aktuální cena a tento účet bude uzavřen; jak vidíte, zavírací čas je 16:00. Poté mů?ete vybrat low či high, podle va?eho předpokladu.

 Nyní mů?ete vybrat částku, řekněme 50 dolarů a zobrazí se vám jakého zisku dosáhnete. Zde vidíme 83%, pokud tedz vá? předpoklad bude správný, z kontraktu získáte 91,50 dolarů, tedy 50 dolarů z prvotní investice (prémie)a 41,50 jako zisk. Pokud koupíte opci, vidíte ji zapsanou v sekci otevřených obchodů spolu se v?emi detaily, jako ID transakce, čas nákupu a va?e volby.

Druhá část je je sekce above/below, která v tuto chvíli nění obchodníkům k dispozici. Procento výplaty (zisk) je zde vy??í ne? v high a low sekce.

Nyní je k dispozici, tak?e opět zvolíte symbol, částku pro výplatu, od 220% do 360%, cílovou cenu a nakonec čas expirace. Na příklad na tento kontrakt (EURUSD) jsme zvolili cílovou cenu 1.36179 a výplata by byla 220%. Cílová cena 1.36186 by přinesla 360%, zatímco cílová cena 1.36111 má výplatu 220%.

Binary option Provider and Contract Types - Above and Below Contract - Payout Percentage of Contract

Obchody

Jak vidíte. Vzhledem k vy??í obtí?nosti above a below obchodů je zde i výplata vy??í. Mů?eme na příklad zvolit below a investovat 50 dolarů, obchod je zde evidován, ale pamatujte, ?e toto je demo účet a před otevřením jakýchkoliv obchodů byste měli trénovat a důsledně analyzovat trh.

Dal?í sekce je o kontraktech typu touch. První část zde je touch a no touch. Cena na trhu je 1.36114 a na?e cílová cena je 1.36144, téměř 3 pipy nad. Pokud věříme, ?e tr?ní cena dosáhne cílové ceny před časem expirace, měli bychom zvolit touch; zatímco jestli věříme, ?e cílové ceny nedosáhne do času expirace, zvolíme no touch. Na příklad zde očekáváme, ?e cena dosáhne cílové ceny a otevřeme obchod. Zde jej vidíme zaznamenán.

V sekci vysoce výnosných touch je rozdíl mezi cílovou cenou a tr?ní cenou mnohem vět?í. Zde máme téměř 14 pipů mezeru. Čas expirace mů?e být také nastaven. Opět se mů?ete rozhodnout, zda očekáváte růst či pokles, zde je na?e investice 100 dolarů a volba ni??í ceny. Je mo?né obchodovat i na trhu s ropou.

Hranice

V tomto druhu opcí musíme zvolit kanál ohraničený dvěmi cenami, jednou vy??í a jednou niz?í ne?tr?ní. Čas expirace zvolíme zde. Kdy? očekáváme, ?e cena bude uvnitř tohoto kanálu, zvolíme in, kdy? očekáváme, ?e cena bude mimo tento kanál, zvolíme out. Tento typ binárních opcí je vhodný pro období důle?itých finančních zpráv. Na příklad u obchodů s ropou mů?eme očekávat, ?e cena půjde mimo vymezené hranice v době expirace, tak?e zvolíme out a prémii ve vý?i 100 dolarů. U hranic s vysokými výnosy musí obchodník specifikovat, zda bude cena vy??í či ni??í ne? uvedené hodnoty v čase expirace.

Binary option Provider and Contract Types - Pip gap - Contract Expiry Expiration time - Above and Below

Krátkodobé

Tato sekce je pro strany, které chtějí uzavírat obchody v krátkých časech, tyto mohou být 30 sekund, 60 sekund, 2 minuty a 5 minut.

Binary option Provider and Contract Types - Boundary and Short-term - One and No Touch Target Price

 Zvolíme investici 50 dolarů a tato se zaznamená. Tento typ je obzvlá?tě výnosný okolo finančních zpráv. Mnoho lidí má problém s orientací při zobrazení v?ech symbolů, na?těstí je mo?nost zobrazit jen symboly, které vás zajímají, kliknutím na nastavení. Kterýkoliv hlavní měnový pár a komodita zde mohou být zvoleny. Tímto se zlep?í výkon platformy, proto?e je webová. Limitace symbolů a grafů mů?e zvý?it rychlost této platformy.

Existují samozřejmě i jiné stránky, na které se určitě v budoucnu podíváme, nejspolehlivěj?í je v?ak 24option.com. Pro dal?í informace mů?ete nav?tívit na?e stránky.

Nezapomeňte, ?e nás při zájmu o opční účet mů?ete kontaktovat a my vám poradíme.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates